BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Maria Magdalena (University of Lodz, Poland), Roszko-Wójtowicz Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products After Poland'saccession to the EU
Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do UE
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 37-48, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Handel zagraniczny, Przemysł rolno-spożywczy, Konkurencyjność gospodarki żywnościowej, Wspólna Polityka Rolna
Agri-food sector, Foreign trade, Agri-food industry, Competitiveness of the food economy, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozycja kraju na rynku międzynarodowym zależy od zmian, jakie zachodzą w jego handlu zagranicznym. Akcesja Polski do UE była przełomowym wydarzeniem dla polskiego handlu zagranicznego. Celem artykułu jest ocena zmian w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w latach 2004-2014, zatem od momentu włączenia Polski do jednolitego rynku europejskiego (JRE) i przyjęcia zasad wspólnej polityki rolnej (WPR). Od 2004 roku stopa wzrostu polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wzrasta szybciej niż importu, a Polska przeobraziła się z importera netto w eksportera netto produktów rolno-spożywczych. W artykule, analizie poddano wartość i saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi. Ponadto, omówione zostały tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2004-2014 z uwzględnieniem poszczególnych grup państw. Przeprowadzona analiza wykazała, że Polski sektor rolno-spożywczy uległ znacznym przeobrażeniom od momentu przystąpienia Polski do struktur unijnych, tym samym wykorzystał szanse płynące z akcesji do UE. Rozwój polskiego handlu produktami rolnymi i spożywczymi potwierdza wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie międzynarodowej w latach 2004-2014. (abstrakt oryginalny)

Trends in foreign trade have a huge impact on the country's position in the international market. Poland's accession to the EU was a breakthrough for the Polish foreign trade. This paper analyses trends in the Polish foreign trade in agri-food products in the years 2004-2014, after joining the European Single Market (ESM) and adopting the rules of Common Agricultural Policy (CAP). Since 2004, export growth rate in Polish agri-food products has been faster than the import one and Poland turned from an agricultural net importer to a net exporter. In the paper the value and the balance of trade in agri-food products were analysed. Further, the geographical structure of Poland's foreign trade broken-down into different groups of countries was discussed. The analysis showed that agricultural and food sector improved a lot using the opportunities offered by the accession to the EU. Development of the Polish agricultural trade proves that international competitiveness of Polish agriculture in the years 2004-2014 improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku [Analysis of production and economic situation of agriculture and agri-food economy in 2006]. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 2. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku [Analysis of production and economic situation of agriculture and agri-food economy in 2007]. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 3. Bałtowski, M., Miszewski, M. (2007). Transformacja gospodarcza w Polsce. PWN, Warszawa.
 4. Batyk, I.M. (2014). Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (29), 3, 7-11.
 5. CAP post-2013: Key graphs & figures. European Commission, Brussels 2015. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph1_en.pdf.
 6. Chechelski, P. (2007). Wpływ korporacji transnarodowych na wydajność w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, 9, 3, 46.
 7. Duczkowska-Małysz, K., Szymecka, A. (2009). Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. SGH, Warszawa.
 8. Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 9. Grzelak, M.M. (2011). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy [Foreign trade agri-food products - current situation and perspectives]. 41. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2015.
 11. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2014 r. z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych [Foreign trade agri-food commodities in 2014 with major export commodity groups]. Agencja Rynku Rolnego - Biuro Programowania i Analiz, Warszawa 2015 r.
 12. Member States Factsheets. European Commission, Brussels 2015. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf.
 13. Mroczek, R. (2014). Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. [In:] P. Szajner (Ed.) Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Synteza z wyników badań 140, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Rowiński, J., Bułkowska, M. (2012). Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego. Materiały do syntezy 64. IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 15. Urban, R., Szczepaniak, I., Mroczek, R. (2010). Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu