BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostromęcki Artur (University of Rzeszów), Zając Dariusz (University of Rzeszów), Mantaj Andrzej (University of Information Technology and Management in Rzeszów)
Tytuł
The Importance of Non-Agricultural Economic Activity of Farmers in the Modernization Process of Farms
Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie modernizacji gospodarstw rolnych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 83-92, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rodzaje działalności gospodarczej, Finansowanie rolnictwa, Modernizacja rolnictwa, Analiza regresji, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Types of economic activity, Agricultural finance, Modernization of agriculture, Regression analysis, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena stopnia i uwarunkowań zjawiska dofinansowania gospodarstwa rolnego z dochodów uzyskiwanych przez rolników z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Materiał empiryczny artykułu stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2012, tj. wywiad z kwestionariuszem wśród 210 rolników, czyli właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, z terenu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Analiza wyników badań wykazała, że ważne z punktu widzenia rolników procesy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego są wspierane finansowo z dochodów uzyskiwanych przez nich z pozarolniczej działalności gospodarczej, o czym świadczą statystycznie istotne i dodatnie parametry regresji logistycznej przedstawionych w artykule modeli w prawie wszystkich analizowanych przypadkach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify and assess the degree and conditionings of the phenomenon of subsidizing farms from the income obtained by farmers from their non-agricultural economic activity. The empirical material of the article are the results of the survey conducted in 2011-2012, i.e. the questionnaire interview with 210 farmers, owners of individual farms, additionally engaged in non-agricultural economic activity, from the area of south-east Poland, i.e. from three voivodships: Świętokrzyskie, Małopolskie and Podkarpackie. The analysis of the research results shows that the processes associated with running a farm, which are important from the farmers' point of view, are supported financially from the income obtained by them from non-agricultural economic activity, as evidenced by statistically significant and positive parameters of logistic regression of the models presented in the article, in almost all the analyzed cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture for Development, 2010. The World Bank, Washington.
 2. Czudec, A. (2009). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 3. Hunek, T. (2006. Dywersyfikacja aktywności "rolniczej Polski". [In:] T. Hunek (Ed.), Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej - 25. Wieś Jutra, Warszawa.
 4. Mach, Ł. (2010). Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego. [In:] R. Knosal (Ed.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Vol. II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, Opole.
 5. Makarski, S. (1999). Uwarunkowania i rezultaty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, 1, 3.
 6. Michna, W. (1998. Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów. IERiGŻ, Warszawa.
 7. Michna, W. (1999). Założenia do polityki regionalnej państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, 1, 1.
 8. Orłowska, A. (1998). Funkcje pozarolnicze w przedsiębiorstwie rolniczym. [In:] Materiały z V Kongresu SERiA.
 9. Rizov, M. (2006). Rural Development Perspectives in Enlarging Europe: The Implications of CAP Reforms and Agricultural Transition in Accession Countries. European Planning Studies, 14, 2.
 10. Sikorska-Wolak, I. (1995). Przedsiębiorczość jako przejaw innowacyjności. [In:] Doradztwo rolnicze a kształtowanie się przedsiębiorczości rolników. SGGW - Katedra Doradztwa Rolniczego, Warszawa.
 11. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. [In:] Modele liniowe i nieliniowe. Vol. 2. StatSoft, Kraków.
 12. Tomczak, F. (1994). Doświadczenia ewolucji rolnictwa rodzinnego w kraju o gospodarce rynkowej. SGH, Warszawa.
 13. Woś, A. (2002). Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 14. Zegar, J.St. (2000). Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - uwarunkowania regionalne. [In:] A. Stasiak (Ed.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. KPZK PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu