BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Debt of Communes in the Light of a New Individual Debt Ratio
Zadłużenie gmin w świetle nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 103-113, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet gminy, Zadłużenie, Analiza wskaźników finansowych, Wskaźnik zadłużenia
Public finance, District budget, Indebtedness, Financial indicators analysis, Debt ratio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez gminy. Przedstawiona została także klasyfikacja ograniczeń stosowanych w limitowaniu samorządowego długu w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wskazano zmiany, jakie w obszarze zadłużania się wywołała w sektorze samorządowym nowa ustawa o finansach publicznych. Analizie poddano wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego w Polsce (2479 podmiotów). Wskazano, że kondycja finansowa gmin jest kluczowym czynnikiem określającym ich możliwości do zaciągania długu. W miarę pogarszania się sytuacji finansowej malała liczba gmin wykazujących nadwyżkę operacyjną, co skutkowało spadkiem indywidualnych wskaźników zadłużenia. Z chwilą wprowadzenia nowelizacji ustawowych gminy, planując budżety, zaczęły wprowadzać działania korygujące, które w efekcie miały doprowadzić do zwiększenia potencjału zaciągania zobowiązań kredytowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the impact of a new individual debt ratio on the communes' possibilities to incur obligations. It presents also a classification of restrictions used to limit self-government debt in the selected member states of the European Union. Changes caused by a new Act on public finance in the field of debt in the self-government sector were presented. All self-government units at the level of communes in Poland (2,479 entities) were analyzed. It was indicated that the financial position of communes is a key factor determining their possibilities to incur debt. Along with deterioration in the financial position, the number of communes showing the operating surplus was decreasing, which resulted in reduction in individual debt ratios. Upon introducing statutory amendments, the communes, when planning budgets, began to introduce corrective actions which were supposed to lead to increase the potential of incurring credit obligations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth, J., Geys, B., Heyndels, B. (2005). Government weakness and local public debt development in Flemish municipalities. International Tax and Public Finance, 12 (4), 395-422.
 2. Baran, T., Smardzewski, K., Zawiła-Niedźwiecki, J. (1998). Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich. Samorząd Terytorialny, 7-8, 138-147.
 3. Bitner, M. (2013). Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach OECD - analiza prawno-porównawcza. Samorząd Terytorialny, 1-2, 9-40.
 4. Dafflon, B. (2002). The Theory of subnational balanced budget and debt control. [In:] B. Dafflon (Ed.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Studies in Fiscal Federalism and State - Local Finances Series, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 15-44.
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego [European Charter of Self-Government] (Dz.U. 1994 nr 124, poz. 607).
 6. Galiński, P. (2014). Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w Polsce w latach 2010-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 71-82.
 7. Gilowska, Z., Misiąg, W. (2000). Dostosowywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich. Polska Regionów, 17, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 8. Gonet, W. (2006) Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Monografie i Opracowania, 543, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 9. Kopańska, A., Witkowski, K. (2003). Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.
 10. Milewska, A., Jóźwik, M. (2014). Organization and changes of local government finance system in view of implementation of participatory budgeting. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 13 (4), 125-134.
 11. Poniatowicz, M. (2006). Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 426, 125-132.
 12. Satoła, Ł. (2015). Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (35), 115-123.
 13. Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe - koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Municipium, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Act on public finance] (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 15. Wiewióra, M. (2009). Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich. Materiały i Studia NBP, 239, 1-48.
 16. Wiśniewski, M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gmin. Difin, Warszawa.
 17. Zawora, J. (2015). Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 1-2, 43-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu