BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Janina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Łagoda Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Gender and Sustainability in the Economic Development - Equal Chances for Women At the Labour Market
Płeć a zrównoważony rozwój gospodarczy - równość szans kobiet na rynku pracy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 115-125, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Wynagrodzenia, Rynek pracy
Economic development, Equal rights for women and men, Remuneration, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł zawiera podstawowe kwestie polityki równości szans i równości płci. Dyskutuje się i ocenia ekonomiczny wymiar polityki równościowej. Dokonano oceny sytuacji kobiet na krajowym i europejskim rynku pracy. Przyczyny mniejszego udziału i zatrudnienia kobiet, jak i ich dyskryminacji na rynku pracy zostały omówione. Badania statystyczne potwierdzają, że zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej istnieją istotne różnice w poziomie płac (rozpiętość w wynagrodzeniu według płci). Zestawienie takich mierników jak GII, GEI i GPG wskazuje na wyraźny podział na grupy krajów: kraje rozwinięte (w tym głównie skandynawskie), gdzie różnice według płci nie występują lub są nieznaczne, grupa krajów z basenu Morza Śródziemnego, gdzie sytuacja kobiet jest bardziej wrażliwa na wpływ stereotypów i tradycyjnych wzorów, oraz słabiej rozwiniętych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie kobiety wciąż nie mają równych szans na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The article contains basic concepts of equal opportunity policy and gender issues. The economic dimension of equality policies were disused and evaluated. Assessment was done of the situation of women at national and European labour market. The reasons for lower participation and employment of women as well as their discrimination on the labour market were discussed. Statistical studies confirm that both in Poland and in European Union countries there are important differences in wages. Comparison of such measures as GII, GEI and GPG shows a clear division between groups of countries: the developed ones (mainly Scandinavian) where differences by gender are not present or are minor, group of countries from the Mediterranean basin, where situation of women is more sensitive to the influence of stereotypes and traditional patterns, and a less developed countries from Central and Eastern Europe, where women still do not have equal opportunities in the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (2007). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Gender balance on corporate boards (2015). Europe is cracking the glass ceiling. European Commission, January.
 3. Gender Equality Index (2015). European Institute for Gender Equality.
 4. Human Development Report (2013). The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York.
 5. Kobiety i mężczyźni i na rynku pracy (2014). GUS, Warszawa.
 6. Lippmann, W. (1922). Public Opinion. Merchant Books, New York.
 7. Majewska, E., Rutkowska, E. (2008). Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice.
 8. Matysiak, I. (2012). Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny. manuscript of Ph.D. thesis in library of Institute of Sociology in Warsaw University, Warszawa.
 9. Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. GWP, Gdańsk.
 10. Parlament Europejski. Dyrekcja Generalna ds. polityk wewnętrznych, PE 379.206, 22.05.2007. Uwzględnianie problematyki płci (gender mainstreaming) przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych.
 11. Równość płci: stały postęp dzięki działaniom UE (2014). Press release from 14.03.2014. Bruksela.
 12. Sawicka, J. (2009). Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie. [In:] J. Piotrowska, A. Grzybek (Eds). Raport. Kongres kobiet Polskich. Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 13. Sawicka, J. (2013). Makroekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian na rynku pracy z perspektywy gender. [In:] J. Sawicka (Ed.). Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender. Wyd. SGGW, Warszawa.
 14. United Nations Economic Commission for Europe (2015). Indicators of gender equality. New York and Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu