BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Śmiałowski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konsumpcja papierosów w Polsce w zależności od różnych aspektów satysfakcji
Cigarettes Consumption in Poland Depending on Various Aspects of Satisfaction
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 151-157, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierosów, Konsumpcja używek, Rynek wyrobów tytoniowych
Cigarettes market, Consumption of stimulants, Tobacco products market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań były identyfikacja i ocena siły zależności pomiędzy różnymi aspektami satysfakcji a poziomem konsumpcji papierosów. Przemysł wyrobów tytoniowych w Polsce jest źródłem znaczących dochodów budżetowych. Z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych pochodzi 6,5% wpływów do budżetu państwa. Jednak nadmierne palenie papierosów pociąga za sobą skutki zdrowotne, których likwidacja oraz działania profilaktyczne generują praktycznie równoważne koszty. Przedstawiono wyniki badań nad związkiem pomiędzy poziomem konsumpcji papierosów a różnymi aspektami satysfakcji w życiu codziennym. Palenie papierosów często jest traktowane jako remedium na wysoki poziom stresu, czy sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami. Z wyjątkiem zadowolenia z sytuacji w kraju, w większości przypadków wykazano silny związek pomiędzy poziomem zadowolenia respondentów a wielkością konsumpcji papierosów. (abstrakt oryginalny)

Tobacco industry in Poland is a significant source of budget revenue. Only from excise duty on tobacco products derived 6.5% of revenue for the State budget. On the other hand, excessive smoking entails health effects whose liquidation and prevention activities generates practically equivalent costs. Cigarette smoking is often regarded as a remedy for high levels of stress, or how to deal with difficult emotions. The paper presents the results of research on the connection between the level of cigarette consumption and the various aspects of satisfaction in daily life. With the exception of satisfaction with the country, in most cases it demonstrated a strong correlation between the level of satisfaction of respondents, and cigarettes consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cekiera C. 2005: Tytoń, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 2. Czapiński J. 2011: Nikotynizm w Polsce, Raport dla World Health Organization, Warszawa, [online], http:// www.rtoz.org.pl.
 3. Czapiński J., Panek T. 2013: Diagnoza społeczna 2013, [online], http://www.diagnozaspoleczna.com.
 4. Jałowiecka E., Jałowiecki P. 2013: Identyfikacja tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 119-124.
 5. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmiałowski T. 2014a: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29, 3), 71-84.
 6. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmiałowski T. 2014b: Zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 2000-2013 na podstawie badań "Diagnoza Społeczna", Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 128-133.
 7. Kostiukow A., Pioterek A., Głowacka M.D., Mojs E. 2007: Nikotynizm wśród gimnazjalistów województwa wielkopolskiego, Problemy Higieny Epidemiologicznej, 88(suppl. 3), 70-74.
 8. Kleszczewska E., Jaszczuk A. 2008: Analiza zjawiska palenia papierosów i przyczyn tego zjawiska wśród studentów Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Przegląd Lekarski, 65(10), 572-575.
 9. Kuźmicka P., Karakiewicz B., Rotter I. 2012: Czym różni się palenie tytoniu u kobiet i mężczyzn? Implikacje dla profilaktyki, Problemy Higieny Epidemiologicznej, 93(3), 460-465.
 10. Lewtak K., Smolińska J. 2011: Uogólnione poczucie własnej skuteczności a zachowania antyzdrowotne lekarzy rodzinnych na przykładzie palenia tytoniu, Przegląd Epidemiologiczny, 65(1), 115-121.
 11. Mojs E., Kleka P., Głowacka M.D., Żarowski M., Gajewska E. 2007: Kompetencje życiowe a palenie tytoniu u nauczycieli, Przegląd Lekarski, 64(10), 845-847.
 12. Mojs E., Stanisławska-Kubiak M., Skommer M., Wójciak R. 2009: Palenie papierosów z perspektywy psychologii pozytywnej, Przegląd Lekarski, 66(10), 765-767.
 13. Postawy wobec palenia. Komunikat z badań, BS/107/2012. 2012: CBOS, Warszawa.
 14. Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. 2013: TNS Polska, Warszawa.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 2014: Rada Ministrów, Warszawa.
 16. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce. 2009: WHO, Kobehavn, Denmark.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu