BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konsumpcjonizm i dekonsumpcja jako współczesne trendy rynkowe. Zachowania polskich konsumentów.
Overconsumption and Deconsumption as Contemporary Market Trends. Polish Consumers' Behaviour
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 417-425, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Motywacje konsumpcyjne
Consumption, Consumer behaviour, Consumer motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie marketerzy starają się sprostać współ- czesnym trendom rynkowym, takim jak konsumpcjonizm i konsumpcja zrównoważona, które stoją do siebie w opozycji. Z jednej strony podtrzymują oni wysoki poziom konsumpcji i pobudzają konsumentów do kompulsywnych zakupów. Z drugiej strony są zmuszeni wziąć pod uwagę wzrost wymagań stawianych przez konsumentów, który oczekują, że produkt dostarczy im etycznej korzyści dodatkowej, a także zmieniają swój sposób konsumpcji albo nawet ją ograniczają, chcąc uczynić bardziej zrównoważoną oraz etyczną. W artykule przedstawiono przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych przy użyciu kwestionariusza ankiety. Dotyczyły one problematyki współ- czesnych trendów konsumenckich, jakimi są konsumpcjonizm i dekonsumpcja. Podjęto próbę oceny, czy zachowania polskich konsumentów wpisują się w nurt konsumpcji zrównoważonej i odpowiedzialnej, który staje się coraz bardziej zauważalny w wielu rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Rezultaty badań wskazują, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że polscy konsumenci nie konsumują w sposób zrównoważony, choć wiele ich zachowań na to wskazuje. W pewnych obszarach ich postępowanie na rynku jest zgodne z ideą dekonsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Marketers are trying t o meet contemporary market trends, such as overconsumption and sustainable consumption, that stand in opposition to each other. The article presents a review of the literature and the results of the research, conducted with the help of a questionnaire, regarding issues of contemporary consumer trends, such as overconsumption and deconsumption. An attempt was made to assess whether the behaviours of Polish consumers are a part of sustainable and responsible consumption trend, which has become increasingly noticeable in many developed market economies. The results of the study indicate that it is impossible to state clearly that Polish consumers do not consume in a sustainable way, although many of their behaviours indicate overconsumption. However, their behaviour in the market in some areas is consistent with the idea of deconsumption. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albinsson, P. A., Wolf, M., Kopf, D. (2010). Anti-consumption in East Germany: Consumer resistance to hyperconsumption. J. Consum. Behav., 9, 412-425.
 2. Black, I. (2010). Sustainability through Anti-Consumption. J. Consum. Behav., 9, 403-411.
 3. Bogomolova, S., Millburn, S. (2012). Reasons for non-consideration of brands and the role of prior experience. J. Brand Manage., 19, 4, 304-317.
 4. Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja (s. 130-144). Warszawa: PWE.
 5. Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny (s. 214-219). Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 6. Cherrier, H., Black I. R., Lee, M. (2011). Intentional non-consumption for sustainability: Consumer resistance and/or anti-consumption? Eur. J. Mark., 45.11/12, 1757-1767.
 7. Cova, B. (1997). Community and consumption towards a definition of the "linking value" of product and services. Eur. J. Mark., 31.3/4, 297-316.
 8. Devinney, T. M. (2010). Using market segmentation approaches to understand the green consumer. Oxford Handbook of Business and the Environment. New York: Oxford University Press.
 9. Devinney. T. M., Auger, P., Eckhardt, G. M. (2010). The Myth of the Ethical Consumer. Cambridge: Cambridge University Press.
 10. De Graaf, J., Wann, D., Naylor, T. H. (2001). Affl uenza: The All-Consuming Epidemic. Oakland: Berrett-Koehler Pub.
 11. De Lanauze, G. S., Siadou-Martin, B. (2013). Pratiques et motivations de deconsommation: Une approche par la théorie de la valeur. Rev. Fr. Gest., Jan/Feb, 55-73, 169-170.
 12. Eckhardt, G. M., Belk, R., Devinney, T. M. (2010). Why don't consumers consume ethically? J. Consum. Behav., 9, 426-136.
 13. Faber, R. J., O'Guinn, T. C. (1992). A clinical screener for compulsive buying. J. Consum. Res., 19, 459-469.
 14. Freeestone, O. M., McGoldrick, P. J. (2008). Motivations of the ethical consumer. J. Bus. Ethics., 79, 445-467.
 15. Izberk-Bilgin, E. (2010). Interdisciplinary review of resistance to consumption, some marketing interpretations, and future research suggestions. Consum. Mark. Cult., 13, 299-323.
 16. Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnym świecie. Warszawa: Wyd. SGH.
 17. Kacprzak-Choińska, A. (2007). Konsument ponowoczesny. Nowe trendy w zachowaniach nabywczych i ich konsekwencje dla marketingu. Stud. Mater. Wydz. Zarz. UW, 15.
 18. Kiełczewski, D. (2005). Przedsiębiorstwo a kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji. W: G. Dobrzański, A. Wasiak (red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu (s. 199). Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej.
 19. Kozioł, K., Rudawska, I. (2007). Are we facing a global consumer? Folia Oecon. Stetin., 6.1, 87.
 20. Leszczak, O. (2012). Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia i lingwosemiotyka. The Peculiar. Man, 15, 9-35.
 21. Makowski, G. (2003). Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego (s. 61). Warszawa: Wyd. Trio.
 22. Makowski, G. (2005). Kupuję więc jestem. Przegląd., 51/52, 80-81.
 23. Shaw, D., Newholm, T. (2002). Voluntary simplicity and the ethics of consumption, Psychol. Mark., 19(2), 167-185.
 24. Słaby, T., Maliszewski, K. (2008). Jakość życia kobiet w świetle teorii konsumpcjonizmu. Kob. Biznes, 1-4, 1-6, 21-26.
 25. Sobocińska, M. (2011). Konkurowanie przedsiębiorstw handlowych w warunkach rozwoju nowej konsumpcji. Zesz. Nauk. UE Lublin, 177, 11-20.
 26. Sodhi, K. (2011). Has marketing come full circle? Demarketing for sustainability, Business Strategy Series, 12.4, 177-185.
 27. Szul, E. (2012). Dekonsumpcja - moda czy sposób na kryzys. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 24, 316-328.
 28. Woś, J., Rachocka, J., Kasperek-Hoppe, M. (2004). Zachowania konsumentów - teoria i praktyka (s. 112). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 29. Zavestoski, S. (2002). The social-psychological bases of anticonsumption attitudes. Psychol. Mark., 19(2), 149-165.
 30. ZenithOptimedia (2014). Raport "2038: sześć trendów na następnych 25 lat". Pobrano 11 grudnia 2014 z: http://www.zenithoptimedia.pl/2038/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.44
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu