BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzyk Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sustainable Packaging as a Determinant of the Process Of Making Purchase Decisions from the Perspective of Polish and French Young Consumers
Zrównoważone opakowanie jako czynnik procesu podejmowania decyzji zakupowych z perspektywy polskich i francuskich młodych konsumentów
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 437-445, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Opakowania, Zachowania konsumenta, Konsumpcja zrównoważona
Packaging, Consumer behaviour, Sustainable consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotną rolę w promowaniu idei zrównoważonego rozwoju odgrywa to, jak sami konsumenci postrzegają i rozumieją tę koncepcję. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wiedzy konsumentów na temat opakowań zrównoważonych, odnoszącej się do: rozumienia istoty zrównoważonego opakowania w kontekście zrównoważonego rozwoju, zainteresowania konsumentów kwestiami zrównoważonego opakowania oraz źródeł informacji na ten temat. Wiele wcześniejszych badań wskazywało, że bardziej przychylni tej koncepcji są konsumenci młodsi i bardziej wykształceni, dlatego badanie ograniczono do tej grupy. Opinie respondentów były analizowane w relacji do procesów podejmowania decyzji nabywczych. Oceniano, jak ważne są dla nabywców różnorodne atrybuty zrównoważonego opakowania. W wyniku badań ustalono pięć cech, które zdaniem respondentów są najważniejszymi przesłankami służącymi do oceny oraz porównywania opakowań i produktów podczas dokonywania zakupów. Ponadto okazało się, że konsumenci na rynkach dojrzałych prezentują większą wrażliwość na zrównoważone działania przedsiębiorstw, w tym również te dotyczące obszaru zrównoważonego opakowalnictwa, co można tłumaczyć względami ekonomicznymi (konsument nie kieruje się ceną w procesie zakupowym). (abstrakt oryginalny)

The promotion of the idea of sustainable development largely depends on the way it is perceived and understood by consumers. Therefore, the article presents the fi ndings of a survey on consumers' knowledge about sustainable packaging, in particular: the understanding of the idea of sustainable packaging in terms of sustainable development, consumers' interest in the concept of sustainable packaging, as well as the sources of information about sustainable packaging. Numerous earlier studies showed that younger and better-educated consumers are more favourably disposed to this concept, so the research was restricted to young consumers. The respondents' opinions were analysed from the point of view of the purchase decision process. The subject of the analysis was the signifi cance of particular characteristics of sustainable packaging for consumers. The research allowed for establishing fi ve characteristics of sustainable packaging which, according to the respondents, are the main criteria for the assessment and the comparison of products and packaging during shopping. Moreover, it turned out that in mature markets consumers display higher sensitivity to companies' sustainable activities, including those related to packaging, which can be caused by the economic reasons (consumers are not very price-conscious). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. COBRO. Wyroby zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i kryteria oceny. Retrieved Feb 17th 2015 from:http://www.cobro.org.pl/nip/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55.
 2. Commitment to sustainability (n.d.). Retreived from: http:// www.o-i.com/Sustainability/
 3. Dąbrowska, A. (2001). Edukacja konsumenta - potrzeba czy wyzwanie XXI wieku. Market. Rynek., 12.
 4. Ettenson, R. (2014). Jak obrócić ekologiczny szał na swoją korzyść. Harvard Bus. Rev., 133.
 5. Hanss, D., Böhm, G. (2012). Sustainability seen from the perspective of consumers. Int. J. Consum. Stud., 36, 678-687.
 6. Jerzyk, E. (2014a). Design opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Market. Rynek., 4, 391-398.
 7. Jerzyk, E. (2014b). Wymagania starszych konsumentów wobec opakowań jednostkowych. Market. Rynek., 6, 318-329.
 8. Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 9. Lisińska-Kuśnierz, M. (2010). Społeczne aspekty w opakowalnictwie. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 10. Peterson, R. A. (1994). A Meta-analysis of Cronbach's Coefficient Alpha. J. Consum. Res., 21(2), 381-391.
 11. Przychodzeń, W. (2013). Zrównoważone przedsiębiorstwo (p. 16-21). Warszawa: Poltex.
 12. Rószkiewicz, M. (2011). Analiza klienta (p. 36-37). Kraków: Predictive Solutions.
 13. Scherer, B. (2012). The right message: translating sustainable packaging to consumers. GCI Mag. Retrieved from: http://www.gcimagazine.com/business/manufacturing/packaging/176025591.html.
 14. Sonneveld, K., James, K., Fitzpatrick, L., Lewis, H. (2005). Sustainable Packaging: How do we Define and Measure It?, IAPRI Symposium. Retrieved Feb 17th 2015 from: http://www.sustainablepack.org/database/files/spa%20paper%2022nd%20iapri%20symposium%202005.pdf.
 15. Stefańska, M., Nestorowicz, R. (2015). Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers. New York: Macmillan Palgrave.
 16. Sustainable Living (n.d.). Retrieved from: http://www.unilever.pl/sustainable-living-2014/
 17. Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Probl. Ekorozw., 1, 2, 73-76.
 18. Verghese, K., Lewis, H., Fitzpatrick, H. (Ed.). (2012). Packaging for sustainability (p. 23-27). Springer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu