BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers
Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 459-466, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Łańcuch dostaw, Żywność, Rynki lokalne, Targi
Organic food, Supply chain, Food, Local markets, Fair
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W erze globalizacji rynków żywnościowych krótkie łańcuchy dostaw to powrót do tradycyjnych systemów dystrybucji żywności. Znaczna grupa konsumentów coraz chętniej sięga po żywność lokalną, nierzadko też żywność ekologiczną, dostarczaną nabywcom bezpośrednio od producentów. W artykule przedstawiono charakterystykę krótkich łańcuchów dostaw żywności, przedstawiono system jej dystrybucji poprzez: targi, zakupy bezpośrednie u producentów oraz nowoczesne formy dostarczania konsumentom produktów lokalnych. Badanie o charakterze jakościowym, prowadzone metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych i częściowo ustrukturyzowane, przeprowadzono wśród uczestników targów żywności ekologicznej - wystawców (producentów) oraz zwiedzających (klientów). Celem prowadzonych badań była identyfikacja ewentualnych korzyści wynikających z takiej formy dystrybucji żywności, dostrzeganych zarówno przez konsumentów, jak i producentów. Konsumenci podkreślali wiele korzyści płynących z nabywania i spożywania żywności lokalnej, m.in. wysoką jakość produktów, atrakcyjną relację ceny do jakości, a także bezpieczne pochodzenie. Producenci za najistotniejszy uważali swój większy udział w cenie końcowej oferowanych produktów i uzyskiwanie informacji zwrotnej od konsumentów. Krótkie łańcuchy dostaw to także znaczne korzyści ekologiczne, wynikające np. z ograniczonego transportu. Nowe podejście do tematyki żywności lokalnej i korzyści płynących ze skrócenia łańcuchów dostaw ma odzwierciedlenie w polityce Unii Europejskiej, między innymi w programach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

In the age of globalization of food markets, short supply chains are the reversion to traditional food distribution systems. A large group of consumers is willing to reach for local food, frequently also buyers of organic food delivered directly from food producers. The paper presents the characteristics of short food supply chains, food distribution system is shown by: markets, direct purchases from producers and modern forms of providing consumers with local products. Qualitative study was conducted among organic food markets participants - exhibitors (food producers), and visitors (customers). Consumers notice many benefi ts from buying and consuming local food, among others, higher quality of products, favorable price-quality performance ratio, and assurance of purchased products origin. Producers for the most important fi nd greater share in the total price of products and receiving feedback information from consumers. Short supply chains are also resulting signifi cant environmental benefi ts eg. limited transport. A new approach to the subject of local foods and the benefi ts of shortening the supply chain is refl ected in the policy of the European Union - including through programs on rural development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 72, 145-159.
 2. Chudy, S., Gierałtowska, U. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. J. Agribus. Rural Dev., 1(27), 45-52.
 3. Delow, E., Couzens, C. (2003). FLAIR Report 2003. The development of the local food sector 2000 to 2003 and its contribution to sustainable development. Foundation for Local Food Initiatives.
 4. Galli, F., Brunori, G. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi.
 5. Gębarowski, M. (2010). Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast. Zesz. Nauk. P. Rzeszow. 272. Zesz. Zarz. Mark., 17, 2, 115-120.
 6. Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). E-Commerce. Bydgoszcz-Łódź: Ofic. Wyd. Branta.
 7. Inteligentna komunikacja: lepszy rozwój obszarów wiejskich (2014). European Network for Rural Development.
 8. Karner, S. (Ed.). (2010). Local Food Systems in Europe. Case studies from fi ve countries and what they imply for policy and practice. Graz: IFZ.
 9. Marek, J. (2005). Pogłębione wywiady indywidualne. W: K. Mazurek-Łopacińska (Ed.). Badania marketingowe. Teoria i praktyka (p. 149-153). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 10. Lisińska-Kuśnierz, M., Borusiewicz, A. (2007). Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa. In: S. Doroszewicz, A. Kobylańska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych (p. 374-379). Warszawa: SGH.
 11. Lisińska-Kuśnierz, M., Cholewa, A. (2006). Przechowywanie i transport towarów. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 12. Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw (2012). Przegl. Obsz. Wiejs. UE, 12.
 13. Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów - Lokalne systemy żywnościowe (2011). Dz. U. UE C 104/6.
 14. Silverman, D. (2012). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 15. Słownik terminów logistycznych (2006). Poznań: ILiM.
 16. Szymanowski, W. (2008). Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Warszawa: Difin.
 17. Winawer, Z. (Ed.) (2013). Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Poradnik producenta. Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 18. Wrzaszcz, W., Zegar, J. S. (2014). Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo. In: J. S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23, p. 9-38). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 19. Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywn. Nauka Technol. Jakość., 3(82), 5-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu