BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju
Trends in Consumption Patterns in European Union Countries Towards Sustainable Development
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 477-485, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wzorce konsumpcji, Rozwój zrównoważony, Wydatki gospodarstw domowych, Odpady, Zużycie energii
Consumption patterns, Sustainable development, Household expenditures, Wastes, Energy use
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie zmian w konsumpcji zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Przedstawiono w nim tendencje zmian oraz róż- nice między krajami pod względem poziomu produktywno- ci zasobów oraz w wybranych wzorcach konsumpcji, takich jak wytwarzanie odpadów, zużycie energii elektrycznej czy korzystanie z motoryzacji. Źródłem danych empirycznych były informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat. Analizie poddano 28 krajów Unii Europejskiej i zaprezentowano w szczególności sytuację Polski. Okresem badawczym były lata 2004-2013. W analizowanych latach w krajach Unii Europejskiej zaobserwowano znaczną dynamikę wzrostu produkcji, równocześnie sukcesywnie podnosił się poziom konsumpcji, wzrastały dochody ludności i zarazem wydatki gospodarstw domowych na dobra i usługi, co stwarzało presję środowiskową głównie przez zużycie energii elektrycznej oraz innych zasobów nieodnawialnych. We wzorcach konsumpcji zachodzą zmiany, jednak nie są one wystarczająco skuteczne w kontekście pożądanych modyfikacji zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to identify changes in consumption occurring in the last decade in Poland and other European Union countries in terms of sustainable development and sustainable production and consumption. The article presents the trends and differences between countries in the level of resource productivity and in selected patterns of consumption, such as waste production, electricity consumption and the use of cars. The source of empirical data was the information from the European Statistical Offi ce Eurostat. They analysed 28 European Union countries and in particular presents the situation in Polish. Research period was 2004-2013. In the analysed period in EU countries we observed a signifi cant growth of production, while gradually rising the level of consumption, increased incomes of the population and at the same time household spending on goods and services. This created environmental pressures mainly through the consumption of electricity and other nonrenewable resources. Consumption patterns are evolving, however, are not suffi ciently effective in the context of the desired modifi cations are compatible with sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys, T. (red.), (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 2. Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 3. Bywalec, C., (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 4. Dąbrowska, A., Ozimek, I. (2010). Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybut współczesnych społeczeństw i gospodarek, W: L. Woźniak, L. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia (s. 44-45). Warszawa: PARP.
 5. European Environment Agency (2007). Europe's environment - the fourth assessment (s. 254). Copenhagen: EEA. Pobrano 7 września 2015 z: http://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment _report_2007_1.
 6. Gil, S., Śleszyński, J. (2003). An index of sustainable economic welfare for Poland. Sustain. Dev., 11, 47-55.
 7. GUS (2014a). Budżety Gospodarstw Domowych 2013. Warszawa: GUS.
 8. GUS (2014b). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Warszawa: GUS.
 9. Hoppe, G. (2013). Odpowiedzialna konsumpcja a zrównoważony rozwój. W: Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane UTP w Bydgoszczy.
 10. Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna. Pobrano 7 września 2015 z: http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/ 1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 11. Krantz, R. (2010). A New Vision of Sustainable Consumption. J. Ind. Ecol., 14(1), 7-9.
 12. Michaliszyn, B. (2012). Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 13. Moldan, B., Billharz, S. (1997). Sustainability indicators. Report of the Project on indicators of sustainable development. Chichester: Wiley
 14. Rok, B. (2002). Wzorce konsumpcji. Kropla. Pobrano 7 września 2015 z: http://kropla.eko.org.pl/28/wzorce.html.
 15. Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju (2003). Dokument rządowy przyjęty przez RM w dniu 14 października 2003 roku. Warszawa: MGPiPS. Pobrane 9 września 2014 z: https://www.mg.gov.pl/NR/ rdonlyres/...4F7C.../StrategiaSCP_pl.doc.
 16. Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy (2011). Eurostat European Commission, European Union, Luxembourg, Belgium. Pobrane 3 września 2014 z: http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication? p_product_code=KS-31-11-224.
 17. Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
 18. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011). Katowice: GUS. Pobrane 2 września 2015 z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf.
 19. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju SDI. Pobrane 2 września 2015 z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Wskazniki _SDI.pdf.
 20. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty - Teorie - Modele. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu