BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Zając Marta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Pro-Ecological Actions and Consumer Choices in the ModeloOf Responsible Business
Działania i proekologiczne wybory konsumentów w modelu odpowiedzialnego biznesu
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 495-501, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Konsumpcja, Odpowiedzialność ekologiczna
Social Responsibility, Consumption, Ecological responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecne warunki gospodarowania sprawiają, że w ostatnim czasie bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw mają społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania. Jest to podyktowane faktem, że z jednej strony działalność współczesnych przedsiębiorstw coraz bardziej determinowana jest wzrastającą złożonością otoczenia, z drugiej zaś rosnące wymagania różnych grup interesariuszy sprawiają, iż sukces przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na dążeniu do maksymalizacji zysku, ale przede wszystkim na braniu odpowiedzialności za skutki swoich działań. Dodatkowo rosnąca świadomość konsumentów sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw w swoich działaniach realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności (CSR). Z tego względu istotne jest podjęcie rozważań odnoszących się do działań i wyborów konsumentów w modelu CSR. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących działań i proekologicznych wyrobów konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The current farming conditions cause that recent social and environmental aspects of management play an important role for the functioning of modern enterprises. This results from the fact that on the one hand the activities of modern enterprises are determined by the surroundings' increasing complexity, on the other hand the growing demands of various groups of stakeholders build company's success based not only on a quest to maximize their profit, but primarily on taking the responsibility for the consequences of their actions. Additionally, the growing awareness of consumers makes more and more enterprises implement the concept of corporate social responsibility (CSR) in their actions. For this reason, it is important to discuss about the actions and choices of consumers in the model of CSR. The aim of this article is to present the results of the research on customers's environmentally conscious activities and choices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brendzel-Skowera, K., Puto, A. (2013). CSR w tworzeniu wartości społecznej. In: O. Seroka-Stolka (Ed.), Współ- czesne determinanty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (s. 69-70). Częstochowa: Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  2. Cyfert, S., Hoppe, G. (2011) Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów. Ekon. Org. Przedsięb., 8, 13-21.
  3. Dabrowska, A. Janoś-Kresło, M. (2012). Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka potępowania konsumentów. Mark. Rynek 1, 10-16.
  4. Huma, M. (2007). Odpowiedzialna konsumpcja. Pobrano 30 listopada 2014 z: http://www.ekonsurmet.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html.
  5. Kuraszko, I., Rok, B. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna. Ekon. Społ. Teksty., 7, 8.
  6. Seroka-Stolka, O., Brendzel-Skowera, K. (2011). Proekologiczne postawy przedsiębiorczości a świadomość ekologiczna. In: H. Kościelniak (Ed.). Przedsiębiorczość - szanse i wyzwania (p. 257). Częstochowa: Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu