BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współczesna konsumpcja żywności - w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata
Modern Food Consumption - Trapped in the Paradox Of Postmodern World
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 513-520, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja zrównoważona, Ekologia
Consumption, Sustainable consumption, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena następujących tendencji w sferze konsumpcji żywności: konsumpcjonizm i dekonsumpcja, ekologizacja konsumpcji oraz konsumpcja zrównoważona. Rozważania mają charakter krytycznej analizy źródeł wtórnych dotyczących omawianych kwestii, w szczególności pozycji literaturowych w języku angielskim. Autorka omówiła wpływ wymienionych tendencji na zachowania konsumentów na rynkach produktów żywnościowych, wykazując, że współczesna konsumpcja jest dziedziną kontrastów. Ponadto wskazano na dużą siłę przetargową konsumentów, którzy mogą oddziaływać na postępowanie oferentów rynkowych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to analyse and evaluate the following food consumption trends: consumerism and deconsumption, greening consumption and sustainable consumption. These deliberations are based on a critical analysis of secondary data related to the subject covered, with particular attention given to numerous English literature items. The author discussed the impact of the above-mentioned trends on consumer behaviours on the food market, arguing that contemporary consumption is a consumption of contrasts. In addition, it was shown that consumers dispose a strong bargaining power and they have a potential to infl uence the food producers' and suppliers' acting. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z., (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wyd. Sic!
 2. Carrington, M., Neville, B., Whitwell, G., (2010). Why ethical consumers don't walk their talk: Towards a framework for understanding the gap between the ethical purchase intentions and actual buying behaviour of ethically minded consumers. J. Bus. Ethics, 97(1), 139-158.
 3. Cembalo, L., Migliore, G., Schifani, G., (2013). Sustainability and New Models of Consumption: The Solidarity Purchasing Groups in Sicily. J. Agric. Environ. Ethics, 26, 1, 281-303.
 4. Cherrier, H., Black, I. R., Lee, M., (2011). Intentional nonconsumption for sustainability. Consumer resistance and/ or anti-consumption? Eur. J. Mark, 45, 11/12, 1757-1767.
 5. Consumer 2020: Reading the signs. (2012), Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Pobrane 15 grudnia 2014 r. z: http:// www.deloitte.com/assets/Dcom-Tanzania/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20Reports%20-%20Consumer%202020.pdf
 6. Cova, B., Kozinets, R. V., Shankar, A. (2007). Consumer Tribes. Oxford: Elsevier.
 7. da Silva, M. E., Schmitt Figueiró, P., Miron Jappe, M. L., Nascimento, L. F., (2014). Trends and alternatives for production and consumption towards to a new system's dynamic. Indep. J. Manage. Prod., 5, 1. Pobrano 15 grudnia 2014 r. z: http://www.ijmp.jor.br.
 8. De Tavernier, J., (2012). Food Citizenship: Is There a Duty for Responsible Consumption? J. Agric. Environ. Ethics, 25, 895-907.
 9. Duda, A., (2013). Strategie oporu konsumenckiego - dezercja z rynku czy współpraca? Konsum. Kult. Popul., 4, 49-68.
 10. European Food Declaration (2010). Pobrane 20 grudnia 2014 r. z: http://nyelenieurope.net/europeanfooddeclaration/declaration/ pl.html.
 11. Evans, D., Jackson, T. (2008). Sustainable consumption: Perspectives from social and cultural theory. RESOLVE working paper 05-08. Guildford: University of Surrey.
 12. Kacprzak-Choińska, A. (2007). Konsument ponowoczesny. Nowe trendy w zachowaniach nabywczych i ich konsekwencje dla marketingu. Stud. Mater. Wydz. Zarz. UW, 2, 14-20.
 13. Kiełczewski, D. (2005). Style konsumpcji jako przejaw zróż- nicowania poziomu życia. Gospod. Narod., 5-6, 85-100.
 14. Kjaernes, U. (2012). Ethics and Action: A Relational Perspective on Consumer Choice in the European Politics of Food. J. Agric. Environ. Ethics, 25, 2, 145-162.
 15. Krystallis, A., Chryssohoidis, G. (2005). Consumers' willingness to pay for organic food: factors that affect it and variation per organic product type. Brit. Food J., 107, 5, 320-353.
 16. Lea, E., Worsley, T. (2005). Australians' organic food beliefs, demographics and values. Brit. Food J., 107, 11, 855-869.
 17. Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U., Aberg, L., Sjöden, P. O. (2003). Choice of organic foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly behavior. Appetite., 4, 2, 109-117.
 18. Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsum. Rozw., 1, 47-57.
 19. Miczyńska-Kowalska, M. (2006). Wirtualizacja konsumpcji w polskiej gospodarce rynkowej na progu XXI wieku (cz. 2). Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 9, 441-451.
 20. Miczyńska-Kowalska, M. (2013). Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa ponowoczesnego. Zacieranie granic między kulturą niską a wysoką. Zesz. Nauk. KUL, 56, 2-3 (222-223), 199-213.
 21. Mitchell, C., Imrie, B. C. (2011). Consumer tribes: membership, consumption and building loyalty. Asia Pac. J. Mark. Logist., 23, 1, 39-56.
 22. Nestorowicz, R. (2012). Narzędzia komunikacji marketingowej wspierające prozdrowotne wybory żywieniowe a zachowania nabywców. Handel Wewn., 5/6, 283-291.
 23. Nestorowicz, R., Pilarczyk B. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Ofi cyna Wolters Kluwer business.
 24. Nicholls, A., Lee, N. (2006). Purchase decision-making in fair trade and the ethical purchase 'gap': Is there a fair trade twix? J. Strateg. Mark., 14(4), 369-386.
 25. Niva, M., Mäkelä, J., Kahma, N., Kjærnes, U. (2014). Eating Sustainably? Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries. J. Consum. Polic., 37, 465-484.
 26. O'Hara, S. U., Stagl, S. (2001). Global food markets and their local alternatives: A socio-ecological economic perspective. Popul. Environ., 22, 6, 533-554.
 27. Reisch, L., Eberle, U., Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: an overview of contemporary issues and policies. Sustain. Sci. Pract. Polic., 9, 2, 7-25.
 28. Rogala, A. (2014). Motywy i kierunki zainteresowania konsumentów żywnością lokalną. Mark. Rynek, 6, 633-646.
 29. Rogala, A. (2015). Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej. Handel Wewn. 61, 3, 227-238.
 30. Schnell, S. M. (2012). Food miles, local eating, and community supported agriculture: putting local food in its place. Agric. Hum. Values, 30, s. 615-628.
 31. Sebastiani, R., Montagnini, F., Dalli, D. (2012). Ethical Consumption and New Business Models in the Food Industry. Evidence from the Eataly Case. J. Bus. Ethics, 114, 473-488.
 32. Seyfang, G. (2006). Ecological citizenship and sustainable consumption: examining local organic food networks. J. Rural Stud., 22, 4, 383-395.
 33. Seyfang, G. (2008). Avoiding Asda? Exploring consumer motivations in local organic food networks. Local Environ., 13, 3, 187-201.
 34. Spaargaren, G., Oosterveer, P. (2010). Citizen-Consumers as Agents of Change in Globalizing Modernity: The Case of Sustainable Consumption. Sustainability., 2, 7, 1887-1908.
 35. Stanton, J. L., Wiley, J. B., Wirth, F. F. (2012). Who are the locavores? J. Consum. Mark., 29, 4, 248-261.
 36. Szlendak, T., Pietrowicz, K. (2005). Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie. Kult. Społ., XLIX, 3, 85-108.
 37. Vermeir, I., Verb eke, W. (2006). Sustainable food consumption: exploring the consumer "attitude-behavioral intention" gap. J. Agric. Environ. Ethics, 19, 169-194.
 38. Von Braun, J., Díaz-Bonilla, E. (2008). Globalization of food and agriculture and the poor. International Food Policy Research Institute, Issue briefs 52, September, Waszyngton: IFPRI.
 39. Wardak, P., Zalega, T., (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Stud. Mater. Wydz. Zarządz. Uniw. Warsz., 16, 7-32.
 40. Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsum. Rozwój, 1(6), 66-77.
 41. W stronę nowej Wspólnej Polityki Rolnej, Slow Food Polska. Pobrano 20 grudnia 2014 r. z: http://www.slowfood.pl/ plikownia/CAP_PL.pdf.
 42. Zalega, T. (2013). Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Mark. Rynek, 8, 24-31.
 43. Zanoli, R., Bähr, M., Borschen, M., Laberenz, H., Naspetti, S., Thelen, E. (2004). The European Consumer and Organic Food. Organic Marketing Initiatives and Rural Development. Vol. IV, School of Management & Business, The University of Wales, Aberystwyth.
 44. Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. Brit. Food J., 113, 1, 122-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu