BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Alicja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej a zrównoważona konsumpcja
The Housing Situation of the Rural Population in the Sustainable Consumption
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 547-553, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja zrównoważona, Mieszkania, Obszary wiejskie
Households, Sustainable consumption, Dwellings, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie sytuacji mieszkaniowej ludności wiejskiej w Polsce w 2012 roku, w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Szczególną uwagę skupiono na gospodarstwach domowych o niekorzystnych warunkach mieszkaniowych. Wykorzystano niepublikowane dane empiryczne GUS, dotyczące 15 742 wiejskich gospodarstw domowych w 2012 roku, pozyskane przez GUS za pomocą sondażu diagnostycznego z warstwowym losowaniem próby, a także dane wtórne GUS. Dla określenia zróżnicowania warunków mieszkaniowych posłużono się współczynnikiem zmienności. W Polsce obserwuje się dysproporcje pod względem sytuacji mieszkaniowej na wsi. Niepokojący i sprzeczny z zasadami zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji jest fakt występowania znacznych rozbieżności w wielkości (od 10 do 900 m2 ) i jakości mieszkań. W 2012 roku mieszkania prawie w 13% gospodarstw domowych na wsi miały przeciekający dach, zawilgocone ściany czy fundamenty oraz butwiejące okna i podłogi. Prawie 1,3% z nich dodatkowo było zbyt ciasnych oraz położonych w okolicy o niskim poziomie infrastruktury i szczególnej uciążliwości środowiska. W ok. 1,4% mieszkań nie było bieżącej wody, a prawie 18% ogrzewanych było za pomocą pieców opałowych, które nie tylko są uciążliwe w eksploatacji, ale emitują również szkodliwy dla środowiska CO2. Niektóre mieszkania (5%) obciążone były kredytem, niemniej sytuacja finansowa ich właścicieli była znacznie lepsza niż pozostałych. (abstrakt oryginalny)

The basic research material comprised empirical data on household budgets conducted by CSO (The Central Statistical Offi ce). The analysed housing conditions of 15 742 rural households in 2012 in Poland. Attention is paid to some households in poor housing situation. Diversity of housing situation and factors affecting this state of affairs is presented. We observe not only the diversity of household wealth, but there are also disparities in housing situation. Disturbing and contrary to the principles of sustainable development and sustainable consumption is the fact that there are signifi cant differences in the size (10-900 m2 ) and quality of fl ats. Some have more than one house, others are not able to meet their basic needs. Until 13% fl ats of rural households had leaky roofs, damp walls or rotting windows and fl oors. Nearly 1.3% of them also was too tight and located in an area with a low level of infrastructure. It was associated with poor revenue situation, but also the type of the main source of income, family situation and who was the owner of the apartment. Approx. 1.4% of the fl ats had no running water, and almost 18% were heated using heating furnaces, which are not only a nuisance in operation, but also emit carbon dioxide harmful to the environment. Some rural households (5%) had credit, but they have better fi nancial situation than others. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury (s. 36). Warszawa: Wyd. Sic!
 2. Czapiński, J., Panek, T. (red). (2014). Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków. Warszawa: Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 3. Dąbrowska, A., Gutkowska, K. (2015). Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption. Acta Sci. Pol. Oecon., 14(2).
 4. Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i rozwój" (1993). Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska.
 5. GUS (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 6. GUS (2013). Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 7. GUS (2014a). Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. Warszawa: GUS.
 8. GUS (2014b). Dochody i warunki życia ludności Polski. Warszawa: GUS.
 9. GUS (2014c). Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 10. GUS (2014d). Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 11. Indicators for Sustainable Community (1998). Seattle: Sustainable Seattle.
 12. Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 13. Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Ossolineum.
 14. Kozakiewicz, M. (1998). Zrównoważona konsumpcja - trendy kształtujące naszą przyszłość. W: Raport w sprawie rozwoju ludzkości (Human Development Report). Pobrane 20 sierpnia 2015 z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka- /X/XB/konsumeryzm.html.
 15. Kozera, A., Kozera, C. (2014). Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej. Hand. Wewn., 1(348).
 16. Murawska, A. (2012). Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 3(25).
 17. Stolarska, A. (2012). Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Polski w latach 2000-2010. Rocz. Nauk. SERiA, XIV, 3.
 18. Tyszkowa, M. (1964). Czynniki determinujące prace szkolną dziecka. Warszawa: PWN.
 19. Wasilewska, E. (2011). Statystyka opisowa od podstaw. Warszawa: Wyd. SGGW.
 20. Wroczyński, R. (1974). Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN.
 21. Zalega, T. (2008). Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.58
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu