BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami
Socially Responsible Market Practices of Companies in the Area of the Relationship with Consumers
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 539-545, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Konkurencja, Społeczna odpowiedzialność, Praktyki biznesowe, Przewaga konkurencyjna
Consumer, Competition, Social Responsibility, Business practices, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najistotniejszym interesariuszem każdej organizacji jest konsument. Obecnie konsumenci są świadomi społecznie i ekologicznie, kierują się kryteriami etycznymi. Aktywność prospołeczna fi rm, zmiany w sposobie gospodarowania i informowania klienta oraz rzetelne komunikaty o korzyściach konsumpcji oferowanych produktów podnoszą konkurencyjność fi rmy na rynku i wpływają na jej efektywność ekonomiczną. Celem artykułu jest pokazanie, czy i jakie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze - relacje z konsumentami są uwzględniane w działaniach przedsiębiorstw. Analizie poddano małe i średnie przedsiębiorstwa branży agrobiznesu z województwa mazowieckiego - na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 2011 r. oraz przedsiębiorstwa z próby ogólnopolskiej - na podstawie badań przeprowadzonych przez PARP w 2011 roku. Porównawczo dokonano analizy działań CSR w obszarze relacji z konsumentami odnośnie do dużych fi rm oraz dobrych praktyk ujętych w raportach FOB w latach 2011-2013. Z przeprowadzonej analizy wynika, że społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe w obszarze relacje z konsumentami prowadzą do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przez tworzenie własnych modeli biznesowych w oparciu o CSR. (abstrakt oryginalny)

The most important stakeholder of any organization is the consumer. Today's consumers are socially and ecologically aware and are increasingly guided by ethical criteria. Pro-social activity of companies, changes in management, informing the client, reliable messages about the benefi ts of consumption of the offered products increase the fi rm's competitiveness on the market, as well as its impact on economic effi ciency. The aim of this article is to show whether and what principles of corporate social responsibility in the area of relationships with consumers are usually taken into account in the activities of enterprises. We analysed companies of the SME sector, agribusiness from Mazowieckie - own research carried out in 2011. And nationwide sample companies examined by PARP in 2011. To compare the analysis of CSR activities in the area of relationships with consumers regarding large companies, good practices are included in reports FOB 2011-2013. The analysis shows that socially responsible market practices in the area of relationships with consumers lead to building a sustainable competitive advantage based on trust. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Stępień, S. (2013). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 2, 25-39.
 2. FOB (2011). Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki. Warszawa: FOB.
 3. FOB (2012). Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki. Warszawa: FOB.
 4. FOB (2013). Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki. Warszawa: FOB.
 5. Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K. (2012). Sustainability nears a tipping point. MIT Sloan Manage. Rev. Winter, 53, 2.
 6. PARP, Raport: Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Warszawa 2011.
 7. Pokutycka-Mądrala, M. (2011). CSR a kapitał społeczny - perspektywa wewnętrzna firmy. W: M. Bonikowska, M. Grewiński, Nowa polityka społeczna. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu (s. 155). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
 8. Porębski, C. (2001). Co nam po wartościach (s. 210). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka.
 9. Putman, R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech (s. 258). Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 10. Wołoszyn, J., Stawicka, E., Ratajczak, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Warszawa: Wyd. SGGW.
 11. Raport Danone. Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie ludzi i środowiska. Raport 2010- 2012 (2012). Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.57
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu