BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowski Łukasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Talabska Karina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Lach-Głogiewicz Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Proces samooceny kontroli zarządczej na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu w latach 2011-2013
Self-assessment of Management Control in the District Sanitary-Epidemiological Station in Racibórz in 2011-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 337-347, bibliogr. 17 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Kontrola zarządcza, Samoocena, Kwestionariusze
Management control, Self-esteem, Questionnaire
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Utrzymanie właściwego stanu kontroli zarządczej w jednostce wymaga, poza bieżącym monitorowaniem, przeprowadzania jej okresowego przeglądu i oceny. Dobrą formą samooceny dla jednostek nie dysponujących dużymi zasobami osobowymi i technicznymi jest kwestionariusz samooceny. PSSE w Raciborzu wdrażająca kontrolę zarządczą od 2011 r. prowadzi samoocenę kontroli zarządczej w formie kwestionariusza, który zawiera 59 pytań pogrupowanych w 5 obszarach odpowiadających grupom standardów zaproponowanym przez Ministra Finansów. Samoocena kontroli zarządczej PSSE w Raciborzu w latach 2011-2013 przeprowadzona była zgodnie z sugestiami zarządzenia Ministra Finansów w tym zakresie. W wyniku samooceny z lat 2011-2013 uznać można, iż ogół działań podjętych przez kierownictwo PSSE w Raciborzu zapewnia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy z uwzględnieniem niedociągnięć wymienionych w aktualnym oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej. Reasumując, w artykule przybliżono pojęcie kontroli zarządczej, omówiono proces jej samooceny oraz kwestionariusz jako jedną z metod jej przeprowadzania. Przybliżono korzyści i zagrożenia wynikające z samooceny w formie kwestionariusza. W części badawczej przedstawiono wyniki samooceny kontroli zarządczej w PSSE w Raciborzu przeprowadzanej w latach 2011-2013. (abstrakt oryginalny)

Maintaining of proper management control in the unit requires, apart from routine monitoring, conducting of its periodic review and evaluation. Self-assessment questionnaire seems a suitable form of self-assessment for entities that do not have large personal and technical resources. PSSE in Racibórz implementing the management control since 2011 conducts a self-assessment of management control in the form of a questionnaire, which contains 59 questions grouped into 5 areas corresponding to groups of standards proposed by the Minister of Finance. Self-assessment of PSSE Racibórz management control in 2011-2013 was carried out in accordance with the suggestions of the Ministry of Finance in this regard. As a result of the self-assessment years concerning the period 2011-2013 it may be stated that all activities undertaken by the management of PSSE in Racibórz ensure the achievement of objectives and execution of tasks in a manner consistent with the law, efficient, cost-effective and timely manner, taking into account the deficiencies listed in the current statement on the status of management control.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2011), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, "Biuletyn Nr 1/2011", Warszawa 2011 www.mf.gov.pl/documen ts/764034/.. ./BIULETYN_Nr_1_1_ 2011.pdf
 2. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
 3. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 15, poz. 84.
 4. Kumpiałowska A. (2011), Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. Sławińska-Tomtała E., Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s.7-8.
 5. Majchrzak I. (2012), Samoocena kontroli zarządczej a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 718 Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2012, nr 53, s.65-80.
 6. Ministerstwo Finansów (2012), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa [13.04.2014] http://www.mf.gov.pl/documents/764034/ 3349878/20130307_2_kompendium_wiedzy.pdf
 7. Popławski M. (2012), Kontrola zarządcza w oświacie, Uniwersytet Warszawski http:// www.ore.edu.pl/index.php?option=com_pho- cadownload&view=category&id=113 rapor- ty&Itemid=1173&limitstart=20 [06.07.2012].
 8. Rola Z. (2011), System kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E.Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s. 1-14.
 9. Sławińska-Tomtała E. (2011a), Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E.Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s. 1-4.
 10. Sławińska-Tomtała E.(2011b), System zarządzania, czyli mechanizmy kontrolne wbudowane w działania jednostki, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. red. Sławińska-Tomtała E., Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s.1-12.
 11. Szpor A. (2011), Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, Warszawa 2011 http://www. mf.gov.pl/documen ts/764034/ 3350650/20130307_09_pojecie_kontroli_zarzadczej_wybrane_aspek ty_a_szpor.pdf [13.04.2014]
 12. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 z późn.zm.
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn.zm.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.
 15. Walczak P. (2010), Kontrola zarządcza, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E.Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s.1-26.
 16. Załącznik do Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
 17. Załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 15, poz. 84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu