BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodzianny Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Markiewicz-Rudnicka Dominika (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wiarygodność sprawozdań finansowych a wartość godziwa
Credibility of Financial Statements against Fair Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 179-191, bibliogr. 15 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Wiarygodność informacji, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe
Fair value, Reliability of information, Financial reporting, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawozdania finansowe - tworzone w ramach rachunkowości - są sporządzane według określonych zasad, z zachowaniem wyznaczonych cech jakościowych. Dążenie to ma na celu przygotowanie informacji sprawozdawczej, która będzie użyteczna dla odbiorcy sprawozdania a informacja użyteczna to taka, która jest wiarygodna.. Jednakże należy podkreślić, że w praktyce gospodarczej wiele wątpliwości budzi zachowanie wiarygodności - w przypadku, gdy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dopuszczają prezentację w sprawozdaniu finansowym wartości szacunkowych oraz gdy coraz częściej odchodzi się od zasady ostrożnej wyceny na rzecz wyceny w wartości godziwej. Celem artykułu jest wskazanie jak tendencje zachodzące we współczesnej rachunkowości wpływają na problem zapewnienia wiarygodności informacji sprawozdawczej czego wyrazem stały się nowe cechy jakościowe. W artykule starano się wykazać jak zmieniające się warunki gospodarowania, zmiana rachunkowości z ujęcia retrospektywnego na prospektywne może wpływać na zagrożenie zachowania wiarygodności informacji sprawozdawczych.(abstrakt oryginalny)

Financial accounts-creating within the confines of accountancy-are made according to particular rules, with preservation of appointed qualitative features. This aspiration is to prepare information, which will be useful for receiver of this report-useful information is that, which is reliable. Moreover it should be emphasized that in economic practice there are a lot of doubts connected with credibility- in case, when International Standards of Accountancy accept presentation of estimated value in financial accounts and when more often the rule of safe pricing is less important than pricing of appropriate value. The main purpose of this article is to point how tendencies occurring in contemporary accountancy influence problems of assurance accountancy information which new qualitative features gave voice . This article shows that evaluating conditions of management, change of accountancy from retrospective to prospective have influence on value of attributes which make useful information in communication system of accountancy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ignatowski R. (2007) , Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 2. Gawrat M. (2012), Wartość godziwa - nowa zasada wyceny [w:] Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Gierusz J. (2011)., Wyceny pozwalają manipulować wynikiem, http:// www.gierusz.com.pl/_upload/file/acco untica/ nev/Accountica26pl.pdf, [2014.11.04].
 4. Gos W (2008)., Szacunek jako parametr wartości aktywów i pasywów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Kraków.
 5. Helin A., Wycena według wartości godziwej - przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik? www.podatkirachunkowosc.bdo.pl,[2012.09.07]
 6. Hendriksen E.,A., Van Breda F.M. (2002), Teoria rachunkowości, Wyd. PWN, Warszawa.
 7. Kaczmarczyk A. (2005), Rzetelność i wiarygodność informacji sprawozdawczej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wyd. Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Kaczmarczyk A. (2008) , Jakość informacji sprawozdawczej a projekt Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, Prace Naukowe AE nr 1199, Wrocław.
 9. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 10. Krupa M. (2013), Wartość godziwa według MSSF 13, czyli zmiany od 2013 r. http://www.portalfk.pl/nowosci/wartosc- godziwa-wedlug-mssf-13-czyli-zmiany-od- 2013-r-282656 [22.06.2014].
 11. Micherda B. (2003), Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menadżera, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menadżerskiej, Wyd. AE, Kraków.
 12. Takäst G. (2007), Jak można ustalić wartość godziwą, Biuletyn Rachunkowości i Finansów nr 24 , Warszawa.
 13. Walińska E. (2007), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, wyd. Oficyna, Kraków.
 14. Wyczółkowska D., Ocena i odpowiedź na ryzyko w obecnej sytuacji gospodarczej,www.instytutrewizjifinansowej.p l/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja- finansowa/Badanie-w-praktyce/ocena-i- odpowiedz-na-ryzyko-w-obecnej-sytuacji- gospodarczej1756.html[15.05.2014]
 15. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu