BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowicz Zofia (Uniwersytet Rzeszowski), Krawczyk Józefa (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Zmiany w rozwoju krajowej produkcji mięsa drobiowego po integracji Polski z Unią Europejską
Changes in the Development of Domestic Poultry Meat Production after Poland's Integration with the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 357-361, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mięso drobiowe, Integracja gospodarcza Polski z UE
Poultry meat, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była syntetyczna analiza rynku mięsa drobiowego przed i po integracji Polski z Unią Europejską. Badania przeprowadzono na podstawie danych GUS, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz FAO. W Polsce w okresie 10 lat po zjednoczeniu z UE odnotowano znaczny, wynoszący średnio 104,7 tys. t/rok, wzrost krajowej produkcji, spożycia i eksportu mięsa drobiowego w porównaniu do okresu 10 lat przed integracją, gdy wskaźnik ten wynosił 68 tys. t/rok. Stwierdzono, że rosnący popyt na mięso drobiowe i duża dynamika wzrostu eksportu mięsa drobiowego sprzyja wzrostowi krajowej produkcji i można sądzić, że taka tendencja utrzyma się w kolejnych latach, co potwierdzają także wyniki badań innych analityków rynku drobiarskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to perform a comprehensive analysis of the poultry meat market before and after the integration of Poland into the European Union. The study was carried out based on data from the Central Statistical Office of Poland, the Institute of Agricultural and Food Economics, and FAO. During the 10 years after joining the European Union, Poland witnessed a considerable increase in the domestic production, consumption and export of poultry meat (by 104,700 t/year on average) compared to the 10- year period before the integration, when this figure was 68,000 t/year. The growing demand for poultry meat and the strong growth in the export of poultry meat favour the increase in domestic production and it is thought that this tendency will continue in the next years, which is confirmed by the findings of other poultry market analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dybowski G., Kobuszyńska M. 2002: Analiza przekrojowa rynku drobiu i jaj oraz strategia rozwoju do 2005 roku, IERiGŻ, Studia i Monografie, Warszawa.
 2. Dybowski G. 2014: Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej, IERiGŻ Studia i Monografie, 160, Warszawa, 224.
 3. Jankowski J., Rutkowski A. 2010: Uwarunkowania rozwoju drobiarstwa w Polsce i na świecie, Przegląd Hodowlany, 9, 7-10.
 4. Kołoszko-Chomentowska Z. 2008: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie, Acta Sci. Pol. seria Oeconomia, 7(4), 87-95.
 5. Kowalczyk S., Sobecki R. 2011: Europejski model rolnictwa wobec wyzwań globalnych, Zag. Ekon. Rol., 4, 36-58.
 6. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). 2014: [online], http://www. minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020.
 7. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2012: GUS, Warszawa.
 8. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
 9. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2011: MRiRW, Warszawa.
 10. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2012: MRiRW, Warszawa.
 11. Rynek drobiu i jaj. Mięso drobiowe. 2003: Analizy rynkowe IERiGŻ, nr 23,7-23.
 12. Rynek drobiu i jaj. Mięso drobiowe. 2014: Analizy rynkowe IERiGŻ, nr 46, 7-25.
 13. Rynek mięsa. 2014: Biuro Analiz i Programowania ARR, nr 3, 10.
 14. Sokołowicz Z., Krawczyk J. 2009: Konkurencyjność krajowej produkcji mięsa drobiowego w handlu zagranicznym a ceny skupu żywca i opłacalność produkcji pierwotnej na przykładzie wybranej fermy, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 192-195.
 15. Szumiec A. 2010: Wykształcenie właścicieli gospodarstw produkujących brojlery kurze jako składowa kapitału ludzkiego na wsi, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 277(58), 91-98.
 16. http://faostat3.fao.org.
 17. http://stats.oecd.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu