BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Agnieszka (Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, Polska)
Tytuł
Przyczynek do wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych topograficznych (WBDT), czyli kilka spostrzeżeń na temat jej koncepcji
Monograph on Multi-Resolution/Representation-Database (MRDB), or a Few Comments on the Concept
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1/1, s. 59-67, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Bazy danych, Analiza danych
Geodesy, Databases, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród elementów koncepcji wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych topograficznych (WBDT) związanych z koniecznością harmonizacji baz źródłowych, opracowania technik współistnienia, wymiany, eksploatacji czy aspektów prawnych, należy przewidzieć również wypracowanie modelu niezmienników, który zapewniałby spójność geometrii obiektów bazy. Takie podejście ma kluczowe znaczenie w procesie generalizacji obiektów, wiązania geometrii pierwotnej i wtórnej obiektów bazy, pozwala na fragmentaryczną wymianę czy aktualizację danych. Obiekt bazy posiada geometrię pierwotną (nieprzekształconą) możliwie najdokładniejszą oraz jedną szczegółową informację opisową. Obiekt bazy może przybierać różne wersje (geometrie wtórne) powstałe na skutek generalizacji i/lub redakcji. Koncepcja WBDT powinna zakładać występowanie określonych poziomów uogólnienia obiektów pierwotnych bazy na różnych fragmentach obszarowych oraz występowanie obiektów pierwotnych i wtórnych na tym samym obszarze. W swoim założeniu WBDT jest bazą niejednorodną, dlatego dobra informacja o danych i właściwe zarządzanie bazą są konieczne w celu uniknięcia nieporozumień.(abstrakt oryginalny)

Among the various elements of the Multi-Resolution/Representation- Database (MRDB) that relate to the synchronization of database sources, the objects' correlation techniques, the data exchange and usage, as well as to the legal aspects, one ought to allow for the creation of invariable object features which would make for the cohesion of the database objects. Such an approach is essential in the processes of object generalization and bonding of the original and derivative geometry. Additionally, it allows partial data exchange and object updates. An object in the MRDB database has an original (not yet distorted) geometry which is most accurate and a detailed description. Moreover, the same object can have multiple versions (derivative geometries) created upon its' generalizations and/or editing. The MRDB-type database concept should, therefore, be based on the premise of several given object generalization levels of different special areas as well as on the existence of original and derivate objects in the same area. By definition, MRDB is a heterogeneous database which is why a thorough data information and proper database management is essential in order to avoid possible confusion.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bac-Bronowicz J. et al.: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystanie do budowy danych tematycznych. Materiały projektu celowego nr 6 T 12 2005C/06552, Wrocław 2005-2008.
  2. Chrobak T.: Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2007.
  3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: Budowa Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce - harmonizacja baz danych referencyjnych. Akademia Rolnicza, Wrocław 2006.
  4. Makowski A.: System informacji topograficznej kraju. Politechnika Warszawska, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu