BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajniak Zbigniew, Kamiński Ryszard
Tytuł
Tworzenie nowych jednostek przemysłu drobnego
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1989, nr 181, s. 28-35
Tytuł własny numeru
Z badań nad warunkami rozwoju przemysłu
Słowa kluczowe
Przemysł, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przemysłu
Industry, Small business, Industry development
Abstrakt
Gospodarka polska stanęła przed koniecznością dokonania głębokich przemian strukturalnych. Przemiany te powinny objąć przede wszystkim przemysł. Cechą charakterystyczną polskiego przemysłu jest wysoki poziom koncentracji. Jest on znacznie wyższy niż w wysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych. Rezultatem tego jest względny niedostatek małych przedsiębiorstw produkcyjnych i produkcyjno-usługowych w całokształcie potencjału przemysłowego. Istnienie licznych, małych, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw przemysłowych umożliwia między innymi sprawne funkcjonowanie wielkich jednostek i dzięki odpowiedniemu podziałowi pracy - osiąganie przez nie korzyści wielkiej skali. Małe przedsiębiorstwa ze względu na swoją elastyczność, mobilność i szybkość działania są efektywnym producentem wielu poszukiwanych artykułów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych. Nie podlegająca dyskusji jest zatem potrzeba wydatnego zwiększenia udziału małych przedsiębiorstw w potencjale przemysłowym Polski. Potrzeba taka jest eksponowana od początku lat osiemdziesiątych, kiedy to podjęto trud reformowania gospodarki narodowej. Aktualność tego zadania podkreślono w projekcie "Programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej", ogłoszonym w październiku 1987 r. Ze względu na nowe jakościowo warunki funkcjonowania przemysłu w drugiej połowie lat osiemdziesiątych - dotychczasowe ustalenia teoretyczne dotyczące sposobów i uwarunkowań rozwoju nowych przedsiębiorstw przemysłu drobnego wydają się nie w pełni aktualne i użyteczne w praktyce gospodarczej. Rodzi się zatem potrzeba analizy procesów tworzenia nowych, małych jednostek przemysłowych, celem ustalenia kluczowych problemów związanych z tym procesem i wskazania sposobów jego usprawnienia. Niniejszy artykuł stanowi próbę rozpatrzenia tak sformułowanych problemów badawczych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drobna wytwórczość. Oprac. M. Nurowski, A. Szablewski. Warszawa PWE 1982.
  2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości, Dziennik Ustaw 1985, nr 3, poz. 11.
  3. Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1985 r. w sprawie odbudowy i rozwoju państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości, Monitor Polski 1985 r. nr 19, poz. 144.
  4. Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, Monitor Polski 1986 r. nr 14, poz. 94.
  5. Gonetowa M., Przemysł drobny jako element polityki gospodarczej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Warszawa 1983.
  6. Zatorska U., Reanimacja przemysłu terenowego. Zycie Gospodarcze 1984 nr 5.
  7. Giryn C., Rola i zadania spółdzielczości pracy w rozwoju uspołecznionej drobnej wytwórczości. W: Perspektywy i uwarunkowania rozwojowe drobnej wytwórczości w latach 1986-1990 (w układzie wielosektorowym). Materiały na konferencję naukową PTE Bydgoszcz 1986 (maszynopis powielony).
  8. Trąmpczyński B., Wykorzystywanie form spółdzielczości pracy w rozwoju drobnego przemysłu i usług. "Gospodarka Pianowa" 1976 nr 5.
  9. Szablewski A., Drobna wytwórczość w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w: Drobna wytwórczość w PRL - warunki i mechanizmy rozwoju w latach 1986-1990. Warszawa Epoka 1986.
  10. Kowalak T., Problem zdolności do życia spółdzielni pracy w gospodarce rynkowej. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 1983 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu