BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulczyk-Dynowska Alina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Protected Areas vs. Regional Development Based on the Example of Poland
Obszary chronione a rozwój regionalny na przykładzie Polski
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 273-288, bibliogr. 13 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Rozwój zrównoważony, Rozwój regionalny
Natural resources, Sustainable development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę udowodnienia, iż objęcie powierzchni obszarowymi formami ochrony przyrody nie hamuje zachodzących w niej procesów składających się na rozwój społeczno-gospodarczy. Jest to ważne zagadnienie, gdyż mimo postępu technicznego i cywilizacyjnego przejawiającego się poprzez zmiany w zakresie transportu, logistyki, innowacje w procesach komunikacji i inne czynniki deprecjonujące znaczenie lokalizacji dla procesów produkcji, zasoby naturalne - jako czynnik endogeniczny - wciąż pełnią istotną rolę w rozwoju regionów. Artykuł zawiera charakterystykę mechanizmu rozwoju regionalnego, idei trwałego i zrównoważonego rozwoju, analizę aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody obowiązujących w Polsce w latach 1934-2013 oraz studia regionalne dla okresu 2004-2012.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an attempt to prove that covering a certain area by the forms of nature protection does not mean halting the processes occurring in it and responsible for its socioeconomic development. This is very important, because in spite of technical and civilization progress manifested by changes in transport, logistics, innovations in communication processes and other factors depreciating the importance of localization for production processes, natural resources - as an endogenous factor - still play the significant role in regional development. The paper offers the characteristics of regional development mechanisms, the idea of sustainable development, the analysis of legislation referring to nature conservation in force in Poland in the period 1934-2013 and regional studies covering the years 2004-2012. As the result of conducted analyses the thesis regarding the negative impact of the area forms of nature protection on regional development should be rejected. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja S., Fiedor B. (2010), Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna - dylemat edukacyjny, in: ed. Poskrobko B., Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Tom II Edukacja dla ładu ekonomicznego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław. 2010.
 2. Sauerborn K. (1996), Die regionalisierung der Wirtschaft als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, in: ed. Peters U., Regionen im Aufbruch,. Ketteler Verlag GmbH. Bornheim.
 3. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka Publishers, Poznań.
 4. Maier G. (2012), Endogene Wachstumtheorie, in: eds. Maier G., Tödtling F., Trippl M., Regional- und Stadtökonomik 2, Regionalentwicklung und Regionalpolitik, Springer Publishers, Wien, New York.
 5. Lorek E., Gierczycka J. (2010), Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w śląskich szkołach wyższych, in: ed. Borys T., Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław.
 6. Żarska B. (2011), Ochrona krajobrazu, SGGW Publishers, Warsaw.
 7. The Act dated 16th April 2004 on nature protection (Journal of Laws 2004 No. 92 item 880 with later amendments).
 8. National strategy for environment education (2001), The Ministry of Environment, Warsaw.
 9. http://www.mos.gov.pl/artykul/2477_narodo wa_strategia_edukacji_ekologicznej/403_naro dowa_strategia_edukacji_ekologicznej.html [26.02.2014].
 10. Poland 2011 economy - society - regions Report (2011),The Ministry of Regional Development, Warsaw, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ew aluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty _krajowe/Documents/Polska_2011_Gospodar ka_Spoleczenstwo_Regiony.pdf [22.01.2014].
 11. Regional development in Poland 2009 report (2009), The Ministry of Regional Development. Warsaw, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/po ziom_krajowy/anal izy_i_stany_raporty_ze_sta nu_sytuacji_spoleczno- gospodarczej_polski/raporty/Documents/raport_2009_06_02_ver_okl_120609.pdf [16.01.2014].
 12. National Development Strategy 2020 (2012), The Ministry of Regional Development, Warsaw, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Pol ityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategi a_Rozwoju_Kraju_2020.pdf [16.01.2014].
 13. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ew aluacja_i_analizy/raporty_o_rozwoj u/rapo rty_ krajowe/Strony/default.aspx [16.01.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu