BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Polska droga do Unii Europejskiej
Polish Road to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 297-310, bibliogr. 29 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Historia integracji europejskiej, Polska w UE, Integracja gospodarcza Polski z UE
Economic and political integration of Europe, History of European integration, Poland in EU, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja europejska jest formą integracji międzynarodowej i regionalnej, procesem zachodzącym na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej. Przez cały powojenny okres usiłowano w Polsce zdyskredytować zarówno koncepcję, jak i sposób funkcjonowania zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej wykazując, że w polityce integracyjnej rozwiniętych krajów kapitalistycznych od początku najważniejszą rolę odgrywały względy natury ogólnopolitycznej a nie ekonomicznej. Dopiero pod koniec lat 80-tych zmiany społeczno polityczne, które dokonały się w Polsce umożliwiły powstanie niekomunistycznego rządu, a jednym z jego priorytetów stało się zacieśnienie współpracy z EWG. Po 6 latach od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Obecnie Polska jest największym beneficjentem funduszy europejskich, które umożliwiły unowocześnienie polskiej gospodarki i wzrostu poziomu zamożności społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

European integration is a form of international and regional integration, a process happening in economic and political areas. Over the entire postwar period the concept and the functioning of western European economic integration were discredited in Poland pointing out that the aspects of general political but not economic nature played the main role in the integration policy of capitalist countries. Only in the end of 1980s the social and political changes achieved in Poland made it possible to create a non - communist government, and one of its priorities was tightening the cooperation with the European Economic Community (EEC). Six years after the beginning of accession negotiations Poland became a member of the European Union. Currently Poland is the largest beneficiary of European funds. Thanks to them Polish economy has been modernized and the national level of wealth has increased.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Grabska W., Łytko M. (1972), Integracja a współpraca gospodarcza w Europie, Wydawnictwo MON, Warszawa.
 2. Bożyk P. (red.) (1977), Handel międzynarodowy, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa.
 3. Głuch W. (red) (2003), Unia Europejska Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 4. Grabowski T., Nowak Z. (red.) (1969), Integracja ekonomiczna Europy Zachodniej i jej aspekty polityczno-militarne, Instytut Zachodni, Poznań.
 5. Grabowski T., Stankiewicz W. (1969), Integracja w kapitalizmie, Wydawnictwo MON, Warszawa.
 6. Guzek M. (1986), Reformy typu rynkowego w krajach socjalistycznych a stosunki wschód - zachód, w: Uwarunkowania rozwoju współpracy gospodarczej krajów socjalistycznych z krajami o odmiennych systemach, red. Klonowska U, Müller M., Warszawa.
 7. Haber A. (1968), Doktryna integracyjna NRF, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 8. Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. (1964), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa
 9. Marszałek A., Syriusz-Wolski J. (red.) (1984), Międzynarodowa Integracja Gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych. Podobieństwa i różnice, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 10. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013 ), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Misiak W. (1995), Europa regionalna procesy autonomizacji i integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Nadzieje i obawy związane z integracją. Komunikat z badań BS/110/2003, oprac. Beata Rogulska, CBOS, Warszawa.
 13. Nowak Z. (1963), Integracja ekonomiczna i polityczna Europy Zachodniej, wzajemne powiązania i zależności, "Przegląd Zachodni", nr 4, Poznań.
 14. Nowak Z. (1965(, Koncepcja ekonomicznej integracji Europy Zachodniej, "Przegląd Zachodni", nr 5-6, Poznań.
 15. Ogólnoeuropejska współpraca gospodarcza na tle procesów integracyjnych w Europie (1971) (Dyskusja naukowa w PISM) na prawach rękopisu, wypowiedzi Grabskiej W. , Kwileckiego A., Przelaskowskiego W.
 16. Opinie o integracji Polski z Unią Europejską po wejściu w życie Układu Stowarzyszeniowego. Komunikat z badań BS/75/63/94, oprac. Starzyński P. (1994), CBOS, Warszawa.
 17. Opinie o negocjacjach Polski z Unią Europejską i poparcie dla integracji. Komunikat z badań BS/66/66/98, oprac. Rogulska B. (1998), CBOS, Warszawa.
 18. Procesy integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie (1972), Materiały IV Międzynarodowej Szkoły dla Ekonomistów, "Przegląd Zachodni", nr 3.
 19. Sołdaczuk J. (1963), Integracja gospodarcza we współczesnym kapitalizmie, PWE, Warszawa.
 20. Sołdaczuk J. (1986), Tendencje i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych wschód-zachód w świetle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia, w: Uwarunkowania rozwoju współpracy gospodarczej krajów socjalistycznych z krajami o odmiennych systemach, red. Klonowska U, Müller M, Warszawa.
 21. Werner A. (2002), Cudze chwalicie swego nie znacie, "Polska w Europie", nr 2.
 22. Werner A. (1972), Europejskie Wspólnoty. Szkice o integracji Europy Zachodniej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 23. 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Komunikat z badań nr 52/2014, oprac. Rogulska B. (2014), CBOS, Warszawa.
 24. Droździkowska M. (2008), Schengen z perspektywy polskich doświadczeń, w: Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, Warszawa, https://www.msw.gov.pl [10.06.2014].
 25. 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/10 lat_czlonkostwa_Polskiw_UE_10latzFE.aspx [5.06.2014].
 26. Państwowa Komisja Wyborcza (2003), Referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, http://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/ indexA.html [8.06.2014].
 27. Sprawozdanie Z Realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Na Lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mir.gov.pl [9.06.2014].
 28. https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/5087, dok.html [10.06.2014].
 29. Bilans członkostwa w Unii Fundusze Europejskie http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_ europejskie_2004_2006/Strony/Bilans_czlonk ostwa_w_UE_Fundusze_Europejskie_300413. aspx [10.06.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu