BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Rafał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Odpowiedzialność podatkowa osób zarządzających sp. z o.o., która nabywa towary wrażliwe
The Tax Liability of the LTD's Managers Acquiring Sensitive Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 321-330, bibliogr. 29 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Podatki, Prawo podatkowe
Taxes, Tax regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regułą jest, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Prawo jednak dopuszcza aby członkowie zarządu swoje uprawnienia (w drodze czynności cywilnoprawnej) przenieśli na prokurenta lub pełnomocnika (występującego incydentalnie). Coraz częściej zawierane są kontrakty menadżerskie, umowy cywilne nienazwane, w których osoba trzecia (spoza zarządu) prowadzi sprawy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Prokura stanowi przykład szczególnego pełnomocnictwa; różnice pomiędzy prokurentem a członkiem zarządu w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa spółek handlowych mają swoje przełożenie na prawo podatkowe. Od 1 stycznia 2014 roku wspomniane osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku braku wypłacalności spółki odpowiedzialnej solidarnie (wraz z zbywcą) za obrót towarami wrażliwymi. Spółka odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe powstałe w wyniku nierzetelnego rozliczania się z VAT dostawcy towarów. Publikacja obejmuje swoim zakresem rozważania dotyczące charakteru prokury, zarządzania spółką oraz odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania sp. z o.o.(abstrakt oryginalny)

The rule is that the limited liability company is represented by the Board of Directors. However, the law incidentally permits members of the Executive Board to transfer its powers (by way of civil actions) to a proxy. More often managerial contracts are concluded, where a third party (outside the management) represents the company to external parties. The proxy is a special example of power of attorney. The difference between a proxy and a member of the Executive Board in terms of rights and obligations is determined by the law on commercial enterprises, and has an impact on tax law. Since 1 January 2014, a proxy can be held also liable for lack of solvency in case of turnover of sensitive goods. The company is also liable for the tax liabilities resulting from unreliable accounting of VAT by suppliers. The article discussed a range of considerations regarding the nature of the proxy, the management of the company and third party liability for obligations of the limited liability company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiarz S., Dauter D., Gruszczyński B. (2013), Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. Lexis Nexis, Warszawa.
 2. Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G. (2012), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa, wyd. C.H. Beck.
 3. Błaszczyk P. (2009), Odpowiedzialność odszkodowawcza menadżerów spółek za zawieranie umów opcji walutowych, ,,Prawo Spółek'', Nr 6.
 4. Błaszczyk P. (2009), Odpowiedzialność odszkodowawcza menedżerów spółek a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, "Przegląd Prawa Handlowego'.
 5. Bokajła W., Pacześniak A. (2008), Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, wyd. Atla 2., Wrocław.
 6. Dzwonkowski H. (2012), Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys), ,,Prawo i Podatki'', Nr 10.
 7. Filipiczyk H. (2012), Normatywne podstawy postulatu pewności stosowania prawa podatkowego, ,,KPP'', Nr1.
 8. Górniok O. (2002), Odpowiedzialność karna menedżerów a ryzyko w ich działalności, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego'', nr 2.
 9. Kidyba A. (2009), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 10. Koch A., Napierała J. (2002), Prawo handlowe, Kraków, wyd. Zakamycze.
 11. Kosikowski C. (2013), Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie, Księga dedykowana Pamięci Profesora Jerzego Lubickiego, wyd. Temida, Białystok.
 12. Kubot Z. (1999), Kontrakty menadżerskie średniej kadry kierowniczej, wyd. TWWP, Wrocław.
 13. Kubot Z. (2000), Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne'', Nr 2.
 14. Kubot Z. (2003), Kontrakty menadżerskie aspekty pojęciowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne'', Nr 6.
 15. Kwaśnicki R.L. (2005), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 16. Lee P.N.S., Ving-Hung Lo C. (2011), Remaking China's public management, wyd. Global Law & Business, Westport.
 17. Liao C. (2005), The governance structures of Chinese firms, wyd. Palgrave Macmilian, New York.
 18. Majkowski W., Dziemaszkiewicz- Kwiecińska A. (2012) , Odpowiedzialność członków zarządu oraz likwidatorów za zaległości podatkowe likwidowanej spółki kapitałowej, "Przegląd Podatkowy'', Nr 12.
 19. Muszalski W. (1934), Charakter prawny pracy członka zarządu spółki handlowej, "Państwo i Prawo", 1992, z. 10J.
 20. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, Wyd. Kolumna, Warszawa.
 21. Namitkiewicz J. (1934), Kodeks handlowy. Komentarz, Wyd. Kolumna, Warszawa.
 22. Pietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E. (2013), Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, wyd. Aspra, Warszawa-Białystok
 23. Szwaja J. (2003), Ustanowienie, udzielenie oraz odwołanie prokury przez spółkę handlową, ,,Prawo spółek'', Nr 7-8.
 24. Żuchaj E. (2012), Zasada sprawiedliwości społecznej na przykładzie szwedzkiej i polskiej polityki podatkowej, ,,KPP'', , Nr 3.
 25. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1027).
 26. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054).
 27. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030, j.t.).
 28. Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006, Nr 347, poz. 1).
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, 749, j.t.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu