BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeug-Żebro Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza zjawiska starości w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7, 2015, s. 59-72, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Metody ilościowe, Przemiany demograficzne, Starzenie się społeczeństw, Analiza wielowymiarowa, Analiza taksonomiczna
Mathematical models, Quantitative methods, Demographic transformation, Ageing of the population, Multi-dimensional analysis, Taxonomic analysis
Abstrakt
Proces starzenia się społeczeństwa związany ze zmianami zachodzącymi w strukturze wieku ludności, polegającymi na zwiększaniu się liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszaniu się roczników w wieku przedprodukcyjnym stanowi obecnie jeden z istotniejszych problemów gospodarczych nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Wizja jeszcze większego wzrostu populacji ludzi starszych zapewne wzbudza w osobach odpowiedzialnych za funkcjonowanie społeczeństw potrzebę przygotowania się na to zjawisko. Wiele krajów staje zatem wobec dylematu: czy prowadzić politykę pronatalistyczną i prorodzinną, czy też postawić na imigrację siły roboczej z krajów o większej dzietności. Proces starzenia się ludności jest zjawiskiem wieloaspektowym, na który ma wpływ m.in. demograficzny i przestrzenny charakter jednostek. Ważnym wydaje się więc określenie zasięgu tego zjawiska w poszczególnych regionach Polski. Celem tego rozdziału jest analiza porównawcza poziomu zjawiska starości w Polsce z uwzględnieniem podziału na województwa za pomocą wybranych miar taksonomicznych. W badaniach wykorzystano metody: miary rozwoju Hellwiga, miary syntetycznej Strahl oraz miary bezwzorcowej. W analizach uwzględniono dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS-u. Wszystkie obliczenia i mapy wykonano w programie R oraz pakiecie Microsoft Excel. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dragan A. (2011): Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Opracowania tematyczne OT-601, Kancelaria Senatu.
 2. Hellwig Z. (1968): Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny", 15 (4).
 3. Hellwig Z. (1981): Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.): Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. PWE, Warszawa.
 4. Krakowiak-Bal A. (2005): Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3, PAN, Oddział w Krakowie.
 5. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (2009): Metody ilościowe w R, Aplikacje ekonomiczne i finansowe. CeDeWu, Warszawa.
 6. Kuc M. (2012): The Implementation of Synthetic Variable for Constructing the Standard of Living Measure in European Union Countries. "Oeconomia Copernicana", nr 3, PTE, Oddział w Toruniu.
 7. Kurek S. (2008): Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 8. Panek T. (2009): Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Strahl D. (1978): Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 10. Zeug-Żebro K. (2014): Analiza przestrzenna procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 811.
 11. [www1] www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu