BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Front-Dąbrowska Teresa (Kielce University of Technology, Kielce, Poland)
Tytuł
The Principles of Changing Land Use Classification under Special Provisions in the Areas of Poland where Landslide Movements and the Risk of Landslide Movements Occur
Zasady zmiany przeznaczania gruntów w trybie przepisów szczególnych na obszarach Polski, gdzie występują ruchy osuwiskowe oraz zagrożenie nimi
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2015, nr 9/1, s. 25-38, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Osuwisko, Katastrofa, Degradacja ziemi, Prawo budowlane
Landslide, Disaster, Soil degradation, Building Code
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie, Województwo podkarpackie, Województwo śląskie, Województwo świętokrzyskie
Małopolskie Voivodeship, Podkarpackie Voivodship, Śląskie voivodship, Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Wystąpienie zjawisk osunięcia się ziemi stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Powoduje ono degradację objętych nimi terenów zarówno pod względem zniszczeń posadowionych obiektów, jak i możliwości dalszego wykorzystania gruntów na dotychczasowe cele. Tereny, na których wystąpiły ruchy mas ziemnych zazwyczaj zagrożone są wystąpieniem podobnych zjawisk w przyszłości, a więc odbudowanie na nich zniszczonych obiektów najprawdopodobniej będzie skutkowało ponownym ich zniszczeniem i kolejnymi stratami materialnymi. Ponadto, zatrzymanie destrukcyjnych zjawisk poprzez zastosowanie zabezpieczeń budowlanych jest możliwe w przypadku niewielkich obszarowo osunięć i w nielicznych przypadkach, ich koszty są ogromne, a stabilizacja części dużego osuwiska może nie dać oczekiwanych efektów. W większości przypadków wybiera się inne rozwiązania, związane najczęściej ze zmianą przeznaczenia gruntów, ograniczeniem dotychczasowego użytkowania bądź całkowitym jego zaniechaniem w celu zminimalizowania zagrożeń w przyszłości. Niniejszy artykuł ma na celu rozpoznanie czy gminy z obszarów Polski dotkniętych katastrofami związanymi z osuwaniem się ziemi korzystają z możliwości zmiany przeznaczenia gruntów w trybie znowelizowanej w 2010r. ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Badaniami objęto gminy z województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Otrzymane wyniki mogą posłużyć dalszym analizom w zakresie powołanych przepisów prawnych, mogą też być punktem wyjścia do rozważań nad kolejnymi ich zmianami czy też działaniami mogącymi ostatecznie wpłynąć na zminimalizowanie zagrożeń na terenach osuwiskowych. Zapisy ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu nie były do tej pory przedmiotem badań naukowych. Artykuł w zamyśle autorki ma być krokiem do upowszechnienia wiedzy na temat szczególnych uregulowań prawnych dotyczących terenów osuwiskowych.(abstrakt oryginalny)

The occurrence of the landslide phenomenon poses a real threat to human life and health. It causes degradation of areas affected by it both in terms of damage to structures as well as the possibility of further using the land for the same purposes. The areas in which land mass movements occurred are usually threatened by the occurrence of similar phenomena in the future, thus the reconstruction of destroyed structures will most probably result in their destruction again and further material losses. Moreover, preventing the destructive phenomena by using building protection is possible in the case of small area landslides and in a small number of cases, its costs are huge and the stabilisation of a part of a large landslide may not produce expected results. In the majority of cases other solutions are applied. They are usually connected with the change of land use classification, limitation or total abandonment of current usufruct in order to minimise the risk in the future. This article is aimed at examining if communes from the areas of Poland affected by landslide-related disasters take advantage of the possibility of changing land use classifi cation pursuant to the amended Act of 2010 on special principles of the reconstruction, renovation and demolition of structures destroyed or damaged as a result of the destructive influence of the element. The research encompassed communes from Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie and Świętokrzyskie voivodeships. They may be used for further analyses in respect of referred to provisions of law, they may also constitute a starting point for a discussion on the further changes of these provisions or on actions which may influence the minimisation of risk in landslide areas. The provisions of the Act on special principles of the reconstruction, renovation and demolition of structures destroyed or damaged as a result of the destructive influence of the elements have not been the object of scientific research so far. The article was conceived by the author as a step towards disseminating knowledge of legal regulations concerning landslide areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieda A., Hanus P., Hycner R.: Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych. Wydawnictwo Gall, Katowice 2012.
  2. Kwartnik-Pruc A., Szafarczyk A.: Designating agricultural land for investment purposes and the requirements of environmental sustainability. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 20, no. 4A, 2011, pp. 212-216.
  3. Ministry of Environment: Działania resortu środowiska w zakresie systemu osłony przeciwosuwiskowej w Polsce. Warszawa 2010, [on-line:] www.mos.gov.pl/oslona_przeciwosuwiskowa [access: 10 November 2014].
  4. Szafarczyk A., Kwartnik-Pruc A.: Issues regarding taking landslide areas into account in spatial planning in Poland. [in:] FIG Working Week 2012: Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage: Rome, Italy, 6-10 May, [on-line:] http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts07l/TS07L_szafarczyk_kwartnik-pruc_5697.pdf [access: 10.11.2014].
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
  6. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Dz.U. nr 84, poz. 906.
  7. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Dz.U. 2002 nr 62, poz. 558.
  8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80, poz. 177.
  9. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010 nr 149, poz. 996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu