BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylżanowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
Financing of Technology Transfer Processes in High-Tech Manufacturing Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 415-423, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Inwestycje, Transfer technologii, Źródła finansowania, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Investment, Technology transfer (TT), Source of financing, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Głównym celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych źródeł finansowania na procesy pozyskania i przekazania technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Metodologia badania - W badaniach wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną zależną typu probit. Wynik - Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne źródła finansowania sprzyjają procesom transferu technologii w badanym sektorze przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Podjęty temat jest ważny i aktualny. Jak dotąd nie przeprowadzono szczegółowych analiz empirycznych dotyczących transferu technologii w sektorze przemysłu wysokiej techniki w Polsce, w tym tych dotyczących kwestii związanych z wpływem źródeł finansowania na pozyskiwanie i/lub przekazywanie technologicznych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to determine the effect of different sources of financing on the processes of acquisition and transfer of technology solutions in high-tech manufacturing sector in Poland. Design/methodology/approach - The study used econometric modeling with dichotomous dependent variable of probit type. Findings - Both internal and external sources of finance promote technology transfer processes in the studied sector. Originality/value - Topic of this article is current and important. Until now, there was no detailed empirical analysis of technology transfer in high-tech manufacturing sector in Poland, including those concerning issues related to the impact of sources of financing for the acquisition and / or transfer of technology solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M. (2006), Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  2. Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Warszawa.
  3. Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
  4. NaceRev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community (2008), Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
  5. Prystrom J. (2012), Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
  6. Santarek K. (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
  7. Sobczak D. (2005), Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, "Problemy Jakości" nr 7.
  8. Wiśniewska J. (2009), Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
  9. Wiśniewska J. (2015), Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności gospodarki, w: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa.
  10. Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu