BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu), Mikurenda Katarzyna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu), Spychalska Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Kluczowe czynniki sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w świetle badań pierwotnych
Key Success Factors of Agglomeration Kalisko-Ostrowska- Primary Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 481-493, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Kluczowe czynniki sukcesu, Region, Gmina, Przedsiębiorstwo
Development potential, Key success factors, Region, District, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Kalisz-Ostrów Agglomeration
Abstrakt
Cel - Próba określenia pozycji strategicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w odniesieniu do badanych jednostek - gmin, przedsiębiorstw oraz dla całego regionu. Metodologia badań - Na podstawie kwestionariuszy ankietowych przeprowadzono badania kluczowych czynników sukcesu dla gmin, przedsiębiorstw oraz całego regionu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać obszary o istotnym potencjale rozwojowym Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Z jednej strony określono czynniki wewnątrz badanych organizacji, jak i w ich mikrootoczeniu, które znacząco podnoszą konkurencyjność badanego regionu. Z drugiej strony wyraźnie wyodrębniono słabości obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, na które autorki badań zwracają szczególną uwagę. Wartość - Wnioski stanowią punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych badań zmierzających do ustalenia pozycji strategicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na tle Wielkopolski i całej Polski. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to determine the strategic position of Agglomeration Kalisko-Ostrowska for survey units - municipalities, businesses and the whole region. Research methodology - Based on survey questionnaires, a study of key success factors for communities, businesses and the whole region of Agglomeration Kalisko-Ostrowska. Result - The study helped identify areas of significant development potential for Agglomeration KaliskoOstrowska. On the one hand, there are factors inside of the organizations and their microenvironment, which significantly improves the competitiveness of the region examined. On the other hand, clearly separated weaknesses of the area of Agglomeration Kalisko-Ostrowska, to which the author studies pay special attention. Value - Conclusion constitute a starting point for further studies aimed at determining the strategic position of Agglomeration Kalisko-Ostrowska and against the whole Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R. (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  2. Kosiedowski W. (2009), Konkurencyjność regionów na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej, w: Czynniki wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, M. Haffer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
  3. Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków.
  4. Gospodarka regionalna i lokalna (2008), red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. www.gus.gov.pl (20.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu