BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ocena działalności inwestycyjnej gmin w województwie śląskim
Assessment of Investment Activity in Gminas in Silesian Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 495-508, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny, Analiza wskaźnikowa
District investments, Local government, Ratio analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Cel - W artykule podjęto dociekania naukowe w zakresie wskaźnikowej oceny działalności inwestycyjnej gmin w województwie śląskim. Metodologia badania - Na podstawie rozważań teoretycznych poddano ocenie wybrane wskaźniki finansowe. W szczególności zbadano wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych i źródła ich finansowania. Okres badawczy obejmuje lata 2007-2012, co umożliwiło ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik - Samorządy gminne w województwie śląskim charakteryzowały się większą aktywnością inwestycyjną w porównaniu do średniej dla gmin ogółem w Polsce w latach 2007-2012. Choć badane gminy odnotowały wysoki poziom wskaźnika samofinansowania, to malała zarówno ich operacyjna, jak i całkowita zdolność do rozwoju. Na spowolnienie aktywności inwestycyjnej wpłynął również mniejszy napływ środków z Unii Europejskiej, na współfinansowanie projektów i programów unijnych. Oryginalność/wartość - Problematyka podjęta w niniejszej publikacji pozwala na syntetyczną ocenę działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper focuses on the investigations of investment activity in gminas in terms of ratio analysis in Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach - Based on theoretical considerations of investment in local self-government units, the selected financial ratios were analysed. In particular, investment expenditures in local self-governments and sources of their financing were investigated. The studied period covered the years 2007-2012, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings - Gminas in the Silesian Voivodeship were characterized by a higher investment activity compared to the average for gminas in total in Poland in the years 2007-2012. Although the gminas were reported a high level of self-financing ratio, it was decreased both their operating and total capacity for development. A slowdown in investment activity also contributed a smaller share of the funds from the European Union for financing the programmes and EU projects. Originality/value - The issues addressed in this publication allows to synthetic evaluation of the investment activity of local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień E., Wójcik-Mazur A. (2014), The Effective Use of EU Funds for Environmental Activities in the Operational Program Infrastructure and Environment (OP I&E), "Desalination and Water Treatment" vol. 52, May.
 2. Bień E. (2014), EU Funds and Adaptation of Enterprises to the Requirements of Environmental Protection, "Desalination and Water Treatment", December, s. 1-13.
 3. Dylewski M. (2009), Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, w: Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 6. Filipiak B., Flejterski S. (2008), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu.pl., Warszawa.
 7. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009), Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Kozłowski W. (2012), Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.
 9. Łukomska-Szarek J. (2009), Ratio Analysis of Budget Management in Gmina Self-Government in Poland, "Sovremennyj Naucnyj Vestnik Ser. Ekonomika" nr 13 (69).
 10. Łukomska-Szarek J. (2012), Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w: Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Misterek W. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 12. Pardela I. (2008), Koszt kapitału w efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Ruśkowski E., Salachna J.M. (2007), Finanse lokalne po akcesji, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Szczepaniak W. (2012), Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój regionalny krajów członkowskich, w: Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwój regionalny, red. A. Wójcik-Mazur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 15. Wankiewicz B. (2009), Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, CeDeWu.pl., Warszawa.
 16. Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 17. www.stat.gov.pl (20.09.2013).
 18. www.mrr.gov.pl (19.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-44
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu