BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Barbara (University of Agriculture in Kraków), Budz Łukasz (University of Agriculture in Kraków)
Tytuł
Analysis of Relief Impact on Land Use Structure on an Example of Nowy Targ District
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 483-497, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Użytki rolne, Produkcja rolna
Agricultural land, Agricultural production
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Nowy Targ
Abstrakt
The article is the analysis and attempt at an assessment of relief impact on the land use. The investigations focus particularly on the analysis of percentage share of agricultural land in Nowy Targ district computed for selected land slope intervals. Land use, conditioned by human activity is strictly dependent on historical conditions, physiographic location and climate, as well as on the land form. The relief has a significant impact on the quality of agricultural production area. Indirectly it also influences the other components of the environment, i.e. soils, water and climatic conditions. Directly it impacts the organisation of agricultural production influencing the difficulty of soil tillage and intensity of soil erosion. Agricultural land adjustment to the type of relief diminishes the erosion hazard and improves agrotechnological assessment of the soil tillage difficulty. The investigations were conducted on an example of Nowy Targ rural district. The district has diversified land relief resulting among others from its localisation close to the foothills. The analysis bases on the image of land use obtained from Corine Land Cover 2006. Average land slope was established on the basis of digital land model determining the selected slope intervals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Dresler E. 2006. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 540 Rolnictwo. Wrocław. s.17-24.
 2. Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Wyd. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Warszawa. ss.284.
 3. Bański J. 2003. Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadniania (w:) Górz B., Guzik C. (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. Studia Obszarów Wiejskich, 4, s. 11-25.
 4. Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W. 2012. Mosaic landscape of SE Poland:should we preserve them? Agroforest Syst (2012) 85:351-365.
 5. Baran-Zgłobicka B., Gawrysiak L., Warowna J., Zgłobicki W. 2011. Znaczenie rzeźby terenu w planowaniu przestrzennym na obszarach wyżynnych. Architektura. Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej. Z. 17. 6-A/2011. s.101.
 6. Bucała A., Starkel L. 2012. Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat. Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa
 7. Bürgi M., Hersperger A. M., Schneeberger N. 2005. Driving forces of landscape change - Current and new directions. Landscape Ecology, 19(8), 857-868.
 8. Ciołkosz A., Bielecka E. 2005. Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych CORINE Land Cover. Wyd. Główego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa.
 9. Eiter S., Fjellstad W., Stokstad G. 2014. Agricultural landscapes of Norway: Farmland continuity and change, and their driving forces. (w:) Bicik I., Himijama Y., Feranec J., Kupkova L. (Editors) Land Use/ Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume IX. Prague.
 10. Gliński P., Przesmycki J. 2011. Wpływ erozji wodnej na krajobraz. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN. S. 99-107.
 11. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS. Obszary zastosowań. Wyd. PWN, Warszawa.
 12. Hopfer A., Cymerman R., Nowak A. 1982. Ocena I waloryzacja gruntów wiejskich. PWRiL. Warszawa.
 13. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1995. Erozja agroekosystemów. Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 14. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A. 1996. The Erosion Mechanisms and Methodological Indicators for the Research on Erosion. Biblioteka Monitoringu Środowiska.
 15. Kryk B. (red.) 2010. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich aspekty ekologiczne. Wyd. Economicus, Szczecin. ss. 297.
 16. Moore I. D., Grayson R. B., Ladson A. R. 1991. Digital terrain modeling - a review of hydrological geomorphological and biological applications. Hydrological Processes, 5, s. 3-30.
 17. Pasławski J. (red.) 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa era. Wrocław.
 18. Pohl J. 1978. Związki rolniczego użytkowania ziemi ze środowiskiem przyrodniczym we wschodniej części Karpat. Prace Geograficzne, z. 125, s. 123-143.
 19. Prus B., Salata T. 2014. Influence of physiographic conditions on the quality of agricultural production area. Geomatics 4/2014. Kraków.
 20. Salata T. Prus B. 2012 Delimitacja obszarów na potrzeby planowania przestrzennego. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3) 2012 s. 215-225.
 21. Staniak M. 2009. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. T.9. Z.3 (27), s.187-194.
 22. Szymański M. 1969. Geodezja rolna w planowaniu przestrzennym wsi. PPWK, Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)
 24. Zwoliński Z. 2006. Program pomiarowy: Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi, www. staff.amu.edu.pl/~zmsp/wyt2006/19_program_P1.pdf, access: 01.12.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.039
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu