BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zasada proporcjonalności sensu stricte w kontekście projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych
The Principle of Proportionality in the Strict Sense in the Context of the Draft Law on the Functioning of Cooperative Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 589-596, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki spółdzielcze, Prawo bankowe
Banking, Cooperative banks, Banking law
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Badania miały na celu określenie istoty proponowanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w kontekście powszechnie obowiązującej zasady proporcjonalności. Metodologia badania - Ocenę proponowanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych przeprowadzono w oparciu o metodologię oceny aktów prawnych zaproponowaną przez ekspertów ALTERUM, funkcjonującego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. Ze względu na złożoność zagadnienia, w niniejszym artykule dokonano oceny zmian w ustawie o funkcjonowaniu wyłącznie w odniesieniu do zasady proporcjonalności sensu stricto. Wynik - Mając na uwadze projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w części dotyczącej proporcjonalności sensu stricte należy stwierdzić, że w procesie przygotowawczym projektu ustawy nie oszacowano kosztów regulacji dla banków spółdzielczych i banków zrzeszających, co wydaje się istotną jej wadą. Po drugie, ostre regulacje płynnościowe mają dotyczyć sektora cierpiącego ogólnie na nadpłynność z uwagi na niewystarczający poziom funduszy własnych. Bezkrytyczne wprowadzanie mechanizmów unijnych bez ich dostosowania do warunków polskiej spółdzielczości bankowej może spowodować sztuczne niedobory płynności, co w konsekwencji może wiązać się z obniżeniem i tak niekorzystnej sytuacji banków spółdzielczych. Oryginalność/wartość - Przeprowadzona analiza stwarza podwaliny do dyskusji, czy zaproponowane zmiany, które zostały wypracowane na potrzeby poprawy polskiego sektora bankowości spółdzielczej nie spowodują odwrotnej sytuacji. Dodatkowo wskazuje na nowe aspekty metodologii oceny zmian legislacyjnych, które, jak się okazuje, często są pomijane przez ustawodawców. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The study aimed to determine the essence of the proposed amendments to the functioning of cooperative banks, their associations and Associating Banks in the context of generally applicable principle of proportionality. Design/methodology/approach - The evaluation of the proposed changes in the law on the functioning of cooperative banks was based on the methodology for assessing the legislation proposed by the experts ALTERUM, functioning of the Warsaw Institute of Banking. Due to the complexity of the issues in this article were assessed changes in the law on the functioning only in relation to the principle of proportionality in the strict sense. Findings - With regard to the draft law amending the Law on the Functioning of the cooperative banks in the part concerning the strict sense of proportionality, it should be noted that in the preparatory process of the bill have not been estimated regulatory costs for banks, cooperative banks and associations which seems significant shortcoming. Secondly acute liquidity regulations apply to the sector are generally suffering from excess liquidity due to the insufficient level of own funds. Indiscriminate introduction of EU mechanisms without their adaptation to the conditions of Polish cooperative banking. This may cause artificial shortages of liquidity, which in turn may result in the reduction and so disadvantaged cooperative banks. Originality/value - The analysis creates the basis for a discussion on whether the proposed changes that have been developed for the purpose of improving the Polish cooperative banking sector will cause reverse situation. In addition, the article points to new aspects of the methodology for the assessment of legislative changes which are often ignored by legislators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Administrative Simplification in Poland. Making policy per form. Cutting Red Tape (2011), OECD, s. 16.
  2. Białek T., Grabowska M., Brewiński P. (2013), Ekspertyza prawna dotycząca zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym i polskim porządku prawnym, Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP, Warszawa.
  3. Engle E. (2012), The history of general principle of proportionality: a overview, "The Dartmouth Law Journal" vol. X, Winter.
  4. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2013), Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa.
  5. Proportionality and Balancing in WTO Law: A Comparative Perspective (2006), EAIEL Policy Paper no. 2, November, s. 14.
  6. Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego (2012), red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Warszawski Instytut Bankowości, marzec, Warszawa.
  7. Szpringer W. (2013), Wnioski i rekomendacje dla polityki w zakresie maksymalnych stóp procentowych, w: Skutki maksymalnego oprocentowania - wpływ na polski rynek finansowy, raport SGH i KPF, red. P. Białowolski, Warszawa.
  8. Szwoch W. (2013), Globalne badanie 2013 IBM C-Suite Study, Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa, 15.10.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu