BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Oleszczuk Ryszard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Urbański Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Baryła Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza zmian położenia wód gruntowych i uwilgotnienia na fragmencie systemu nawodnień podsiąkowych w glebie torfowo-murszowej
Analysis of Ground Water Level and Moisture Changes in the Part of Sub-Irrigation System in Peat-Moorsh Soil
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/1, s. 583-592, rys., bibliogr. 20 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarowanie zasobami wody, Użytki rolne, Pomiary, Wyniki badań
Water resources development, Agricultural land, Measurement, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wpływ funkcjonowania wykonanego w latach 1967-71 i obecnie nieużytkowanego fragmentu systemu odwadniająco-nawadniającego na obiekcie Solec, na stosunki powietrzno-wodne w płytkim profilu gleby torfowo-murszowej. W tym celu w okresie od lipca do września 2013 roku przeprowadzono pomiary położenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych oraz uwilgotnienia na poszczególnych głębokościach w profilu zlokalizowanym w środku łanu kwatery pomiarowej. Wierzchnie warstwy analizowanej gleby torfowej charakteryzowały się dużą dynamiką zmian uwilgotnienia. Istniejące fragmenty systemu melioracyjnego wraz z przepływającą przez obiekt rzeką wykazują charakter drenujący. Wyższe zaleganie zwierciadła wód gruntowych zaobserwowano na fragmencie obiektu będącego pod użytkowaniem łąkowym w porównaniu z obszarem nieużytkowanym.(abstrakt oryginalny)

The influence of working of the unused sub-irrigation system on air-water conditions of peat-moorsh soil is presented in this paper. Measurements of moisture content, ground and open water levels were carried out in period July-September 2013. Top layers of the analyzed peat soil were characterised by wide range of moisture content changes. The analyzed part of the sub-irrigation system ditches and the river drain flowing through the analysed plot showed the drainage character. The ground water levels on the plot used as a meadow were observed higher to the soil surface than in case of abandoned part of peatland situated behind the river.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandyk T., Gotkiewicz J., Łachacz A. (2008). Zasady racjonalnego wykorzystania torfowisk w rolnictwie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 332 (1), s 15-26.
 2. Brandyk T., Oleszczuk R., Szatyłowicz J., (2006). Porównanie różnych sposobów określania zapasów wody w glebie torfowo-murszowej użytkowanej łąkowo. Acta Agroph. 8(1), s 11-21.
 3. Bykowski J., Przybyła Cz., Rutkowski J. (2011). Stan urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. vol. 56, nr 3, s 45-51.
 4. Chrzanowski S., Szuniewicz J. (2002). Zanikanie gleb organicznych na intensywnie zmeliorowanym torfowisku w rejonie Biebrzy. Woda Środ. Obsz. Wiejskie. t.2 z.2, IMUZ Falenty, s 129-137.
 5. Grzywna A. (2010). Zmienność warunków wodnych gleby murszowo-torfowej MtIbb w warunkach melioracji odwadniających. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 9 (1-2), 29-36.
 6. Ilnicki P. (1972). Osiadanie powierzchni torfowisk niskich w dolinie Noteci będących w długotrwałym rolniczym użytkowaniu w zależności od ich budowy i intensywności odwodnienia. Rozpr. WSR Szczecin, s 1-63.
 7. Joosten H., Clarke D. (2002). Wise use of mires and peatlands. Intern. Mire Conserv. Group Intern. Peat Soc. Jyvaskyla, Finland, s 304.
 8. Jurczuk S. (2011). Nawodnienia podsiąkowe jako podstawa ochrony rolniczo użytkowanych torfowisk na przykładzie obiektu melioracyjnego Góra w dolinie Narwi. WMiŁ 4/2011 IMUZ Falenty, s 62.
 9. Kaca E. (1981). Model matematyczny procesu podnoszenia się zwierciadła wody gruntowej przy nawodnieniu podsiąkowym. Rozprawa doktorska. Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej SGGW-AR, Warszawa.
 10. Kozłowska T., Burs W. (2013). Przekształcanie się zbiorowisk łąkowych w wyniku zmian uwilgotnienia siedlisk łąkowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 58(4), s 7-11.
 11. Lenartowicz M. (2007). Charakterystyka hydrologiczna Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W: Chojnowski Park Krajobrazowy Monografia Przyrodniczo Edukacyjna. Red. M. Falkowski, M. Jeliński, K. Nowicka-Falkowska. Wyd. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock, s 29-43.
 12. Łoś M. (2003). Użytkowanie zmeliorowanych torfowisk w warunkach wieloletniej niepewności. WMiŁ 2/2003 IMUZ, Falenty, s 65-69.
 13. Łyszczarz R., Suś R. (2009). Dynamika wód gruntowych gleb hydrogenicznych w dolinie Kanału Bydgoskiego. Woda Środ. Obszary Wiejskie, t. 9 z. 4(28) IMUZ, Falenty, s 163-175.
 14. Malicki M., Plagge R., Roth C. (1996). Improving the calibration of dielectric TDR moisture determination talking into account the solid soil. Euro. J. of Soil Science 47 (3), s 357-366.
 15. Nowotka M., Brandyk T., Oleszczuk R. (2006). Ocena stanu urządzeń melioracyjnych na obiekcie Niegocin. WMiŁ 49, 4/2006 IMUZ, Falenty, s 178-181.
 16. Okruszko H. (1993). Transformation of fen-peat soils under the impact of draining. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 406, s 3-73.
 17. Oleszczuk R., Chrzanowski S., Brandyk T., Gnatowski T., Szatyłowicz J. (2009). Ocena funkcjonowania systemu odwadniająco-nawadniającego dla zrównoważonego łąkowego wykorzystania gleby torfowo-murszowej. Woda Środ. Obszary Wiejskie, t.9 z. 1(25) IMUZ, Falenty, s 77-86.
 18. Oleszczuk R., Gnatowski T., Brandyk T., Szatyłowicz J. (2007). Calibration of TDR for moisture content monitoring in moorsh layers, W: Wetlands: monitoring, modeling and management, pr. zbiorowa pod red. T. Okruszko i in., London, s 121-124.
 19. Oleszczuk R., Chrzanowski S., Gnatowski T. (2012). Analiza stosunków powietrznowodnych gleby torfowo-murszowej w zasięgu działania systemu nawodnień podsiąkowych Woda Środ. Obszary Wiejskie, t. 12 z. 1(37) IMUZ, Falenty, s 93-104.
 20. Skierucha W. (2000). Accuracy of soil moisture measurement by TDR technique. International Agrophysics 2000, 14, Lublin, s 417-426.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.1.046
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu