BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarski Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Błażewicz Józef (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Dudek Stanisław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kuśmierek-Tomaszewska Renata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Geldarska Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena efektywności deszczowania jęczmienia jarego w aspekcie poprawy przydatności słodowniczej ziarna
Evaluating the Efficiency of Sprinkler Irrigation in Spring Barley in Terms of Improving the Usability of Grain for Malting
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/1, s. 593-602, tab., bibliogr. 12 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Opad atmosferyczny, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Nawożenie gruntów
Precipitation, Agricultural production, Crop production, Fertilization of land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena działania i współdziałania deszczowania oraz nawożenia azotem na kształtowanie się wysokości i jakości plonu ziarna jęczmienia jarego browarnej odmiany 'Signora' na glebie lekkiej o pod- łożu zwięzłym. Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2014 na polu doświadczalnym Katedry Melioracji i Agrometeorologii UTP, zlokalizowanym w Mochełku koło Bydgoszczy. W okresie badań wystąpiły przeciętne potrzeby deszczowania jęczmienia, wynikające przede wszystkim z nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych w badanych sezonach wegetacyjnych. Sezonowa dawka nawodnieniowa wyniosła średnio 72,5 mm. W badaniach szczególną uwagę zwrócono na cechy jakości ziarna wpływające na jego przydatność słodowniczą. Stwierdzono, że deszczowanie przyczyniło się do istotnej zwyżki plonu ziarna, choć efektywność jednostkowa tego zabiegu była niższa od osiąganej we wcześniejszych doświadczeniach z innymi odmianami. Ziarno jęczmienia pochodzące ze stanowisk deszczowanych zawierało istotnie mniej białka i lepsze wskaźniki wartości słodowniczej, w porównaniu do ziarna roślin nie deszczowanych. Optymalną dawką azotu zarówno w warunkach deszczowania, jak i na stanowiskach nie deszczowanych, było 30 kg. ha-1. Zastosowanie nawożenia pogłównego (wariant N3 ) przyczyniło się co prawda do istotnego wzrostu ilości plonu, zwłaszcza w warunkach deszczowania, ale ziarno cechowała najniższa przydatność słodownicza.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate the effects and interaction of irrigation and nitrogen fertilization on the shape of the quantity and quality of grain yield of malting barley cultivar ‚Signora' cultivated on sandy soil with the concise undersoil. Field experiment was carried out in the years 2013-2014 on the experimental field of the Department of Land Reclamation and Agrometeorology UTP, located in Mochełek near Bydgoszcz. During the study period there were average needs of irrigation in barley, mainly due to the uneven distribution of rainfall in the studied growing seasons. Seasonal irrigation dose averaged 72.5 mm. The research focused on grain quality that affects its suitability for malting. It was found that irrigation resulted in a significant increase in grain yield, although the effectiveness of this treatment per unit was lower than those achieved in previous experiments with other cultivars. Barley grain derived from irrigated plots contained significantly less protein and had better indicators of malting, compared to the grains of plants not irrigated. The optimal dose of nitrogen in both the irrigation conditions and the non-irrigated was 30 kg. ha-1. Admittedly, application of top-dressing (variant N3 ) significantly increased the yield, especially within irrigation variants, but the grain had the lowest usefulness for malting.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analytica - EBC, 1998. Verlag Hans Carl Getranke - Fachverlag. Nurnberg.
 2. Błażewicz J., Zembold-Guła A., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na wydajność procesu słodowania - wstępne wyniki badań. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 109-117.
 3. Błażewicz J., Liszewski M., Zembold-Guła A., Kozłowska K., Szwed Ł., 2013. Liczba Kolbacha jako ważny wskaźnik wartości przetwórczej ziarna jęczmienia browarnego. Fragm. Agron., 30(3), 46-53.
 4. COBORU, 2014. Wstępne wyniki plonowania odmian. Zboża jare. Słupia Wielka.
 5. Dubis B., Hłasko-Nasalska A., Hulanicki P., 2012. Yield and malting quality of spring barley cultivar Prestige depending on nitrogen fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura, 11(3), 45-56.
 6. Drupka S., 1976. Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL Warszawa.
 7. Liszewski M., Błażewicz J., Zembold-Guła A., Szwed Ł., Kozłowska K., 2012. Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego. Fragm. Agron. 29(1), 93-104.
 8. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 51-63.
 9. Verma R.P.S., Sharma R.K., Nagarajan S., 2003. Influence of nitrogen and irrigation on malt and wort quality in barley. Cereal Research Communications, vol. 31, 3-4, 437-444.
 10. Żarski J., 2009. Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 29-42.
 11. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Potrzeby deszczowania jęczmienia browarnego w zależności od rodzaju gleby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 203-214.
 12. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Błażewicz J., Zembold-Guła A., 2013. Ocena wpływu deszczowania i nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu dwóch odmian jęczmienia browarnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/I, 77-92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.1.047
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu