BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokosz Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Podsiadło Cezary (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ deszczowania, systemu uprawy i nawożenia mineralnego na plonowanie i właściwości fizyczne gleby lekkiej w uprawie odmian bobiku
Influence Irrigation of Tillage System and Mineral Fertilization on the Yield and Physical Properties of Light Soil in the Cultivation of Variety of Faba Bean
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/1, s. 625-636, tab., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja ropy naftowej, Produkcja roślinna, Warzywa, Nawożenie gruntów, Woda, Gleboznawstwo
Oil production, Crop production, Vegetables, Fertilization of land, Water, Soil science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dwa ścisłe doświadczenia polowe zostały przeprowadzone w latach 2004-2006 w gospodarstwie rolnym w Chlebówku. Miejscowość położona jest 20 km od Stargardu Szczecińskiego i 5 km na północny-wschód od miejscowości gminnej Stara Dąbrowa - 530 27' N i 150 10' E. W doświadczeniach oceniano wpływ nawadniania, systemu uprawy roli i nawożenia mineralnego na plonowanie oraz wybrane parametry właściwości fizycznych gleby. Testowano dwie odmiany bobiku: tradycyjną - 'Nadwiślański' oraz zdeterminowaną - 'Titus'. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że stosowanie nawadniania oraz wzrastających dawek nawożenia mineralnego zwiększało plon nasion obu odmian bobiku. Stosowanie uproszczeń w uprawie roli ograniczało, w większym zakresie, plonowanie tradycyjnej odmiany bobiku. Zwiększone nawożenie mineralne w warunkach nawadniania zwiększało polowe zużycie wody, a tym samym obniżało jej zapas w warstwie do 50 cm. Poprawa uwilgotnienia wierzchnich warstw gleby zmniejszyła gęstość objętościową gleby w uprawie odmiany 'Nadwiślański' a zwiększyła w uprawie odmiany 'Titus'. Stosowanie uproszczonych systemów uprawy roli, a zwłaszcza siewu bezpo- średniego, zwiększa gęstość objętościową wierzchnich warstw gleby.(abstrakt oryginalny)

Two field experiments were strict founded in 2004-2006 on a farm in Chlebówek. Locality is 20 km from Stargard and 5 km north-east of the village commune old oak wood - 53027'N and 15010'E. In the experiments, the effect of irrigation, tillage system and fertilization on yield and selected parameters of the physical properties of the soil. We tested two varieties of faba bean: The conducted experiments show that the use of irrigation and increasing doses of mineral fertilizers increases the yield of faba bean seeds of both varieties, traditional - ‚Nadwiślański ‚and modified - 'Titus'. The use of simplifications tillage reduces, to a greater extent, yielding traditional varieties of faba bean. Increased mineral fertilizers under field irrigation increased water consumption, and thus decreased the supply layer to 50 cm. Improving water logging top soils decreased soil bulk density in a variation of ‚Nadwiślański' and increased the variety ‚Titus'. The use of simplified tillage systems, especially direct sowing, increases the bulk density of the upper layers of the soil.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudek S. Żarski J.,Kuśmierek-Tomaszewska R. (2011), Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 119-126.
 2. Dude S. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P. (2013), Ocena potrzeb deszczowania bobiku w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, II, 25-35.
 3. Dzienia S., Wereszczaka J. (1993), Wpływ systemów uprawy roli na fizyczne właściwości gleby i plonowanie bobiku. Fragmenta Agronomica I Kongres PTNA, 4, 163-164.
 4. Grabarczyk S., Rytelewski J., Kasińska D. (1989), Polowe zużycie wody przez rośliny uprawne w warunkach Żuław. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 343,151-155.
 5. Igras J., Jankowiak J. (1998), Wpływ nawożenia azotem na zużycie wody przez rośliny uprawy polowej. Fragmenta Agronomica, 2 (58), 72-85.
 6. Jasińska Z., Kotecki A. (1993), Rośliny strączkowe, PWN Warszawa.
 7. Karczmarczyk S. (2006), Nawadnianie roślin pastewnych. Rozdział w pracy zbiorowej Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka, PWRiL Poznań, 409-411.
 8. Karczmarczyk S., Nowicka S., Koszański Z. (1989), Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego ziemniaków i buraków cukrowych uprawianych na glebie dwóch kompleksów na polowe zużycie wody. Cz. I Gospodarka wodna ziemniaków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 343, 75-83.
 9. Koćmit A., Tomaszewicz T., Raczkowski B., Chudecka J., Podlasiński M., Ściążko K., (1996), Wpływ nawożenia mineralnego i deszczowania na fizyczne właściwości gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 434, 313-324.
 10. Kordas L., Klima K. (2005), Wpływ wieloletniego stosowania uproszczeń w uprawie roli i siewu bezpośredniego w uprawie grochu siewnego na właściwości fizyczne gleby. Roczn. Glebozn., LVI, 106-111.
 11. Marks M., Nowicki J. (1997), Reakcja bobiku na różne sposoby uprawy roli. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 446, 193-197.
 12. Nowak G., Wierzbowska J., Klasa A. (1995), Plonowanie i zawartość N, P, K, Na, Ca i Mg w bobiku w zależności od poziomu nawożenia fosforem i potasem. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura, 61, 131-138.
 13. Podleśny J. (2005), Rośliny strączkowe w Polsce - perspektywy uprawy i wykorzystania nasion. Acta Agrophysica 6,1, 213-224.
 14. Podsiadło C., Karczmarczyk S., Koszański Z. (1996), Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na aktywność niektórych procesów fizjologicznych oraz plonowanie bobiku na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 438, 351-357.
 15. Podsiadło C., Karczmarczyk S., Koszański Z. (1998), Influence of irrigation and mineral fertilization on the field os small Bean and lupine grain on sandy soil. Part. I. Seed and straw yield. Przegl. Nauk. Wiad. Melior. i Inżyn. Środow. SGGW, 22, 307-320.
 16. Podsiadło C. (2001), Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym bobiku, grochu siewnego, łubinu białego i łubinu żółtego, uprawianych na glebie lekkiej. Rozprawy. AR Szczecin 203.
 17. Rojek S. (1989), Potrzeby wodne roślin motylkowych. Rozdział w pracy zbiorowej Potrzeby wodne roślin uprawnych pod red. J. Dzieżyca, PWN Warszawa, 137-158.
 18. Szukała J., Czekała J., Maciejewski T., Jakubus M. (2007), Wpływ współdziałania uproszczeń uprawy roli, deszczowania i nawożenia na plonowanie i jakość nasion bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 522, 351-360.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.1.050
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu