BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaczkowska Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza przestrzennego zróżnicowania oferty edukacyjnej w powiatach województwa dolnośląskiego na tle sytuacji demograficznej - wybrane elementy
Analysis of Spatial Diversity of Educational Offer in the Counties of the Lower Silesia Poviats Against the Demographic Situation - Selected Items
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 587-595, bibliogr. 6 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Ekonometria przestrzenna, Sytuacja demograficzna, Rynek usług edukacyjnych, Edukacja, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Spatial econometrics, Demographic situation, Education services market, Education, Secondary education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wykorzystanie wybranych metod ekonometrii przestrzennej do oceny stopnia dostępności szkół ponadgimnazjalnych. W pracy przedstawiono zmiany tej dostępności w latach 2006-2013 w powiatach Dolnego Śląska. Pogarszającą się sytuację dostępności szkół ponadgimnazjalnych przeanalizowano na tle spadającej liczby młodzieży w wieku 16-19 lat. W tym celu przeanalizowano wskaźniki natężenia liczby szkół w stosunku do 1000 osób w wieku 16-19 lat oraz wskazano, które powiaty dolnośląskie zagrożone są zbyt dużym spadkiem liczby tej młodzieży. W celu scharakteryzowania rozmieszczenia i koncentracji szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku w odniesieniu do sytuacji demograficznej, wyznaczono wskaźniki rozmieszczenia Florence'a i koncentracji Lorenza. Zaproponowana analiza może być wskazówką dla władz oświatowych, pomocną przy podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie reformowanego systemu szkolnictwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to use selected methods of spatial econometrics to assess the degree of accessibility of high schools. The paper presents the changes in the availability in years 2006- 2013 in Lower Silesia poviats. The deteriorating situation in the availability of high schools is analyzed against negative changes in the number of young people aged 16-19 years. For this purpose, the incidence index of number of schools/1000 young people aged 16-19 years was analyzed to show which Lower Silesian poviats are endangered by too large decrease in the number of young people. It was calculated with two types of indexes, Florence's and Lorenz's to characterize the distribution and concentration of high schools in Lower Silesia in relation to demographic situation in this area. The proposed analysis can be an indication for educational authorities, it can assist in making the right decisions in terms of the reformed educational system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goldberg I. i in. (2004), Perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce; raport Banku Światowego, KBN, http://kbn.icm.edu.pl/wyniki_raportu_banku_swiatowego.html#streszczenie [dostęp 28.11.2014].
  2. Kostrubiec B. (1972), Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej. Problemy metodyczne; "Prace Geograficzne" Nr 93, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, PAN, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.
  3. Mruk H. (red.) (2003), Analiza rynku, Warszawa, Wydawnictwo PWE.
  4. Swianiewicz P. i in. (2005)., Diagnoza systemu finansowania i realizowania zadań oświatowych na obszarach wiejskich, http://old.zgwrp.org. pl/6kongres/doc/raport_oswiatowy.pdf [dostęp 28.11.2014].
  5. Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, Warszawa, PWE.
  6. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, Warszawa, PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu