BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiszewska Dorota A. (Politechnika Koszalińska), Ossowska Luiza (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej
Diversification of Agricultural Determinants for Renewable Energy Production Using Agricultural Biomass in European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 2, s. 75-84, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Energia odnawialna, Biomasa
Agriculture, Renewable energy, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zróżnicowania uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej i podział tych krajów na grupy o różnych cechach uwarunkowań. Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa wyznaczono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy: udział gospodarstw o powierzchni do 2 ha w ogólnej liczbie gospodarstw, obsadę zwierząt gospodarskich w LU na 100 ha użytków rolnych, udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych, udział trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych oraz udział upraw trwałych w powierzchni ogólnej krajów. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane kraje na trzy grupy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research is to discuss diversification of agricultural determinants for renewable energy production in the agricultural biomass used in European Union countries. The paper classifies these countries into groups with different characteristic determinants. The diversification of agricultural determinants was established using cluster analysis. For the analysis the following indicators were used: the share of agricultural holdings with an area up to 2 hectares in all agricultural holdings, grazing livestock density in LU per 100 hectares of agricultural land, the share of arable land in agricultural land area, the shares of permanent grassland in agricultural land area, the share of permanent crops (orchards, olive trees, vineyards) in all areas. As a result of the cluster analysis the examined countries were divided into three groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture, fishery and forestry statistics. 2014 edition, [2015], Eurostat, Luxemburg.
 2. Agriculture, fishery and forestry statistics. 2013 edition, [2013], Eurostat, Luxemburg.
 3. Agriculture, fishery and forestry statistics. Main results 2010-11, [2012], Eurostat, Luxemburg.
 4. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Informacje i opracowania statystyczne [2013], GUS, Warszawa.
 5. Floriańczyk Z., Rembisz W. [2012]: Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, Zeszyt 1, Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR [2013], pod red. W. Poczty, GUS, Warszawa.
 7. Krasowicz S., Matyka M. [2012]: Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, [w:] Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, B. Kołodziej, M. Matyki (red.), PWRiL, Poznań.
 8. Kuciński K. [2009]: Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kulwer, Kraków.
 9. Kuś J., Madej A., Kopiński J. [2006]: Bilans słomy w ujęciu regionalnym [w:] Regionalne Zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, IUNiG, PIB 3, Puławy.
 10. Parysek J., Wojtasiewicz L. [1979]: Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, PWN, Warszawa.
 11. Pudełko R. [2013]: Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja, IUNiG PIB, Puławy.
 12. Rakowski J. [2012]: Wykorzystanie energii odnawialnej w skali świata, [w:] Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, B. Kołodziej, M. Matyki (red.), PWRiL, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu