BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fatuła Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa), Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu
Altruism and Rivalization as Decision-making Styles of Households and their Role in the Purchasing Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 381-388, bibliogr. 10 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zachowania rynkowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Inwestowanie
Households, Market behaviour, Household savings, Investing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia style podejmowania decyzji gospodarstw domowych i role pełnione przez członków gospodarstwa domowego w procesie zakupu. Wyróżniono styl kooperacyjny i rywalizacyjny w zestawieniu z pięcioma rolami w procesie zakupu (inicjator, informator, doradca, decydent i nabywca) i trzema grupami dóbr (codziennego użytku, trwałych, produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych). Zastosowano model ogólny oraz model wielogrupowy uwzględniający pozycję społeczną osoby w gospodarstwie domowym (ojca, matki lub dziecka). Wyniki uzyskane za pomocą modelu wskazują na bardziej aktywną rolę kobiet w procesie zakupu i preferowanie strategii rywalizacyjnej oraz roli inicjatora dla dóbr codziennego użytku. W obszarze dóbr trwałego użytku i oszczędzania/inwestowania wśród pań domu silniej zaznacza się wpływ pełnionych przez nie ról decydentek na strategię altruistyczną w podejmowaniu decyzji.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses decision-making styles and buying roles played by family members in the purchasing process. Two basic decision-making styles have been distinguished: 1/ altruistic-cooperative and competitive and five buying roles in the buying process (an initiator, an informant, an advisor, a decision-maker and a buyer). The analysis of decision-making styles with respect to buying roles includes three groups of goods (convenience goods, durables and savings/ investment instruments). General and multi-group structural equation models have been used to test the moderation effect of the product class on the relationship between decision-making style and buying roles. The results suggest a more active role of women in the process of purchasing and a relatively stronger influence of competitive decision-making style and the role of initiator when it comes to convenience goods. As far as durables and saving/investment are concerned, the role of decision-maker among females has a stronger relation with respect to the altruistic style of decision making. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker G.S. (1973), A Theory of Marriage: Part I, "Journal of Political Economy" 81: 4.
  2. Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa, PWN.
  3. Dagum C., Ferrari G. (eds) (2004), Household Behaviour; Equivalence Scales, Welfare and Powerty, Heilderberg, New York, A SpringerVerlag Company.
  4. Donni O., Chiappori A. (2011), Nonunitary Models of Household Behavior: A Survey of the Literature, in: Household Economic Behaviors, ed. J.A. Molina, London, Springer.
  5. Fatuła D., Sagan A. (2014), Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" nr 42.
  6. Galbraith J.K. (1979), Ekonomia a cele społeczne, Warszawa, PWN.
  7. Graham J. (2010), Critical Thinking in Consumer Behavior: Cases and Experiential Exercises, New Jersey, Prentice Hall.
  8. Krzanowska H. i in. (2002), Zarys mechanizmów ewolucji, Warszawa, PWN.
  9. Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa, PWE.
  10. Zalega T. (red.) (2013), Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, "Problemy Zarządzania" nr 1 (40).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu