BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talarczyk Andrzej (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
Tytuł
Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach
The Forest Data Bank in Poland as Compared with Databases and Information Sharing Systems in Forestry in Other Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 2, s. 150-158, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Lasy, Leśnictwo, Bazy danych, Informacja
Forests, Forestry, Databases, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano charakterystyki rodzajów baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa na poziomie globalnym oraz w różnych krajach. Przeanalizowano ich zawartość i dostępne funkcjonalności. Na tym tle opisano polski Bank Danych o Lasach (BDL): jego główne zadania, zasób informacyjny i rozwiązania techniczne służące do udostępniania danych. Przeanalizowano aktualny stan gromadzenia i udostępniania informacji o lasach na świecie oraz uwarunkowania rozwoju w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na BDL, który w porównaniu z innymi bazami danych na poziomie krajowym jest jednym z bogatszych i bardziej kompletnych źródeł informacji o lasach. (abstrakt oryginalny)

The study characterizes types of databases and information sharing systems in forestry at the global level and in various countries. We have presented their content and available functionality. On this background the Forest Data Bank (BDL) in Poland has been described: its main objectives, information content and the technology which is used to share data. We have analyzed the current state of gathering and sharing of information on forests in the world and factors influencing their development. Particular attention has been paid to the BDL, which as compared with other databases at the national level, is one of the richer and more complete sources of information about forests. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beynon-Davies P. [2002]: Information Systems: An introduction to informatics in organisations. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.
  2. FAO [2006]: Global Forest Resources Assessment 2005, Main Report. Progress Towards Sustainable Forest Management FAO Forestry paper 147, Rome.
  3. Helsinki Resolution H1 [1993]: General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe. [Tryb dostępu:] http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf. [Data odczytu: maj 2015].
  4. INSPIRE [2007]: Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
  5. McRoberts R. E., Tomppo E. O., Nasset E. [2010]: Advances and emerging issues in national forest inventories. Scandinavian Journal of Forest Research, nr 25, ss. 368-381.
  6. Our Common Future [1987]: Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford University Press, Oxford New York.
  7. Päivinen R., Köhl M. [2005]: European Forest Information and Communication System (EFICS). EFI Technical Report 17. European Forest Institute.
  8. Polityka Leśna Państwa [1997]: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
  9. Thirunarayan K., Sheth, A. [2013]: Semantics-Empowered Approaches to Big Data Processing for PhysicalCyber-Social Applications. AAAI Technical Report FS-13-04.
  10. Ustawa o lasach [1991]: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu