BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Seasonality Prices of Mineral Fertilizers in Sselected European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 2, s. 159-166, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nawozy sztuczne, Ceny, Środki ochrony roślin, Sezonowość
Artificial fertilizer, Prices, Plant protection measures, Seasonal character
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Charakterystyczną cechą rynku nawozów mineralnych jest sezonowość zakupów i związane z nią sezonowe wahania cen. W artykule analizowano wielkość i rozkład sezonowych wahań cen nawozów mineralnych w Polsce, Niemczech, Francji, Irlandii i Słowenii. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie wyraźnej sezonowości cen nawozów na wszystkich analizowanych rynkach. Badane rynki różniły się amplitudą wahań sezonowych. Sezonowe wzrosty cen nawozów w badanych krajach obserwowano najczęściej w okresie styczeń-marzec, natomiast sezonowe spadki cen występowały przeważnie od maja do lipca. Największe sezonowe zmiany cen obserwowano w przypadku nawozów azotowych. Pozostałe grupy nawozów mineralnych charakteryzowały się wyraźnie mniejszymi wahaniami sezonowymi. (abstrakt oryginalny)

A characteristic feature of the mineral fertilizer market is seasonality of purchases and related seasonal price fluctuations. The article analyzed the size and distribution of the seasonal fluctuations in the prices of mineral fertilizers in Poland, Germany, France, Ireland and Slovenia. The study indicates the existence of a clear seasonality in fertilizer prices in all markets analyzed. Markets studied differed in amplitude for seasonal variations. Seasonal increases in prices of fertilizers in the countries surveyed were most frequently observed in January-March, while seasonal declines in prices occurred mostly from May to July. The biggest seasonal changes in prices was observed in the case of nitrogen fertilizers. The remaining groups of mineral fertilizers were characterized by significantly lower seasonal fluctuations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dane statystyczne Central Statistics Office Ireland [Tryb dostępu:] http://www.cso.ie/px/pxeirestat/ statire/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=AHM03&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=1 [Data odczytu: kwiecień 2015].
 2. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) - dane niepublikowane.
 3. Dane statystyczne International Fertilizers Industry Association [Tryb dostępu:] http://ifadata.fertilizer.org/ ucSearch.aspx [Data odczytu: kwiecień 2015].
 4. Dane statystyczne National Institute of Statistics and Economics Studies (INSEE) [Tryb dostępu:] http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?codeGroupe=1466 [Data odczytu: kwiecień 2015].
 5. Dane statystyczne Statistical Office Republic of Slovenia [Tryb dostępu:] http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Environment/15_agriculture_fishing/02_aricultural_price/02_15140_input_prices/02_15140_input_prices.as p [Data odczytu: kwiecień 2015].
 6. Dane statystyczne Statistisches Bundesamt Deutschland [Tryb dostępu:] https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Erzeugerpreise/ErzeugerpreiseLange Reihen.html [Data odczytu: kwiecień 2015].
 7. Development, nr 2(12).
 8. Hamulczuk M., Stańko S. [2011]: Istota prognozowania na podstawie szeregów czasowych [w:] Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, Program wieloletni 2011-2014, nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Huang W. [2009]: Factors contributing to the recent incerease in U.S. fertilizer prices 2002-08, USDA, Washington.
 10. Kopiński J. [2006]: Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach. Wieś Jutra nr 6.
 11. Ott H. [2012]: Fertilizer market and their interplay with commodity and food prices, Report for the European Commision Join Research Centre, Brussels.
 12. Piwowar A. [2008]: Konkurencja na rynku nawozów mineralnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 4.
 13. Piwowar A. [2011]: Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(21).
 14. Rembeza J. [2011]: Sezonowe zmiany cen ziemniaków, Ziemniak Polski, nr 4.
 15. Zalewski A. [2009]: Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku, Journal of Agribusiness and Rural
 16. Zalewski A. [2011]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 17. Zalewski A., Rembeza J. [2013]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu