BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perchla-Włosik Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski), Wardzała Joanna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Młodzi członkowie gospodarstw domowych jako konsumenci mediów masowych w świetle badań jakościowych
Young Members of Households as Consumers of Mass Media in the Light of Qualitative Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 397-405, bibliogr. 21 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Badanie jakościowe, Media, Konsument, Młodzież, Gospodarstwa domowe
Qualitative research, Media, Consumer, Youth, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowana zostanie konsumpcja mediów masowych przez młodzież w kontekście ról odgrywanych przez nią w gospodarstwach domowych. Ważną część rozważań stanowią analizy dotyczące zainteresowania nastolatków różnego rodzaju mediami, a także wnioski dotyczące konsumpcji mediów w kontekście zmian pokoleniowych. Egzemplifikację rozważań stanowiły badania fokusowe (FGI) prowadzone wśród uczniów szkół wrocławskich. Dobór tej kategorii badawczej wynikał z przeświadczenia, że młodzi konsumenci nie są grupą jednorodną, co ma wpływ na ich konsumpcję mediów.(abstrakt oryginalny)

The paper will present the mass media consumption among young people in the context of the roles played by them in the household. Considerations are an important part of the analysis concerning the interest of teenagers in all kinds of media, as well as proposals for media consumption in the context of generational change. Considerations were exemplified by focus groups interviews (FGI) conducted among high school students in Wrocław. Selection of the research group was based on the belief that young consumers are not a homogeneous group, which has an impact on their media consumption.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk G. (2007), Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe", t. IX, z. 4.
 2. Berreby D. (1999), The Hunter-Gatherers of the Knowledge Economy: The Anthropology of Today's Cyberforagers, Nowy Jork, Booz & Company.
 3. Boni M., Szafraniec K. (red.), Młodzi 2011, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 4. Fatyga B. (1997), Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Warszawa, MEN.
 5. Hawkins D.I., Best R.J., Coney K.A. (1990), Consumer Behavior: Building Marketing. Strategy, NowyJork, Irwin/McGraw-Hill.
 6. Kędzior J. (2008), Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna w: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, pod red. J. Kurzępy, A. Lisowskiej i A. Pierzchalskiej, Wrocław.
 7. Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa, PWE.
 8. Kotler Ph. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa, PWE.
 9. Loudon D.L., Della Bitta A.J. (1993), Consumer Behavior. Concepts and Applications, Nowy Jork, McGraw-Hill, s. 36.
 10. Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Warszawa, Difin.
 11. Perchla-Włosik A. (2011), Rola czynników socjo-kulturowych w zachowaniach młodych konsumentów w świetle badań własnych i badań opinii publicznej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, pod red. G. Rosy, A. Smalec i I. Ostrowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660: Ekonomiczne problemy usług nr 72, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Perchla-Włosik A. (2010), Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków - ujęcie socjokulturowe, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania Nabywców wczoraj, dziś i jutro, pod red. G. Rosy i A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594: Ekonomiczne problemy usług nr 54, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Pilch T. (2004), Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., t. III, Warszawa.
 14. Żebrowska M. (red.) (1976), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa.
 15. Siwko M. (2001), Polska młodzież jako odbiorcy mediów. W stronę informacji, czy wychowania?, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: Kraków, 28 września 2001 r. (fragmenty), red. księgi konferencyjnej L.H. Haber.
 16. Sowa I. (2002), Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski, w: Konsument i jego wybory rynkowe, red. E.Kieżel, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 17. Szacka B. (2003), Wstęp do socjologii, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Rozdział 1 (Dz. U. z 2014 poz. 121, brzmienie od 23 stycznia 2014).
 19. Wardzała J., Młodzi konsumenci wobec nowych mediów - racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?, "Forum Socjologiczne nr 4, s. 48.
 20. Wrzesiński W. (2003), Jednostka - rodzina - pokolenie, Poznań.
 21. Zazzo B. (1972), Oblicza młodości Psychologia różnicowa wieku dorastania, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu