BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiak Mateusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Environmental impact of air transport - case study of Krakow Airport
Wpływ transportu lotniczego na środowisko na przykładzie portu lotniczego w Krakowie
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 276-283, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Porty lotnicze, Zanieczyszczenie powietrza, Monitoring zanieczyszczeń środowiska, Ochrona środowiska, Programy UE, Polityka ekologiczna UE
Air transport, Airports, Air pollution, Monitoring of environmental pollution, Environmental protection, EU programme, EU environmental policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lotnictwo cywilne jest jedną z najszybciej rozwijających się branż globalnych. Intensywna stymulacja rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w sektorach powiązanych są pozytywnymi skutki rozwoju transportu lotniczego. Lotnic two, jak każdy rodzaj transportu, jest odpowiedzialne za szereg negatywnych efektów zewnętrznych, które nie są obojętne dla środowiska. Zagrożeniami wynikającymi z transportu lotniczego są głównie zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza emisje gazów cieplarn ianych), nadmierny hałasu z samolotów w portach lotniczych i ich otoczeniu, przypadkowe zanieczyszczenia gleby i wody, wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, a także zmiana użytkowania gruntów. Szybki wzrost intensywności ruchu lotniczego wymu sił modernizację i rozbudowę lotnisk, w szczególności lotnisk regionalnych takich jak lotnisko w Krakowie. Przyjęte strategie rozwoju pozwalające na maksymalizację skuteczności lotniska pod względem ekonomicznym nie tylko powinien uzyskać akceptację lokaln ej społeczności ale także muszą brać pod uwagę kwestie ochrony środowiska. W artykule przedstawiono analizę rosnącego wpływu transportu lotniczego na środowisko w Krakowie. Zwrócono uwagę także na podejmowane sposoby ograniczenia uciążliwości środowiskowej lotnictwa takie jak włączenie operatorów statków powietrznych do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).(abstrakt oryginalny)

Civil aviation is one of the fastest growing global industries. The intense stimulation of economic development and employment growth in the sector and associated sectors are positive effects of air transport expansion. Aviation, as every type of transport, is responsible for a number of negative external effects that are not neutral to the environment. Risks associated with air t ransport are mainly air pollution (especially greenhouse gases), excessive noise from aircrafts at airports and their surroundings, incidental soil and water pollution, waste generation with high share of hazardous wastes and change of land use. The rapid growth of air traffic forces modernization and development of airports, especially these as important as Krakow Airport. Established development strategies allowing to maximize efficiency in economic terms not only should have an approval of the local comm unity but also must take into account environmental issues. The paper presents an analysis of the growing influence of the air transport in Krakow on the environment. The methods of reducing the impact of aviation on the environment were also analyzed. Amo ng others, inclusion of aircraft operators into the European Union Emissions Trading System was presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjelicic B.: The Business Model of Low Cost Airlines - Past, Present, Future, in: Handbook of Low Cost Airlines, ed. Gross S., Schröder A., Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 11-31, 2007
 2. Boniecki D.: Równowaga na rynku usług transportu lotniczego w warunkach liberalizacji i reregulacji sektora. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 741 Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin, pp. 7-20, 2012
 3. Bzowski M., Wiatrak W.: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia portu lotniczego Kraków-Balice w Krakowie, Eco-concept s.c., Kraków, 2005
 4. Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes.
 5. Chiesa T., Ringbeck J.: Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector, World Economic Forum Report prepared with the support of Booz & Company, 2009
 6. Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community.
 7. European Environment Agency: Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007, EEA Report No 5/2007
 8. European Environment Agency: Towards a resource-efficient transport system. TERM2009: indicators tracking transport and environment in the European Union. EEA Report No2/2010
 9. Freestone R.: Planning, sustainability and airport-led urban development, International Planning Studies, Vol. 14, Is. 2, Routledge, pp. 161-176, 2009
 10. Freestone R., Baker D., Stevens N.: Managing airport land development under regulatory uncertainty. Research in Transportation Business & Management Vol. 1, Is. 1, Airport Management, Elsevier, pp. 101-108, 2011
 11. Głowacki P., Szczeciński S.: Zagrożenia ekologiczne wokół lotnisk i możliwości ich ograniczania. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 213/2011 Zagadnienia Napędów Lotniczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa pp. 7-10, 2011
 12. Głowacki P., Szczeciński S.: Lotniska - ich wpływ na środowisko. Przegląd Sił Powietrznych, nr 01 (058)/2012, Wojskowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, pp. 41-45, 2012
 13. Hawlena J.: Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 769. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 29-40, Szczecin, 2013
 14. Huderek-Glapska S.: Wpływ portu lotniczego na gospodarkę regionu, in: Regionalne porty lotnicze w Polsce - charakterystyka i tendencje rozwojowe, ed.: Rekowski M., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 193-236, 2011
 15. Huderak-Glapska S.: Zrównoważony rozwój portu lotniczego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741 Problemy Transportu i Logistyki nr 18, pp. 99-112, Szczecin, 2012
 16. ICAO: Environmental Report, 2007
 17. IPCC, Aviation and the Global Atmosphere: A Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 1999
 18. IPCC, Fourth Assessment Report, Contribution from Working Group III. ed.: Metz B., Davidson O.R., Bosch P.R., Dave R., Meyer L.A. Cambridge University Press, Cambridge, 2007
 19. Jakubiak M.: Analiza włączenia transportu lotniczego w Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS). Logistyka nr 4, pp. 4333-4338, 2014.
 20. Jeż M.: Ekologiczna problemy portu lotniczego, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 4 (206), Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, pp. 59-71, 2010
 21. Kałużyńska M., Smyk K., Wiśniewski J.: 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2009
 22. Litwiński J.: Działalność polskich portów lotniczych w 2006 r., Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2007
 23. Luter L.: Environmental impacts of airport operations, maintenance, and expansion. CRS Report for Congress, Washington, 2007
 24. Mooney G., Cal Muckley C., Don Bredin D. Prospective costs for the aviation sector of the Emissions Trading Scheme. In: Perspectives on Energy Risk, ed.: Dorsman A., Gök T., Karan M. B., Springer Berlin Heidelberg, pp. 203-220, 2014
 25. Oxford Economics, Aviation - The Real World Wide Web. Report, Oxford, 2008
 26. Pijet-Migoń E.: Zmiany rynku lotniczego przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 25, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2012
 27. Pijet-Migoń E.: Dziesięć lat "otwartego nieba" nad Polską - implikacje dla turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki 3 (27). 2014
 28. Przegląd ekologiczny lotniska Kraków - Balice, AGH Kraków, 2007
 29. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D.: Transport lotniczy: Ekonomika i organizacja, Wyd. UG, Gdańsk, 2012
 30. Trzepacz P.: Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze. Prace Geograficzne, vol. 123 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, pp. 129-142, 2010
 31. Urząd Lotnictwa Cywilnego: Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2006. ULC Departament Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, 2008
 32. Urząd Lotnictwa Cywilnego: Analiza przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w 2013 roku. Wydział Statystyk i Analiz Warszawa, 2014
 33. Urząd Lotnictwa Cywilnego: Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym. Warszawa, 2014
 34. Vespermann J., Wald A.: Much ado about Nothing? - An analysis of economic impacts and ecologic effects of the EU-emission trading scheme in the aviation industry. Elsevier Ltd. Transportation Research Part A: Policy and Practice Vol. 45, Is. 10, pp. 1066-1076, 2011
 35. Ziółkowska-Weiss K.: Oferta Kraków Airport w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w infrastrukturze transportowej - implikacje dla rozwoju turystyki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 24, pp. 91-105, 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu