BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiba-Janiak Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Znaczenie jakości usług w obszarze transportu publicznego w kształtowaniu zachowań ko munikacyjnych mieszkańców
The importance of service quality in the field of public transport in forming communication behaviour of residents
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 342-351, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Metoda SERVQUAL, Zachowania komunikacyjne, Modelowanie symulacyjne, Modelowanie matematyczne, Transport, Zarządzanie transportem
SERVQUAL method, Communication behaviours, Simulation modelling, Mathematical modeling, Transport, Transport management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z wymiarów tempa i kierunków rozwoju współczesnych miast jest sposób pokonywania barier utrudniających ich sprawne funkcjonowanie. Szczególnie istotną barierą uniemożliwiającą sprawne funkcjonowanie i rozwój miast jest za tłoczenie komunikacyjne będące efektem bardzo intensywnych przemian dotyczących zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast europejskich. Konieczność znalezienia kompromisu pomiędzy przyzwyczajeniami komunikacyjnymi mieszkańców, a koniecznością zapewnienia dostępności do centrów miast , doprowadziła do przewartościowania w wielu k rajach Europy Zachodniej dotychczasowych zasad kształtowania polityki transportowej. Spowodowało to większe zainteresowanie możliwościami bardziej aktywnego zarządzania zachowaniami komunikacyjnymi mieszkańców. Celem pracy jest analiza i ocena jakości usług świadczonych w ramach publicznego transportu zbiorowego przeprowadzona na podstawie wyników badań zrealizowanych w jednym z miast Polski Zachodniej w 2014 r. Do badania jakości usług wykorzystano metodę SERVQUAL. Badania tego typu są ważnym elementem systemu zapewniania jakości świadczonych usług, szczególnie istotnym w sytuacji rozdzielenia kompetencji w zakresie organizacji i realizacji tego typu usług pomiędzy różnymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)

One of the dimensions of the tempo and direction of development of modern cities is a way of overcoming the barriers to their efficient functioning. A particularly significant barrier, which makes the efficient functioning and development of a city impossible is traffic congestion. It is the result of a very intensive change related to communication behaviour of residents in European cities . The necessity to find a compromise between the communication habits of the inhabitants, and the need to ensure accessibility to city centres, has led to a re - evaluation of the current principles of transpor t policy in many Western European countries. This resulted in a greater interest in the opportunities for more active management of communication behaviour of residents. The aim of the study is to analyse and evaluate the quality of services provided by th e public transport operator. The research is the result of the survey carried out among public transport passengers in one of the cities of Western Poland in 2014. In order to assess the quality of services the SERVQUAL method has been used. Such studies a re an important part of the quality assurance system of services provided, especially important in the case of separation of competence in the organisation and implementation of this type of service between different entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Badyda A.. Kraszewski A.: Transport publiczny - zagrożenie czy szansa dla środowiska, Transport Miejski i Regionalny nr 7/8. 2010
 2. Banister D.: Unsustainable Transport: city transport in the 21st Century. Routledge. London 2005
 3. Beim M.: Europejskie trendy w transporcie miejskim i regionalnym. Konferencja: Przyszłość transportu publicznego - perspektywa regionalna i europejska. Wrocław. 2012
 4. Bonsalla P.. Bealeb J.. Paulleyc N.. Pedler A.: The differing perspectives of road users and service providers. Transport Policy 12. 2005
 5. Cheba K.: Metody wielowymiarowej segmentacji klientów na rynku miejskich usług transportowych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Wrocław. 2011
 6. Donelly M.: Measuring Service Quality in Local Government: The Servqual Approach. International Journal of Public Sector Management, No 7. 1996
 7. Dźwigoń W.. Franek Ł.: Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Miejski i Regionalny nr 4. 2010
 8. Farian A.. Zintegrowane planowanie transportu jako odpowiedź na założenia zrównoważonego rozwoju miast. Transport Miejski i Regionalny nr 6. 2010
 9. Green P. E.: A new approch to market segmentation. Bussiness Horizons No 1. 1977
 10. Grotenhuisa J.. Wiegmansa B. W. W.. Rietveldb P.: The desired quality of integrated multimodal travel information in public transport: Customer needs for time and effort savings. Transport Policy 14. 2007
 11. Karaszewki R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. wydawnictwo TNOIK. Toruń. 2006
 12. Kiba-Janiak M.. Cheba K.. City Logistics versus Quality of Life in the Area of Public Transport After an Example of a Medium-Sized City. International Logistics and Supply Chain Congress 2010. Logistics Association Publication No: 9. Istanbul, Turkey. 2010
 13. Kiba-Janiak M.. Witkowski J.: Modelowanie logistyki miejskiej. PWE. 2014
 14. Kiba-Janiak M., Wykorzystanie metody Servqual do analizy jakości usług w obszarze transportu zbiorowego, red. Naukowa T. Borys, P. Rogala, Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 264. 2012.
 15. Lai W.-T.. Chen Ch.-F.: Behavioral intentions of public transit passengers-The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement. Transport Policy 18. 2011
 16. Lai W.-T.. Chen Ch.-F.. Behavioral intentions of public transit passengers-The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement. Transport Policy 18. 2011
 17. Lassar W. M.. Manolis C.. Winsor, R. D.: Service Quality Perspectives and Satisfaction in Private Banking. Journal of Services Marketing 14 (3). 2000
 18. Maxon J.: Total Quality Management, in :Total Quality Portfolio. Strategic Direction Publishers Ltd. 1992
 19. Mężyk A.: Kierunki oddziaływania na zmiany zachowań komunikacyjnych w aspekcie zrównoważonej mobilności. Transport Miejski i Regionalny nr 7/8. 2009
 20. Parasuramanm A.. Zeithaml V. A.. Berry L.: A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. Journal of Marketing. Fall 49. 1985
 21. Saniuk S.. Szopik-Depczyńska K.. Cheba K.: Rola innowacyjnych rozwiązań transportowych w modelowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast. Logistyka nr 6. 2014
 22. Sierpiński G.: Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu. Transport z. 84. 2012
 23. Szołtysek J.: Kreowanie mobilności mieszkańców miast. ABC a Wolters Kluwer business. Warszawa. 2011
 24. Szymczak M.: Logistyka miejska. AE w Poznaniu. Poznań. 2008
 25. Tulpule A. H.: Forecasts of vehicles and traffic in Great Britain 1972 revision. Report LR543. UK: Transport and Road Research Laboratory. Crowthorne. 1973
 26. Wei Ch. H.. Kao Ch. Y.: Measuring traveler involvement in urban public transport services: The case of Kaohsiung. Transport Policy 17. 2010
 27. Wesołowski J.: Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach. Instytut Spraw Obywatelskich. Łódź 2008
 28. Witkowski K.. Saniuk S.: Logistics Management Aspects of the City Infrastructure. International Logistics and Supply Chain Congress 2010. Logistics Association Publication No: 9. Istanbul, Turkey. 2010
 29. Zych F.: Transport w miastach - problemy modernizacji, osiągnięcia miast i oceny odbiorców usług transportowych. ZMP, SAS, Kraków. 2011
 30. Żochowska R.: Modelowanie wyboru trasy w gęstych sieciach miejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: TRANSPORT z. 71. 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu