BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jakość wody pitnej w Polsce
The Quality of Drinking Water in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 2, t. 313, s. 195-205, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Środowisko przyrodnicze a rozwój
Słowa kluczowe
Jakość wody, Uzdatnianie wody, Sieć wodociągowa, Badanie jakości
Water quality, Water treatment, Water supply network, Quality research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pytanie, czy w Polsce wszyscy obywatele mają zapewniony dostęp do bezpiecznej i czystej wody, nie jest retoryczne. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP1 w 2009 r. wynika, że ponad 60% Polaków nie ma do niej zaufania i boi się ją pić bez przegotowania. Woda płynąca z kranów, chociaż powszechnie dostępna, oceniana jest jako zbyt zanieczyszczona, nadmiernie nasycona fluorem lub nieposiadająca odpowiednich walorów konsumpcyjnych (kolor, zapach i smak). Obecne systemy uzdatniania wody potrafi je wyeliminować, jednakże samo uzdatnianie, dokonywane w Polsce przede wszystkim za pomocą procesu chlorowania wody, zdecydowanie pogarsza jej jakość w stosunku do wody naturalnie czystej. W efekcie coraz mniej Polaków pije wodę surową, bezpośrednio z kranu, coraz częściej też nawet do gotowania potraw używana jest kupowana w sklepach woda butelkowana, ponieważ społeczeństwo nie ma zaufania do bezpieczeństwa wody dostarczanej im przez wodociągi miejskie. Pytanie brzmi: czy słusznie? Dlatego w artykule przedstawiono analizę stanu w  zakresie jakości wody pitnej oraz stopnia dostępu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w  Polsce. W tym celu wykorzystano metodę analizy wtórnej danych statystycznych dostępnych w materiałach Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, danych źródłowych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otrzymane wyniki pozwolą na sformułowanie wniosków w zakresie jakości dostępnej wody dla mieszkańców w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The question of whether all Polish citizens do have access to safe and clean water is not rhetorical. A study conducted by TNS OBOP4 in 2009 shows that over 60% of Poles do not trust to drink water without prior boiling. Water flowing from the taps, although widely available, is judged to be polluted, with too much fluorine or not having the appropriate consumer values (colour, smell and taste). The current water treatment systems can however improve them, although such a treatment, i.e. mainly through chlorination of water, deteriorates its quality in relation to pure natural water. The result is that fewer and fewer Poles drink water directly from the tap. They also less and less use tap water to cook food for which the bottled water is trusted more. Reason for that is that society does not trust the safety of the water supplied by the municipal water companies. The question thus is: are they right? This article presents an analysis of the drinking water quality and the degree of access to water supply and sewerage system in Poland. For this purpose, the method of analysis of secondary statistical data was applied, mostly based on data available in the materials of the Central Statistical Office in Warsaw, the Waterworks Polish Chamber of Commerce in Bydgoszcz and the National Water Management in Warsaw. The results fi allow assessing the level of water supply and sewage systems in the country and second drawing conclusions as to the quality of water available to the residents of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berelski T., Forowicz K. (2002), Woda po polsku, "Rzeczpospolita", 24.04.2002.
 2. Dyrektywa 98/83/WE Parlamentu i Rady UE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. UE L z dnia 5 grudnia 1998 r.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2000), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2000, Warszawa 2000.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2005), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005, Warszawa 2005.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2012), Infrastruktura komunalna w 2011 r., Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2013), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013, Warszawa 2013.
 7. Gromiec M. (2004), Postanowienia traktatu akcesyjnego i zobowiązania wynikające z przystąpienia Polski do UE w  zakresie jakości zasobów wodnych, "Gospodarka Wodna", nr 4.
 8. Koluch P., Wosińska J. (2008), Wielka woda, "Pro-Test", nr 7-8 (79), http://www.readersdigest.com. au/facts-about- bottled-water (dostęp: 8.01.2014).
 9. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (2013), Gospodarka ściekowa w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa.
 10. Mulik B., Stankiewicz A., Wichrowska B., Problemy z wdrażaniem Drinking Water Directive, materiały z konferencji ENDWARE dostępne na: http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/Departament%20BW/Artyku%C5%82y/11_2011Problemy%20z%20wdra%C5%B Caniem%20 DWD.pdf (dostęp: 1.02.2014).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858.
 12. Price J. M. (1969), Coronaries/Cholesterol/Chlorine, Pyramid Books, New York.
 13. Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ, http://www.un.org/News?Press/docs/2010/ ga10967.doc.htm (dostęp: 8.01.2014).
 14. Raport GIS (2011), Jakość wody przeznaczonej do spożycia w 2010 roku, Warszawa.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, Dz.U. z 2004 r., nr 32, poz. 284.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, Dz.U. z 2002 r., nr 204, poz. 1728.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. z 2010 r., nr 72, poz. 466.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. z 2007 r., nr 61, poz. 417.
 19. Rutkowski M. (2003), Zarys wymagań określonych Dyrektywą Wodną UE w sprawie polityki Wodnej, "Gospodarka Wodna", nr 7.
 20. Test Brita, opracowanie wyników: http://www.tester.brita-polska.pl (dostęp: 8.01.2014).
 21. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2001 r., nr 72, poz. 747.
 22. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. z 1985 r., nr 12, poz. 49.
 23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
 24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 25. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Dz. U. z 2001 r., nr 72, poz. 747.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/17140
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu