BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Przemysław (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Nowoczesny menedżeryzm sądowy
Modern court managerialism
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2015, nr 1, s. 91-107, bibliogr. 30 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Menedżeryzm, Lider w przedsiębiorstwie, Menedżer
Managerialism, Leader in enterprise, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena rozwiązań przyjętych w wymiarze sprawiedliwości dotyczących zarządzania nim przez profesjonalne podmioty. Artykuł odpowiada na pytania, na ile formalne kompetencje menedżerów sądowych pokrywają się z kompetencjami merytorycznymi i praktycznymi. I wreszcie, na ile menedżerowie są świadomi wyzwań stojących przed współczesnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Brak wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania może być poważną przeszkodą we wprowadzeniu profesjonalnego zarządzania sądem. Wprowadzenie do sądu menedżera sądowego wymaga w związku z tym dokonania identyfikacji luki kompetencyjnej i opracowania strategii kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb organizacji wymiaru sprawiedliwości.(abstrakt oryginalny)

Article's objective is to evaluate solutions adapted in the justice system to provide administration by the professional subjects. It answers the question how much formal qualifications of court managers are relevant to their technical and practical competences. Finally, how much the managers are conscious of the challenges faced by the modern judiciary in Poland. Lack of knowledge and skills in management is a serious obstacle in the process of implementing professional administration in courts. In order to introduce court managers it is essential to determine the competence gap and develop continuous learning strategy in compliance with the needs of the justice system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A. P., Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki, Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Berthier L., Pauliat H., Administration and management of judicial systems in Europe, CEPEJ 2008.
 3. Bogle J. C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009.
 4. Brown J. A. C., Społeczna psychologia przemysłu. Stosunki między ludźmi w fabrykach, tłum. S. Łypacewicz, PWN, Warszawa 1962.
 5. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, dodatek do "Rzeczpospolitej", 16 września 2010 r.
 6. Fabri M., Langbroek P. M. (eds.), The challenge of change for judicial systems, developing a public administration perspective, Amsterdam 2000.
 7. Goleman D., Skuteczność różnych stylów zarządzania, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 6.
 8. Górski A. (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz Lex, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 9. Jaremczuk K., Integratywny styl zarządzania, "Humanizacja Pracy" 1994, nr 4.
 10. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys torii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997.
 11. Kolczyńska N., Funkcjonowanie administracji publicznej w koncepcji New Public Management, Cz. Szmidt (red.), Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii, Poltext Sp. z o.o. i Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2013.
 12. Koźmiński A. K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 13. Langbroek P. M., Organization Development of the Dutch Judiciary, between Accountability and Judicial Independence, "International Journal For Court Administration" 2010.
 14. Łukasiewicz J., Ewolucja ról kierowniczych, Menedżeryzm. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wydział Administracyjno- -Prawny 40 (43), Przemyśl 2000.
 15. Mak E., The European Judicial Organisation in a New Paradigm: The Influence of Principles of "New Public Management" on the Organisation of the European Courts, "European Law Journal" 2008, nr 6.
 16. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork 1996.
 18. Ng G. Y., Velicogna M., Dallara C., Monitoring and Evaluation of Court System: A Comparative Study, CEPEJ 2007.
 19. Poniatowska-Jaksch M., Nowe myślenie strategiczne a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 20. Rostkowski T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 21. Senge P. M., Piąta dyscyplina, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 22. Sudoł S., Kożuch B., Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę, Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Laciewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 23. Sześciło D., Dwuwładza w sądzie?, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2012, s. 2, niepubl.
 24. Szuścicka A., Paradygmat celu zagregowanego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw,
 25. Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, J. Dworak, T. Falencikowski (red.), t. 3, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2008.
 26. Wachowiak P., Przywództwo w organizacji, Podstawy zarządzania, M. Strużycki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 27. Webber D., Good Budgeting, Better Justice: Modern Budget Practices for the Judicial Sector, World Bank 2010.
 28. Wilewska M., Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwa w kształtowaniu odpowiedzialnego biznesu, Społeczna odpowiedzialność organizacji, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Wrocław 2010.
 29. Williams M., Przywództwo w świecie biznesu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009. Winch S., Przywództwo w przedsiębiorstwie - przełom czy stagnacja, Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, M. Czerska, M. Gableta (red.), Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2011.
 30. Żukowski P., Podstawy organizacji pracy kierownika, Akademia Rolnicza, Szczecin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu