BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkes Aneta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Systemowe podejście do organizacji
Systemic Concept of Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz.3, s. 119-130, rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne
Słowa kluczowe
Organizacja, Teoria systemów, Podejście systemowe
Organisation, Theory of systems, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poniższe opracowanie prezentuje jedno z ujęć organizacji, a mianowicie - podejście systemowe. Polega ono na traktowaniu organizacji jako systemu otwartego, jako struktury, która posiada wejścia i wyjścia i złożona jest z mniejszych podsystemów. Wśród tych podsystemów wyróżnić możemy np.: podsystem społeczny, techniczno-technologiczny, ekonomiczny czy regulacji. Podlegają one ciągłym interakcjom zarówno ze sobą nawzajem, jak i z innymi systemami z otoczenia zewnętrznego, tworząc dynamiczną i zmienną rzeczywistość [http://mfiles.pl/pl/index.php/Podejście_systemowe, dostęp 13.11.2014]. "Podejście systemowe, w tym i podejście procesowe, to również dwa podstawowe ujęcia organizacji w teorii systemów zarządzania jakością. Ch.I. Barnard postrzega organizację jako system otwarty, ciągle współdziałający z otoczeniem. Jako system ma ona do spełnienia wiele różnych funkcji, składa się z podsystemów wzajemnie na siebie oddziałujących i wzajemnie od siebie zależnych. Działa w otoczeniu, które również składa się z różnych podsystemów. Na klasycznej teorii Ch. Barnarda wzoruje się m.in. jeden z przedstawicieli teorii modernistycznej - L. von Bertalanffy [Bielski 2002], który sformułował tzw. ogólną teorię systemów. Ujmuje on system jako: "układ (rzecz) o wzajemnie powiązanych częściach. Każdą z tych części pojmuje się jako oddziałującą na inne i zależną od całości. (...) istotę systemu można dostrzec tylko po rozpatrzeniu go jako całości" [Hatch 2002, s. 50]. Dostrzegamy tu podobieństwo podejścia do teorii strukturalno-funkcjonalnej R.K. Mertona, który podkreślał, iż całość systemu to coś więcej niż suma jego części. Model systemów otwartych polega na pobieraniu przez organizację z otoczenia tzw. czynników wejściowych, które ulegają przekształceniu wewnątrz organizacji i stają się tzw. wyjściami [Bielski 2002]. Jest to też podstawowa struktura procesu: wejście - wyjście w normach zarządzania jakością. Tak więc organizację, w której wdrożony zostaje system zarządzania jakością, należy postrzegać jako system, tworzący określoną strukturę, jak i scalający procesy definiujące organizacyjną rzeczywistość" [Jakonis 2010]. Na początku opracowania przedstawiona zostanie charakterystyka pojęcia organizacji i systemu. Następnie zaprezentowane zostaną przykłady teorii korespondujących z systemowym podejściem do organizacji, jak np. podejście reprezentowane przez T. Parsonsa, A. Giddensa, F. Croziera, G. Morgana, Cz. Sikorskiego czy P. Senge.(fragment tekstu)

The article presents one of the concepts of organisation, which is a systemic theory of organization. At the beginning, "the organization" and "the system" are characterized. Then, chosen theories, corresponding to the systemic theory of organisation, are presented. For example, there are ideas of T. Parsons, A. Giddens, M. Crozier, E. Friedberg, G. Morgan and P. Senge described, showing the wide range of systemic theory elements in traditional and modern concepts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baudrillard J. (2001), Ameryka, Sic!, Warszawa.
 2. Berger P., Luckman T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
 3. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 5. Christis J. (2001), Luhmann's theory of knowledge: beyond realism and constructivism?, "Soziale Systeme", Nr 7.
 6. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 7. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 8. Gilejko L., Gardawski J., Siewierski J., Towalski R. (2006), Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa, http://cytaty.mfiles.pl/index.php/book/1006/0/ Socjologia_gospodarki, dostęp 20.11.2014.
 9. Habermas J. (1983), Teoria i praktyka, PIW, Warszawa.
 10. Hatch M.J. (2002)., Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 11. Jakonis A. (2010), System zarządzania jakością jako przykład kompleksowego projektowania, realizacji i ewaluacji usługi - podejście procesualne i strukturalne, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(141).
 12. Krochmal Z. (2010), Wybrane metafory organizacyjne jako narzędzia interpretacji organizacji. Studium przypadku Domu Pielgrzyma Arka w świetle metafory organizmu i metafory kultury, "Współczesne Zarządzanie", nr 3, 8723. indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1064269, dostęp 20.11.2014.
 13. Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław.
 14. Morgan G. (1997), Images of organization, SAGE Publications.
 15. Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa.
 16. Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, OE, Kraków, http://www.abcakademia.com.pl/kic5.php, dostęp 13.11.2014.
 17. Sikorski Cz. (1998), Ludzie nowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (2001), Kierowanie, PWE Warszawa.
 19. Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, ZNAK.
 20. http://mfiles.pl/pl/index.php/Metafora_organizacji, dostęp 13.11.2014.
 21. http://mfiles.pl/pl/index.php/Podejście_systemowe, dostęp 13.11.2014.
 22. http://mfiles.pl/pl/index.php/System, dostęp 13.11.2014.
 23. http://slideplayer.pl/slide/408197/, dostęp 13.11.2014.
 24. http://wawak.pl/en/node/127, dostęp 13.11.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu