BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hałat-Majka Joanna, Makowski Łukasz
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie
Human Resources Management in Self-government
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 559-569, bibliogr. 34 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Samorząd terytorialny
Human Resources Management (HRM), Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na intensywny rozwój, silną konkurencję i presję rynku organizacje skupiają się na wprowadzaniu i doskonaleniu systemu zarządzania zasobami ludzkimi jako swego rodzaju gwarancji prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju. W administracji publicznej proces rozwoju był kształtowany przez zmiany zachodzące w państwie i nie był związany z kształtowaniem polityki personalnej. Jednak wraz ze zmieniającym się społeczeństwem i rozwojem społeczno-gospodarczym w jednostkach samorządu terytorialnego zaczęto podnosić poziom obsługi klienta. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością pozyskiwania Funduszy Europejskich zaczęto skupiać się na efektywności pracy osób zatrudnionych w administracji państwowej. Tym sposobem konieczne stało się wprowadzenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie. W artykule przedstawiono definicję zarządzania zasobami ludzkimi, cele i instrumenty zarządzania. Opisano historię kształtowania samorządów terytorialnych oraz polityki personalnej prowadzonej w administracji publicznej. Omówiono również poszczególne metody badań satysfakcji klienta oraz istotę zmian dokonujących się w administracji samorządowej po 1989 roku. W oparciu o przeprowadzone badania artykuł podsumowano analizą zależności między profesjonalnie zarządzanym samorządem a poprawą jakości życia mieszkańców na przykładzie gminy Pałecznica.(abstrakt oryginalny)

Due to intense development, strong competition and market pressure, organisations focus on introducing and improving the system of human resources management as a sort of guarantee of proper functioning and development. In public administration the process of development was shaped by the changes taking place in the state and was unrelated to personnel policymaking. However, with the changing society and socio-economic development, units of local government began to improve the quality of customer service. In connection with the Polish accession to the European Union and the possibility of obtaining European funding, a greater emphasis has been placed on the effectiveness of work of those employed in public administration. Hence, it has become necessary to introduce the process of human resources management in the units of local government. In the body of the article, the definition of human resources management, goals and management instruments are presented. Moreover, the history of the development of local authorities and of the personnel policy in public administration is described. The individual test methods of customer satisfaction are also discussed. The article presents the essence of the changes made in public administration after the year 1989. On the basis of the studies, the article was summarized with the analysis of the relationship between a professionally managed unit of local government and the improvement of the quality of life of the inhabitants of Pałecznica District. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajnenkiel A., (1975) Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa.
 2. Apanowicz J., Czerwiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., (2001), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 3. Armstrong M., (2011) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydanie V rozszerzone, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
 4. Armstrong M., (2010) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna, Kraków.
 5. Armstrong M., (2005) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Armstrong M., Baron A., (2012) Zarządzanie kapitałem ludzkim: uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Baran K. W., (1991), Status prawny pracowników samorządu terytorialnego, "Nowe Prawo" 1991, nr 1.
 8. Boć J. (red.), (1988), Prawo administracyjne, Wrocław.
 9. Borkowska S. (2006), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Chmielnicki P., (2008), Stosunek pracy pracownika samorządowego a jego funkcja publiczna, Warszawa.
 11. Cywoniuk M., Kożuch B. (red.), (2000), Podstawy zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 12. Dolnicki B., (2003), Samorząd terytorialny, Kraków.
 13. Dubois D. D., W. J. Rothwell, (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 14. Dzieńdziora J., (2008), Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec.
 15. Gajewska A. T. (2000), Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych, pracowników samorządowych oraz osób kierujących niektórymi podmiotami, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 747,
 16. Kostera M., (1994), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa,
 17. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), (2000), Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 18. Lach D. E., Samol S., (2008), Nabór do pracy w samorządzie terytorialnym a zasada równego traktowania w zatrudnieniu, Warszawa.
 19. Litwin J.,(2004), Okresowe oceny pracownicze, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2004.
 20. Listwan T. (red.), (1999), Zarządzanie kadrami, AE, Wrocław.
 21. Listwan T., (2002), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warszawa.
 22. Niewiadomski Z., Szreniawski J. (red.) (1995), Ustrój administracji publicznej, Lublin.
 23. Nowacka E. J., (2005), Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 24. Ochendowski E., (2002), Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2002.
 25. Oleksyn T., (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna, Warszawa.
 26. Pocztowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 27. Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 28. Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 29. Nilsson D., Radwańska A., (2002/2003), Przepisy antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych w polskim systemie prawnym oraz w systemach prawnych innych państw europejskich, Warszawa.
 30. Starościak J., (1960), Decentralizacja administracji, Warszawa.
 31. Strużycki M., (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydanie II, DIFIN, Warszawa.
 32. Szałkowski A., (2002), Rozwój personelu, AE, Kraków.
 33. Tarno J. P. (red.), (2004), Samorząd terytorialny w Polsce, Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 34. Witkowski W., (2007), Historia administracji w Polsce 1764-1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu