BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majka Agnieszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Zmiany w poziomie życia ludności Polski
Changes in the Poland's Population's Living Standard
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 2 (11), s. 37-50, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Rozwój społeczny, Wskaźnik rozwoju społecznego, Wzorzec rozwoju Hellwiga, Analiza taksonomiczna, Wyniki badań, Polityka społeczna
Living standard, Social development, Human Development Index (HDI), Hellwig's development model, Taxonomic analysis, Research results, Societal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie poziomu życia jest bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia polityki społecznej, ponieważ jest jednym z najważniejszych wyznaczników rozwoju społecznego i pozwala na uchwycenie kierunku oraz tempa zmian w rozwoju. Daje też podstawy do podejmowania działań w zakresie polityki społecznej. Celem artykułu jest ocena zmian w poziomie życia mieszkańców Polski w latach 2005 i 2012. Do oceny zmian poziomu życia mieszkańców Polski na tle innych krajów UE wykorzystano wskaźnik HDI, natomiast do oceny poziomu życia mieszkańców poszczególnych województw Polski - taksonomiczną metodę wzorca rozwoju Z. Hellwiga. Przedstawione wyniki badań mogą być interesujące zarówno dla osób, jak i instytucji zajmujących się oceną efektywności prowadzonej polityki społecznej w obszarze jakości życia, jak również polityki spójności w ramach funduszy UE, a także osób zainteresowanych przestrzennymi dysproporcjami w rozwoju gospodarczym Polski. (abstrakt oryginalny)

Surveying the living standard is a very important issue from the point of view of the social policy as it is one of the most important determinants of social development and allows perception of the direction and pace of changes in the development. It also provides the grounds for undertaking measures in the area of social policy. An aim of the article is to assess changes in the living standard of inhabitants of Poland in the years 2005 and 2012. To assess the changes in the living standards of Poland's inhabitants against the background of other EU countries the author used the index called HDI, whereas to assess the living standard of inhabitants of individual provinces of Poland - the taxonomic method of Z. Hellwig development pattern. The presented research findings may be of interest both for individuals and institutions dealing with assessment of effectiveness of the carried out social policy in the area of quality of life as well as the cohesion policy within the framework of EU funds, and for individuals interested in spatial disparities in the economic development of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., Pantyley V. (2013), Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Zeszyt 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 2. Berger-Schmitt R., Jankowitsch B. (1999), System of Social Indicators and Social Reporting. The State of the Art, "EuReporting Working Paper", No. 1, ZUMA, Mannhaim.
 3. Borys T., Rogala P. (red.), (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 4. Bywalec Cz. (1998), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 5. Drewnowski J., Scott W. (1966), The Level of Living Index. Report, Geneva: UNRISD 1966, nr 4.
 6. Fronczek M. (1990), Mierniki i metody pomiaru poziomu życia, Zeszyty Naukowe, nr 119, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 7. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonometrii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 8. Grzega U. (2012), Poziom życia ludności w Polsce - determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 9. Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 10. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 11. Luszniewicz A. (1982), Statystyka społeczna. podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa.
 12. Luszniewicz A. (1972), Statystyka poziomu życia ludności, PWE, Warszawa.
 13. Piasny J. (1993), Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 2.
 14. Słaby T. (1990), Poziom życia, jaość życia, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 15. Śmiałowska T. (1995), Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym, GUS, Warszawa.
 16. Warzecha K. (2009), Poziom życia ludności polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, (w:) S. Pongsy-Kania (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji, osiągnięcia, problemy i wyzwania, Wydawnictwo IWiI, Warszawa.
 17. Żekoński Z. (1974), Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju, "Gospodarka Planowana", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu