BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosacka Monika (Poznań University of Technology), Kudelska Izabela (Poznan University of Technology, Poland), Chompoonoot Kasemset (Chiang Mai University, Thailand)
Tytuł
Value Estimation of End of Life Vehicles as a Source of Competitive Advantage for Dismantling Station
Szacowanie wartości pojazdu wycofanego z eksploatacji jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej stacji demontażu
Bewertung Eines Außer Betrieb Gesetzten Fahrzeugs als Faktor zum Aufbau der Wettbewerbsfähigkeit Einer Demontage-Station
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 83-93, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Recykling
Motorization, Recycling
Uwagi
This paper refers to the research conducted under Statutory activity, financed by MNiSW/Poznan University of Technology, project: Development of the parts' management method arisen from the dismantling of the ELVs, taking into account the principles of sustainable development (number: 503223/11/140/DSMK/4132).
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu.
Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem.
Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE.
Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku. (abstrakt oryginalny)

Background: End of Life vehicles become an emerging problem because of the type of waste which they are. Each country is creating own recycling network where ELVs are well secured and recycled. Poland is a country where the system is not working correct because of a high absorption of ELVs by illegal dismantling entities which are more competitive than legal elements of recycling network. The problem is well known but there is still lack of solution. The purpose of this article is to present the concept of tools for the valuation of ELVs in order to improve the competitiveness of disassembly stations.
Methods: The research methodology consists of a literature review as well as observations, surveys, BPMN and UML diagrams. On the basis of literature review and observations the problem was identified. The surveys were elaborated in order to identify requirements for the concept of the tool. BPMN and UML diagrams were used to model the processes in dismantling station and the information flow between the user and the tool.
Results: There was established a concept of the tool - ELV's Calculator which support decisions of ELV's value estimation.
Conclusions: Improving competitiveness of legal dismantling station is extremely important issue in order to provide safe for Environment and People and economically justified ELVs' management. Legal entities have to follow the law what makes their business cost higher. This paper provides a solution of encouraging people to return ELVs to legal dismantlers by offering them price adequate to market demand. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Retrieved from http://www.cepik.gov.pl/statystyki (accessed August, 05, 2015)
 2. ELV DIRECTIVE, 2000, Directive 2000/53, EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles.
 3. European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), 2014, Retrieved from http://www.acea.be/uploads/publications/POCKET_GUIDE_2014-1.pdf (accessed January, 30, 2015).
 4. Golinska P., 2014, Implementation of ELV Directive in Poland, as an Example of Emerging Market Country", Environmental Issues in Automotive Industry. Springer Berlin Heidelberg, 247-259.
 5. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), 2013, Retrieved from http://www.oica.net/category/vehicles-inuse (accessed January, 30, 2015).
 6. Kosacka M., Golińska P., 2014, Assesment Of Sustainability In Dismantling Station-Case Study. Research in Logistics & Production, 4(2), 135-145.
 7. Kosacka M., Kudelska I., Golińska-Dawson P., 2015, How properly value ELVs? - concept of the tool of ELVs assessment for dismantling station. Case study. Proceedings of the 25th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2015), 208 -215.
 8. Krzak J., 2008, Recykling samochodów [Car's recycling], Infos, 5(29). Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.
 9. Nowakowski P., 2010, Logistics system of collection, dismantling and recycling of end-of-life vehicles. Transport Problems, 5(4), 81-86.
 10. SAMAR, 2012, Retrieved from http://www.samar.pl/__/3/3.a/72164/3.sc/11/park-samochod w-2012-w-ofercieibrmsamar.html?locale=pl_PL (accessed January, 30, 2015)
 11. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów (FORS), Retrieved from http://fors.pl/wpcontent/uploads/2014/01/stacje32.pdf, (accessed August, 05, 2015)
 12. Werner-Lewandowska K., 2014, Perspektywa rozwoju remanufacturing części samochodowych w Polsce [The remanufacturing of automotive companies in Poland - development perspective], GMiL, 6, 27-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu