BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podsiadło Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej na ochronę środowiska - teoria zawodności rynku a polityka konkurencji Unii Europejskiej
State Aid for Environmental Protection: the Theory of Market Failures and Competition Policy of the European Union
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 157-171, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Pomoc publiczna, Polityka konkurencji
Environmental protection, Public aid, Competition policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza pomocy publicznej na ochronę środowiska z perspektywy zawodności rynku oraz polityki konkurencji Unii Europejskiej, która wyznacza ramy dopuszczalności pomocy publicznej. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the conditions of admissibility of state aid in the European Union, with particular emphasis on horizontal aid for environmental protection. State aid measures can correct market failures and thereby contribute towards achieving common objectives. It should be targeted towards situations where aid can bring a material improvement that the market cannot deliver alone. The EU Member States intending to grant environmental or energy aid have to define precisely the objective pursued and explain what is the expected contribution of the measure towards this objective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010.
 2. Decyzja nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., Dz. U. L 140 z 5.6.2009.
 3. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., Dz. U. L 140 z 5.6.2009.
 4. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Ramy polityczne na okres 2020-2030dotyczące klimatu i energii, Bruksela 22.01.2014, COM(2014) 15 final.
 6. Nicolaides P., The Economics of Granting and Controlling State Aid, w: EC State Aid, L. Hancher,T. Ottervanger, P. J. Slot, Sweet & Maxwell, London 2006.
 7. Pigou A. C., The Economics of Welfare, Cosimo Classics, New York 2006.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dla niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz. U. WE L 142 z 14.5.1998.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu,Dz. U. UE L 241 z 9.07.2008.
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108Traktatu, Dz. U. L 187/1 z 26.6.2014.
 11. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane- Dz. U. UE, C 83 z 30.03.2010.
 13. Wishlade F., Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, "European Monographs" 2003, No. 43, Kluwer Law International, Hague.
 14. Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, Dz. U. UE,C 82 z 1.4.2008.
 15. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, Dz. U. UE C 200/1 z 28.6.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu