BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiok Franciszek (Politechnika Śląska)
Tytuł
Płace i dochód narodowy
Wages and National Income
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 4, s. 79-103, tab., bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesna polityka gospodarcza i społeczna
Słowa kluczowe
Podział dochodu narodowego, Produkt krajowy brutto (PKB), Zatrudnienie
Division of national income, Gross domestic product (GDP), Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto temat relacji wynagrodzenia za pracę do dochodu narodowego. Przyjęto, że zatrudnieni poprzez wynagrodzenia czerpią bezpośrednie korzyści ze wzrostu gospodarczego. Przedstawiono pierwotny podział dochodu narodowego w formie udziału kosztów zatrudnienia i płac w PKB oraz porównano tempo wzrostu średnich płac realnych i PKB w cenach stałych. W dalszej części artykułu starano się wyjaśnić powody przesunięcia podziału dochodu narodowego od pracowników do przedsiębiorców(abstrakt oryginalny)

The article concerns on the relationship between wages and national income. The author assumed that employed -by the salary-benefit directly from economic growth. The article illustrates the original distribution of national income in the form of a cost of employment and wages in PKB and the growth rate compared to the average real wages and PKB at constant prices. The next part of this article seeks to explain the reasons for shifting the distribution of national income of employees to entrepreneurs(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, SGH, Warszawa 2008.
 2. Askenazy Ph., 2003 Partage Dela valeur ajoutee et rentabilite du capital en France et aux Etats- Unis: une reevaluation, "Economie et Statistigue" 2003, No. 363-364- 365.
 3. Bentollia S., Saint- Paul G., Expaining Moements In the Labor Share, "Contributions to Macroeconomics" 2003, No.1.
 4. Blanchard O.J., The Mediun Run," Brookings Papers on Economic Activity"1997, No. 2.
 5. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 6. Boldvin M., Horvath M., Labor Contracts and Business Cycles, "Journal of Political Economy", University of Chicago Press, 1995, vol. 103(5).
 7. Borkowska S., Strategia wynagrodzeń, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 8. Caballero R.J.., M. L. Hammour, Institutions, Restructuring, and Macroeconomic Performance, NBER Working Paper 7720, 1998, May.
 9. Dryll I., Firmy wabią płacą, "Nowe życie gospodarcze" z 25 marca 2007.
 10. Dyczewski L., Płaca sprawiedliwa i słuszna, "Ethos" 1995, nr 4.
 11. Ellis L., Smith K., The Global Upward Trend in the Profit Share, BIS, Working Papers, No. 231, July. 2007.
 12. Glyn A., Capitalism Unleashed. Finance, Globalization, and Welfare, Oxford University Press, Oxford 2006.
 13. Gollin D., Getting Income Shares Right, "Journal of Political Economy"2002, No. 2.
 14. Gruszczyńska-Malec G., Tworzenie systemu płac w firmie, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2008.
 15. Jarmołowicz W., Rynek a płace. Problemy i dylematy teorii i polityki płac, [w:] Prawo do płacy godziwej IPiSS, Warszawa 1994.
 16. Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 17. Juchniewicz M., Polityka płac. Dylematy praktyczne, realne i decyzyjne, Monografie i Opracowania nr 382, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992.
 18. Kabaj M., Partycypacyjny system wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 2003.
 19. Kawa P., Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności miedzy produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem plac i dochodów [w:] A. Wojtyna (red.) Zależności miedzy produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2010.
 20. King R.G., Rebelo S.T., Resuscitating Real Business Cycle, NBER Working Papers 7534, National Bureau of Economic Research 2000.
 21. Komisja Europejska, Employment In Europe 2007, DG ECOFIN.
 22. Kopycińska D. (red.), Wybrane zagadnienia wzrostu i funkcjonowania gospodarki narodowej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 23. Kopycińska D., Formalny system motywacyjny do pracy w polskiej gospodarce, Rozprawy i studia, t.(CLXX) 96, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.
 24. Kot S.M., Malawski A., Węgrzycki A. (red.) Dobrobyt społeczny, nierówności sprawiedliwość dystrybutywna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 25. Kowalik T., Dystrybucyjna sprawiedliwość w transformacji polskiej, [w:] Nierówni i równiejsi, red. T. Kowalik, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 26. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 27. Łaski K., Podkamider L., Żeby inwestować trzeba mieć komu sprzedać, "Rzeczpospolita" 6-7 grudnia 2003.
 28. Magda J., Szydłowski A., Płace w makro i mikro perspektywie [w:] M. Bukowski (red.) Zatrudnienie w Polsce 2007, Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 29. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, The Globalization of labour, R. 5 w : The World Economic Outlook, 2007.
 30. Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011.
 31. Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro 2007/2143 (INI).
 32. Ripatti A., Vilmunen J., Declining Labour Share -Evidence of a Change in the Underlying Production Technology? "Bank of Finland Discusssion Paper" 2001, No 10.
 33. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 34. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2006.
 35. Samuelson P.A., Economics, New York 1973.
 36. Schultz T.W., Ekonomia kapitału ludzkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 37. Serres A., S. Scarpetta S., De la Maisonneuve C., Falling Wage Shares In Europe and the United States: How Important is Aggregation Bias?, "Empirica", No.4.( 2002).
 38. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 PWN, Warszawa 1954.
 39. Solska J., Dlaczego tak mało zarabiamy, "Polityka" nr 48(2935), 27 listopada-3 grudnia 2013.
 40. Strużyna J., Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim - ciągły czy nieciągły charakter zmian w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie"2008, nr 2.
 41. Taylor L., Reconstructing Macroeconomics. Structuralist Proposals and Critiques of the Mainstream, Harvard University Press, Cambridge 2004.
 42. Wegner B., Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy, "Praca i zabezpieczenie społeczne" 1997 nr 7.
 43. Wojtyna A., Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, (w:) A. Wojtyna (red.) Zależności miedzy produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu