BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeman-Miszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 98-105, wykr.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Regulacje prawne, Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego
Non-governmental organisation, Legal regulations, Local government, Local government task
Abstrakt
Organizacje pozarządowe powstałe w nowych warunkach ustrojowych ciągle jeszcze uchodzą za organizacje nowe. Ich działanie nadal nie jest zadowalająco uregulowane. Nie są wystarczająco jasno i jednoznacznie określone zasady działania, źródła pokrycia kosztów ich działania, a także wzajemne relacje między nimi a podmiotami publicznymi. Budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi do realizacji zadań społecznych jest uznawane za ważny element tworzenia demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, jednak nie do końca wypracowano efektywne formy współpracy. Dobrą podstawą oceny relacji samorząd-społeczność lokalna jest diagnoza wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych. Warunkiem pełnienia przez nie pozytywnej roli w rozwoju wspólnoty jest ich włączenie w funkcjonowanie gminy na zasadzie partnerstwa.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013 wraz z aneksami, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
  2. Trzeci sektor w Polsce, stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012. GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat.
  3. Przewłocka J., Herbst J.: Ile jest w Polsce organizacji i czym się one zajmują, http://www.ngo.pl/x/666758.
  4. Przewłocka J., Herbst J.: Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2010. Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2011.
  5. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf.
  6. Dudkiewicz M., Makowski G.: Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/Indeks Jakosci Wspolpracy.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu