BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilek Maciej (Uniwersytet Rzeszowski), Siembida Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Stawarczyk Kinga (Uniwersytet Rzeszowski), Cieślik Ewa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Aktywność przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia
Radical Scavenging Activity of Tree Saps from the Podkarpacie Region
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2015, R. 22, nr 4 (101), s. 151-161, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja leśna, Właściwości zdrowotne produktu, Aktywność przeciwutleniająca, Jakość produktów spożywczych, Towaroznawstwo żywności
Forest production, Health properties of the product, Antioxidant activity, Quality of food products, Food commodities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
W pracy oznaczono zawartość związków fenolowych ogółem oraz zdolność do wygaszania wolnego kationorodnika ABTS•+ soków drzewnych ośmiu gatunków drzew: brzozy zwisłej in. brodawkowatej (Betula pendula Roth.), brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.), grabu pospolitego (Carpinus betulus L.), klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.), klonu jesionolistnego (Acer negundo L.), orzecha czarnego (Juglans nigra L.), olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) i wierzby białej (Salix alba L.). Największą średnią zawartość sumy związków fenolowych (3,7 mg GAE/100 ml), jak również najwyższą średnią aktywność przeciwrodnikową (8,82 % RSA) oznaczono w soku orzecha czarnego. Z kolei najmniejszą średnią zawartość sumy związków fenolowych (1,56 mg GAE/100 ml) i najniższą średnią aktywność przeciwrodnikową (1,36 % RSA) stwierdzono w soku z grabu pospolitego. Wykazano także korelację pomiędzy zawartością związków fenolowych w soku z klonu jesionolistnego a jego aktywnością przeciwrodnikową. W przypadku sześciu gatunków drzew wykazano zależność pomiędzy ich wiekiem a sumą związków fenolowych w analizowanych sokach. Większa zawartość tych związków występowała w sokach starszych drzew. Tym niemniej dowiedziono, że soki drzewne, w porównaniu z innymi produktami spożywczymi, są stosunkowo ubogim źródłem związków o charakterze przeciwutleniającym. (abstrakt oryginalny)

In the study, there were determined the content of total phenolic compounds in and the Radical Scavenging Activity of ABTS•+ of tree saps of eight tree species: silver birch (Betula pendula Roth.), downy birch (B. pubescens Ehrh.), hornbeam (Carpinus betulus L.), Norway maple (Acer platanoides L.), boxelder (A. negundo L.), black walnut (Juglans nigra L.), black alder (Alnus glutinosa Gaertn.), and white willow (Salix alba L.). The highest mean concentration of total phenolic compounds (3.7 mg/GAE/100 ml) as well as the highest Radical Scavenging Activity (8.82 % RSA) were determined in the sap of black walnut tree. The lowest mean content of total phenolic compounds (1.56 mg GAE/100 ml) and the lowest average Radical Scavenging Activity (1.36 % RSA) were determined in the hornbeam sap. Moreover, a correlation was proved to exist between the content of phenolic compounds in the Norway maple tree sap and its antioxidant activity. In the case of six tree species, a dependence was proved to exist between the age of the trees and the content of total phenolic compounds in the saps analyzed. A higher content of those compounds was in the older trees. However, it was shown that the tree saps were a relatively poor source of antioxidant compounds compared to other food products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Handbook of Best Management Practices for Massachusetts Maple Syrup Farms [online]. Dostęp w Internecie [12.07.2014.]: http://ag.umass.edu/sites/ag.umass.edu/files/pdf - doc - ppt/maple_bmp_final.pdf.
 2. Choi Y.H., Han S.S., Hyun Ok Lee H.O., Baek S.W.: Biological activity of bioactive components from Acer ginnala Max. Bull. Korean Chem. Soc., 2005, 9 (26), 1450-1452.
 3. Człapka-Matyasik M., Fejfer M., Gramza-Michałowska A., Kostrzewa-Tarnowska A., Jeszka J.: Właściwości antyrodnikowe wybranych soków owocowych dostępnych na rynku polskim. Probl. Hig. Epidemiol., 2011, 4 (92), 991-993.
 4. Fik M., Zawiślak A.: Porównanie właściwości przeciwutleniających wybranych herbat. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 3 (40), 98-105.
 5. Jeong-Jeong S., Jeong H.S., Woo S. H., Shin Ch.S.: Consequences of ultrafiltration and ultraviolet on the quality of white birch (Betula platyphylla var. japonica) sap during storage. Aust. J. Crop. Sci., 2013, 7 (8), 1072-1077.
 6. Kallio H., Ahtonen S., Raulo J., Linko R.R.: Identification of the sugars and acids in birch sap. J. Food Sci., 1985, 1 (50), 257-267.
 7. Karolewski P., Jagodziński A.M., Grzebyta J.: Wpływ wieku drzew oraz wieku i lokalizacji igieł w koronie na zawartość związków fenolowych w igłach młodych sosen. Sylwan, 2011, 12 (155), 797-807.
 8. Keskin-Šašić I., Tahirović I., Topčagić A., Klepo L., Salihović M., Ibragić S., Toromanović J., Ajanović A., Velispahić E.: Total phenolic content and antioxidant capacity of fruit juices. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 2012, 39, 25-28.
 9. Kūka M., Čakste I., Geršebeka E.: Determination of bioactive compounds and mineral substances in latvian birch and maple saps. Proc. Latv. Acad. Sci. B Nat. Exact. Appl. Sci., 2013, 4-5 (67), 437- 441.
 10. Legaut J., Girard-Lalancette K., Grenon C., Dussault C., Pichette A.: Antioxidant activity, inhibition of nitric oxide (NO) production and in vitro antiproliferative effect of maple sap and syrup from Acer saccharum. J. Med. Food, 2010, 2 (13), 1-9.
 11. Łuczaj Ł., Bilek M., Stawarczyk K.: Sugar content in the sap of birches, hornbeams and maples in southeastern Poland. Cent. Eur. J. Biol., 2014, 4 (9), 410-416.
 12. Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993.
 13. Matta Z., Chambers E., Naughton G.: Consumer and descriptive sensory analysis of black walnut syrup. J. Food Sci., 2005, 9 (70), 609-613.
 14. Miller A.E., Chambers D.H.: Descriptive analysis and consumer acceptance of black walnut cultivars in a sugar cookie base. LWT- Food Sci. Technol., 2013, 53, 139-145.
 15. Moerman, D.E.: Native American Ethnobotany Database: Foods, drugs, dyes and fibers of native North American Peoples. The University of Michigan, Dearborn 1999.
 16. 160 Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Kinga Stawarczyk, Ewa Cieślik [16] Moriyama M., Naru E., Misaki Y., Hayashi A.: Effect of birch (Betula platyphylla Sukatchev var. japonica Hara) sap on cultured human epidermal keratinocyte differentiation. Int. J. Cosmet. Sci., 2009, 31, 159-161.
 17. Peev C., Dehelean C., Mogosanu C., Feflea F., Corina T.: Spring drugs of Betula pendula Roth.: Biologic and pharmacognostic evaluation. Studia Universitatis "Vasile GoldiȘ", Seria Știinţele Vieţii, 2010, 3 (20), 41-43.
 18. Re R.., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C.: Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic. Biol. Med., 1999, 9-10 (26), 1231-1237.
 19. Svanberg I., Sõukand R., Łuczaj Ł., Kalle R., Zyryanova O., Dénes A., Papp N., Nedelcheva A., Šeškauskaite D., Kołodziejska-Degórska I., Kolosova V.: Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe. Acta Soc. Bot. Pol., 2012, 4 (81), 343-357.
 20. Swain T.: Hillis W.E.: The phenolic constituents of Purmus domestica. I. The quantitative analysis of phenolic constituents. J. Sci. Food Agric., 1959, 10, 63-68.
 21. Szajdek A., Borowska J.: Właściwości przeciwutleniająca żywności pochodzenia roślinnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 4 (41), 5-28.
 22. Szlachta M., Małecka M.: Właściwości przeciwutleniające herbatek owocowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 1 (56), 92-102.
 23. Śledziński T., Kwaśniewska D., Zieliński R.: Aktywność przeciwrodnikowa piwa. Probl. Hig. Epidemiol., 2013, 3 (94), 648-652.
 24. Tattar T.A., Rich A.E.: Extractable phenols in clear, discolored, and decayed woody tissues and bark of sugar maple and red maple. Phytopathology, 1973, 63, 167-169.
 25. Verdecia L., Herrera R.S., Ramírez J.L., Leonard I., Bodas R., Prieto N., Andrés S., Giráldez F.J., González F.J., Arceo Y., Paumier M., Alvarez Y., López S.: Effect of re-growth age in the content of secondary metabolites from Neonotonia wightii in the Valle del Cauto, Cuba. Cuban J. Agr. Sci., 2014, 2 (48), 149-154.
 26. Viškelis P., Rubinskien_ M.: Beržų sulos chemin_ sud_tis. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo sodininkyst_s ir daržininkyst_s instituto ir Lietuvos žem_s ūkio universiteto mokslo darbai. Sodininkyst_ ir Daržininkyst_, 2011, 3-4 (30), 63-73.
 27. Yoshikawa K., Kawahara Y.: Aromatic compounds and their antioxidant activity of Acer saccharum. J. Nat. Med., 2011, 65, 191-193.
 28. Yuan T., Li T., Zhang Y., Seeram N.P.: Pasteurized and sterilized maple sap as functional beverages: Chemical composition and antioxidant activities. J. Funct. Foods, 2013, 5, 1582-1590.
 29. Zalega J., Szostak-Węgierek D.: Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część I. Polifenole roślinne, karotenoidy, błonnik pokarmowy., Probl. Hig. Epidemiol., 2013, 1 (94), 41-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2015/101/063
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu