BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciak Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
System emerytalny i jego zmiany w Polsce w kontekście deficytu budżetowego oraz długu publicznego w latach 1999-2014
The Pension System and its Changes in Poland in the Context of Budget Deficit and Public Debt in years 1999-2014
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 219-232, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), System emerytalny, Finanse publiczne, Dług publiczny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
Open Pension Funds (OPF), Pension schemes, Public finance, Public debt, Social Security Fund
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powstające kryzysy gospodarcze wymuszają odpowiednie zmiany w zachowaniach rządów i przedsiębiorstw. Niezwykle podatne na takie oddziaływanie są systemy emerytalne, w których szuka się rozwiązań pozwalających zmniejszyć powstającą w nich nierównowagę czy też - co jest groźniejsze - deficyt w budżecie państwa. Takie działania dostrzega się także w Polsce, gdzie od 2010 r. szuka się rozwiązań mających na celu sfinansowanie bieżących potrzeb budżetowych państwa. Artykuł ma na celu ukazanie zmian zachodzących w polskim powszechnym systemie emerytalnym i ich wpływu na finanse publiczne, w tym na budżet państwa. Autorzy dostrzegają, iż proponowane przez rząd zmiany można by określić jako wybór pomiędzy odpowiedzialnością za dzisiaj a odpowiedzialnością za przyszłość. Można stwierdzić, że skutki dzisiejszych zmian w systemie emerytalnym przesuwane są na dalsze pokolenia, a źródła ich finansowania będą uzależnione od prowadzonej w przyszłości polityki gospodarczej, w tym finansowej. (fragment tekstu)

Since January 1999 a new pension system based on the reformed Social Insurance Institution (ZUS) and open pension funds (OFE) has been in force. The reforms did not concern all the insured in ZUS uniformly, due to its scope and costs. The aim of the article is to present the changes in the Polish national pension system and their influence on the public finance including the state budget. The influence is considerable due to the long-lasting imbalance in the state budget and the accumulating public debt. The authors discern that the changes suggested by the government can be assessed as the choice between being responsible for present and being responsible for the future. Thus the effects of the current changes in the pension system are moved to the future generations and the sources of their financing, whether they are in the form of higher taxes, smaller public expenditure or higher public debt, will depend on the future economic policy including the financial policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalnego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997.
 2. Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 3. Czekaj J., Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej, Reforma systemu emerytalnego w Polsce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1997, nr 24.
 4. Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 24.07.2014.
 5. Jedynak T., Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego, Systemy ubezpieczeń społecznych, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
 6. Kołosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 7. Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, MPiPS, MF, Warszawa czerwiec 2013.
 8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U., poz. 1717.
 9. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 0, poz. 637.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz. U. nr 116,poz. 1205, z późn zm., tj. Dz. U. 2014, poz. 1147.
 11. Na liczniku długu publicznego wybije 1 000 000 000 000 zł, http://emerytura.gov.pl/system-emerytalny/skladka-emerytalna/, dostęp 19.02.2015.
 12. www.mpips.gov.pl/.../20131010_Uzasadnienie%20do%20projektu%20ustawy.pdf, dostęp18.02.2015.
 13. www.mpips.gov.pl/.../skladka-na-ubezpieczenie-emerytalne/, dostęp 19.03.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu